Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


InPost Pay (Basket App) - jest to moduł udostępniający API, pozwalający na wymianę informacji o koszyku i realizacji zamówienia. 

 • W danym momencie, użytkownik może mieć wiele aktywnych, synchronizowanych koszyków (robić zakupy u różnych Merchantów). Płatność za każdy koszyk odbywa się osobno. Modyfikacja koszyka tj. zmiana ilości sztuk, kody promocyjne też są procesowane odrębnie, zgodnie z wytycznymi danego Merchanta.

 • Relacja między koszykiem po stronie Merchanta i InPost Pay jest 1:1. Jeden koszyk po stronie Merchanta odpowiada jednemu koszykowi w InPost Pay.

 • Po stronie aplikacji InPost Mobile, użytkownik będzie miał możliwość:

  • Zmiany ilości danego produktu w koszyku

  • Usunięcia produktu z koszyka

  • Podania kodu rabatowego 

 • Każda zmiana informacji o koszyku po stronie InPost Mobile jest przesłana do Merchanta. Merchant odsyła zawsze całą zawartość koszyka.

 • Jeżeli po stronie Merchanta zsynchronizowany koszyk ulega zmianie, Merchant odsyła do InPost Pay zawsze cały koszyk.

Merchant wraz z koszykiem przesyła do InPost Mobile informacje:

Dane

Opis

Lista towarów

 • nazwa

 • kategoria

 • EAN/ kod produktu

 • cena za sztukę netto, VAT, cena brutto

 • lista atrybutów (kolor, rozmiar itp.)

 • ilość sztuk dostępnych

 • link do obrazu

Podsumowanie koszyka

 • Wybrana forma dostawy

 • Dostępne formy dostawy (lista: kurier, paczkomat, kwota za wybraną formę dostawy netto/brutto, wstępny termin dostawy) oraz dodatkowe opcje dostawy

 • Zastosowane kody rabatowe

 • Kwota koszyka przed rabatem netto/brutto

 • Rabat koszyka netto/brutto

 • Kwota koszyka po rabacie netto/brutto (bez kosztów dostawy)

 • Kwota do zapłaty netto/brutto (bez kosztów dostawy)

 • Dostępne formy płatności

 • Waluta

 • Data wygaśnięcia koszyka

Data wygaśnięcia koszyka

Po tej dacie koszyk zostaje usunięty z listy koszyków w InPost Mobile.

Listy produktów sugerowanych

Użytkownik po stronie InPost Mobile może dodać produkt sugerowany do koszyka. Informacja jest przesyłana do Merchanta, analogicznie jak przy innych operacjach na koszyku w InPost Mobile.

Info

Jakie produkty są powiązane/sugerowane dyktuje Merchant.

Wykorzystane kody rabatowe

Użytkownik ma możliwość podania kilku kodów, każdy z nich musi zostać wpisany pojedynczo. Użytkownik ma możliwość usunięcia dodanego kodu rabatowego z poziomu aplikacji InPost Mobile.

 1. Należy uwzględnić, iż kody, ich wartość, regulamin działania i termin obejmowania jest ustalany przez Merchanta (promo_codes)

 2. Koszyk z kodami promocyjnymi jest przeliczany u Merchanta, nie w aplikacji InPost Mobile, zgodnie z obowiązującymi regułami i wyjątkami od promocji

 3. Po przeliczeniu, zrabatowany koszyk jest odsyłany przez Merchanta do aplikacji Inpost i wyświetlany w formie po objęciu kodem rabatowym

Dodatkowe opcje dostawy oraz koszt opcji

Dla usługi InPost Paczkomat® 24/7 dostępne usługi dodatkowe:

 • Paczka w Weekend – np. 5zł

 • Pobranie (COD) – np. 4zł

Usługa pakowania - np. 15zł (Nie jest powiązana z wybraną formą dostawy)

Zgody

Lista zgód powinna zawierać pola:

 • ID

 • Nagłówek – skrócona nazwa zgody prezentowana w InPost Mobile ograniczona do X znaków (np. 150 znaków)

 • Wymagalność zgody do złożenia zamówienia (zawsze, tylko gdy nowa wersja, niewymagana)

 • Wersja zgody (np. data)

 • Link do pełnej treści zgody

Info

InPost Mobile przechowuje informacje o zgodach zaznaczonych dla danego Merchanta, tak aby zgody o wymagalności „gdy nowa wersja” były pobierane tylko raz dla danego nadanego ID i wersji zgody.

Zgody wymagane „zawsze”, użytkownik musi zaakceptować przy każdym złożeniu zamówienia.


Widok koszyka w InPost Pay Mobile

Na tej stronie

Table of Contents

Widok aktywnych koszyków w InPost Mobile:

Szczegóły koszyka w InPost Mobile:

Lista złożonych zamówień:


InPost Pay API

Lista endpointów wystawionych przez aplikacje InPost Pay, służąca do komunikacji pomiędzy Merchantem a aplikacją InPost Pay:

Metoda

Opis

Przeglądarka

Status
colourRed
titleDELETE
/v1/izi/browser/{browser_id}/binding

Metoda usuwa powiązaną przeglądarkę lub usuwa telefon z powiązanej przeglądarki.

Koszyk

Status
colourRed
titlePUT
/v1/izi/basket/{basket_id}

Metoda aktualizuje lub tworzy koszyk, np. zmienia ilość produktów, typ dostawy itp

Status
colourRed
titleDELETE
/v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Desynchronizacja koszyka z numerem telefonu

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Metoda łączy koszyk z aplikacją InPost

Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Metoda sprawdza, czy koszyk jest połączony z aplikacją InPost

Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/baskets

Opcjonalny endpoint back office'owy, zwraca listę koszyków dla Merchanta

Zamówienie

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/order/{order_id}/event

Aktualizacja zamówienia

Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/orders

Opcjonalny endpoint back office'owy, zwraca listę zamówień dla Merchanta

Weryfikacja sygnatury

Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/signing-keys/public

Zwraca publiczne klucze podpisujące

Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/signing-keys/public/{version}

Zwraca publiczny klucz podpisujący dla wersji

Środowisko produkcyjne

Adres środowiska produkcyjnego:https://api.inpost.pl

Środowisko sandbox

Adres środowiska testowego: https://sandbox-api.inpost.pl


Confluence open api
---
openapi: 3.0.3
info:
 title: Swagger
 description: 'Basket APP API for Merchant'
 version: 3.7.14

tags:
 - name: Browser
  description: Provides access to binding browsers.
 - name: Basket
  description: Provides access to managing baskets.
 - name: Order
  description: Provides access to managing orders.
 - name: Signature verification
  description: Signature verification
paths:
 /v1/izi/basket/{basket_id}:
  put:
   tags:
    - Basket
   summary: Create or update a basket. Consumer Basket App.
   description: This method updates or creates a basket e.g. change products quantity, delivery type etc.
   operationId: addFaq
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID basket assigned by merchant to update
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/basket_request_put'
    required: true
   responses:
    "200":
     description: Create or update basket response
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/response_put_basket'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.        
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
        browserNotFound:
         $ref: '#/components/examples/browserNotFound'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
        basketExpired:
         $ref: '#/components/examples/basketExpired'
 /v1/izi/basket/{basket_id}/binding:
  delete:
   tags:
    - Basket
   summary: Desynchronisation of basket with telephone number
   description: Desynchronisation of basket with telephone number
   operationId: deleteBasketMerchant
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID basket assigned by merchant to update
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
    - name: if_basket_realized
     in: query
     description: If basket deleted because order completed at merchant
     required: false
     style: form
     explode: false
     schema:
      type: boolean
   responses:
    "204":
     description: basket deleted
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
        basketExpired:
         $ref: '#/components/examples/basketExpired'
        basketNotBoundError:
         $ref: '#/components/examples/basketNotBoundError'
  post:
   tags:
    - Basket
   summary: Binding basket and InPost app.
   description: This method connect basket with InPost app.
   operationId: updateBasket
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID basket assigned by merchant
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/request_basket_binding'
   responses:
    "200":
     description: Basket response if binding_method = DEEP_LINK
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/response_basket_binding'
    "202":
     description: Basket response if binding_method = PHONE
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketBoundError:
         $ref: '#/components/examples/basketBoundError'
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
        basketExpired:
         $ref: '#/components/examples/basketExpired'
        phoneBindingMethodUnavailableError:
         $ref: '#/components/examples/phoneBindingMethodUnavailableError'
        bindingRedundantPhoneError:
         $ref: '#/components/examples/bindingRedundantPhoneError'
        bindingPhoneRequiredError:
         $ref: '#/components/examples/bindingPhoneRequiredError'
        bindingBrowserRequiredError:
         $ref: '#/components/examples/bindingBrowserRequiredError'
  get:
   tags:
    - Basket
   summary: Binding basket and InPost app.
   description: This method verify if basket is connected with InPost app.
   operationId: verifyBasket
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID basket assigned by merchant
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
    - name: browser_id
     in: query
     description: ID basket to update
     required: false
     style: form
     explode: false
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: Basket response
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/response_basket_connected'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
        basketExpired:
         $ref: '#/components/examples/basketExpired'
 /v1/izi/baskets:
  get:
   tags:
    - Basket
   summary: Returns baskets list for merchnat
   description: Returns baskets list for merchnat
   operationId: basketsList
   parameters:
    - name: page_index
     in: query
     required: false
     style: form
     explode: true
     schema:
      type: string
    - name: page_size
     in: query
     required: false
     style: form
     explode: true
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: Basket details
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/merchant_baskets'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
 /v1/izi/browser/{browser_id}/binding:
  delete:
   tags:
    - Browser
   summary: Deletes a binded browser.
   description: Method deletes binded browser or removes phone from binded browser.
   operationId: deleteBrowserMerchant
   parameters:
    - name: browser_id
     in: path
     description: ID of browser
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   responses:
    "204":
     description: browser deleted
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        browserNotFound:
         $ref: '#/components/examples/browserNotFound'
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
 /v1/izi/order/{order_id}/event:
  post:
   tags:
    - Order
   summary: Update order
   operationId: updateOrderMerchant
   parameters:
    - name: order_id
     in: path
     description: ID order assigned by merchant to update
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/request_order_event_merchant'
    required: true
   responses:
    "200":
     description: Order update
    default:
     description: unexpected error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        orderNotFound:
         $ref: '#/components/examples/orderNotFound'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
        orderStatusError:
         $ref: '#/components/examples/orderStatusError'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.          
 /v1/izi/orders:
  get:
   tags:
    - Order
   summary: Returns orders list for merchant
   description: Returns orders list for merchant
   operationId: ordersList
   parameters:
    - name: page_index
     in: query
     required: false
     style: form
     explode: true
     schema:
      type: string
    - name: page_size
     in: query
     required: false
     style: form
     explode: true
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: Get list of orders
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/orders_list'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
 /v1/izi/signing-keys/public:
  get:
   tags:
    - Signature verification
   summary: Returns public signing keys
   description: Returns public signing keys
   operationId: signingKeys
   responses:
    "200":
     description: Get list of orders
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/response_signing_keys'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
 /v1/izi/signing-keys/public/{version}:
  get:
   tags:
    - Signature verification
   summary: Returns public signing key for version
   description: Returns public signing key for version
   operationId: versionSigningKeys
   parameters:
    - name: version
     in: path
     description: version
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: Get list of orders
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/response_version_signing_keys'
    "409":
     description: Conflict. Request cannot be handled with the current state of the target resource.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        merchantDisabledError:
         $ref: '#/components/examples/merchantDisabledError'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        publicKeyNotFound:
         $ref: '#/components/examples/publicKeyNotFound'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden. 
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
components:
 examples:
  merchantDisabledError:
   value:
    error_code: MERCHANT_DISABLE
    error_message: 'Merchant with given id is DISABLED'
   summary: MERCHANT_DISABLE
   description: Service is temporarily disabled, because of to many incorrect requests or manual blockade
  basketBoundError:
   value:
    error_code: BASKET_IS_BINDED
    error_message: 'Basket already bound'
   summary: BASKET_IS_BINDED
   description: Basket already bound.
  basketExpired:
   value:
    error_code: BASKET_EXPIRED
    error_message: 'Basket expired'
   summary: BASKET_EXPIRED
   description: Basket expired and will be removed soon.
  basketNotBoundError:
   value:
    error_code: BASKET_NOT_BOUND
    error_message: 'Basket not bound'
   summary: BASKET_NOT_BOUND
   description: Basket not bound.
  bindingRedundantPhoneError:
   value:
    error_code: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER
    error_message: 'Phone number required for PHONE binding method only'
   summary: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER
   description: Phone number should not be passed for binding methods other than PHONE.
  bindingPhoneRequiredError:
   value:
    error_code: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER_REQUIRED
    error_message: 'Phone number is required'
   summary: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER_REQUIRED
   description: Phone number is required for PHONE method binding.
  bindingBrowserRequiredError:
   value:
    error_code: ERROR_VALIDATION_BROWSER_REQUIRED
    error_message: 'Browser is required for PHONE binding method'
   summary: ERROR_VALIDATION_BROWSER_REQUIRED
   description: Browser details are required for PHONE binding method
  phoneBindingMethodUnavailableError:
   value:
    error_code: PHONE_BINDING_METHOD_UNAVAILABLE
    error_message: 'Unavailable'
   summary: PHONE_BINDING_METHOD_UNAVAILABLE
   description: Phone binding method temporarily unavailable for requested number.
  orderStatusError:
   value:
    error_code: STATUS_ORDER_ERROR
    error_message: 'Unavailable'
   summary: STATUS_ORDER_ERROR
   description: Can't be changed ORDER_COMPLETED
  publicKeyNotFound:
   value:
    error_code: PUBLIC_KEY_NOT_FOUND
    error_message: 'Public key version {} not found'
   summary: PUBLIC_KEY_NOT_FOUND
   description: public key not found
  argumentNotValidError:
   value:
    error_code: BAD_REQUEST
    error_message: Invalid request.
   summary: BAD_REQUEST
   description: Request validation error. Error message might optionally contain information about constraint violations.
  malformedRequest:
   value:
    error_code: MALFORMED_REQUEST
    error_message: Request not readable.
   summary: MALFORMED_REQUEST
   description: The server was not able to read the request.
  notFound:
   value:
    error_code: NOT_FOUND
    error_message: Resource not found.
   summary: NOT_FOUND
   description: The server was not able to read the request.
  basketNotFound:
   value:
    error_code: BASKET_NOT_FOUND
    error_message: Basket not found.
   summary: BASKET_NOT_FOUND
   description: Basket not found.
  orderNotFound:
   value:
    error_code: ORDER_NOT_FOUND
    error_message: Order not found.
   summary: ORDER_NOT_FOUND
   description: Order not found.
  browserNotFound:
   value:
    error_code: BROWSER_NOT_FOUND
    error_message: Browser not found
   summary: BROWSER_NOT_FOUND
   description: Browser not found .
  internalServerError:
   value:
    error_code: INTERNAL_SERVER_ERROR
    error_message: Something went wrong. Please try again later.
   summary: INTERNAL_SERVER_ERROR
   description: The server encountered unexpected error.
 schemas:
  error:
   required:
    - errorCode
   type: object
   properties:
    error_code:
     type: string
     description: Code that indicates the nature of an error.
    error_message:
     type: string
     description: Additional information which may be useful.
  merchant_baskets:
   type: object
   properties:
    page_size:
     type: integer
     description: page size
    total_items:
     type: integer
     description: total items
    page_index:
     type: integer
     description: page index
    baskets:
     type: array
     description: baskets list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/merchant_basket_details'
  request_order_event_merchant:
   type: object
   required:
    - event_id
    - event_data_time
    - event_data
   properties:
    event_id:
     type: string
     description: event id
    event_data_time:
     type: string
     description: event date time
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    event_data:
     $ref: '#/components/schemas/event_data_merchant'
  basket_request_put:
   type: object
   required:
    - summary
    - delivery
    - products
    - consents
   properties:
    browser_id:
     type: string
     description: browser id
    summary:
     $ref: '#/components/schemas/basket_summary'
    delivery:
     type: array
     description: delivery list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_basket_response'
    promo_codes:
     type: array
     description: promo codes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/promo_codes'
    products:
     type: array
     description: products order list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    related_products:
     type: array
     description: related product information
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents'
  get_products:
   type: object
   required:
    - product_id
    - product_name
    - base_price
    - quantity
   properties:
    product_id:
     type: string
     description: product id
    product_category:
     type: string
     description: product category
    ean:
     type: string
     description: ean code
    product_name:
     type: string
     description: product name
    product_description:
     type: string
     description: product description
    product_link:
     type: string
     description: product link
    product_image:
     type: string
     description: product image
    base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    promo_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    lowest_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    quantity:
     $ref: '#/components/schemas/quantity'
    product_attributes:
     type: array
     description: product attributes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/product_attributes'
    variants:
     type: array
     description: variant product ordered list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/variants'
  get_products_order:
   type: object
   required:
    - product_id
    - product_name
    - base_price
    - quantity
   properties:
    product_id:
     type: string
     description: product id
    product_category:
     type: string
     description: product category
    ean:
     type: string
     description: ean code
    product_name:
     type: string
     description: product name
    product_description:
     type: string
     description: product description
    product_link:
     type: string
     description: product link
    product_image:
     type: string
     description: product image
    base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    lowest_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    quantity:
     $ref: '#/components/schemas/quantity_order'
    product_attributes:
     type: array
     description: product attributes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/product_attributes'
    variants:
     type: array
     description: variant product ordered list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/variants'
  variants:
   type: object
   description: variant product ordered
   required:
    - variant_id
    - variant_name
   properties:
    variant_id:
     type: string
     description: variant id
    variant_name:
     type: string
     description: variant name
    variant_description:
     type: string
     description: variant description
    variant_type:
     type: string
     description: variant type
    variant_values:
     type: string
     description: variant values
  consents:
   type: object
   description: Consents list
   required:
    - consent_id
    - consent_description
    - requirement_type
    - consent_link
    - consent_version
   properties:
    consent_id:
     type: string
     description: consent id
    consent_link:
     type: string
     description: consent link
    consent_description:
     type: string
     description: consent description
    consent_version:
     type: string
     description: consent version
    requirement_type:
     type: string
     enum:
      - OPTIONAL
      - REQUIRED_ONCE
      - REQUIRED_ALWAYS
     description: information on requirement consent
  delivery:
   type: object
   description: delivery information
   required:
    - delivery_type
    - delivery_price
    - delivery_date
   properties:
    delivery_type:
     type: string
     enum:
      - APM
      - COURIER
     description: delivery type (APM; COURIER)
    delivery_date:
     description: delivery date
     type: string
     format: date-time
    delivery_options:
     type: array
     description: delivery options
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_options'
    mail:
     type: string
     description: email
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    delivery_point:
     type: string
     description: APM delivery point
    delivery_address:
     $ref: '#/components/schemas/delivery_address'
    delivery_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    courier_note:
     type: string
     description: additional information for courier
  delivery_address:
   type: object
   description: delivery address
   required:
    - name
    - country_code
    - address
    - city
    - postal_code
   properties:
    name:
     type: string
     description: name
    country_code:
     type: string
     description: country code
    address:
     type: string
     description: address
    city:
     type: string
     description: city
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
  client_address:
   type: object
   description: delivery address
   required:
    - country_code
    - address
    - city
    - postal_code
   properties:
    country_code:
     type: string
     description: country code
    address:
     type: string
     description: address
    city:
     type: string
     description: city
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
  delivery_basket_response:
   type: object
   required:
    - delivery_type
    - delivery_date
    - delivery_price
   properties:
    delivery_type:
     type: string
     description: delivery type (APM; COURIER)
     enum:
      - APM
      - COURIER
    delivery_date:
     type: string
     format: date-time
     description: delivery date
    delivery_options:
     type: array
     description: delivery options
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_options'
    delivery_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    free_delivery_minimum_gross_price:
     type: number
     format: decimal
     description: free delivery minimum gross price     
  delivery_options:
   type: object
   description: promoadditional delivery codesoptions
   required:
    - delivery_name
    - delivery_code_value
    - delivery_option_price
   properties:
    delivery_name:
     type: string
     description: delivery name
     example: Paczka w Weekend
    delivery_code_value:
     type: string
     enum:
     - COD
     - PWW
     description: delivery code value. COD - option with payment on delivery, PWW - option with weekend delivery
     example: PWW
    delivery_option_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
  basket_summary:
   type: object
   required:
    - basket_base_price
    - currency
    - payment_type
   properties:
    basket_base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    basket_final_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    basket_promo_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    currency:
     type: string
     description: basket currency
     enum:
      - PLN
    basket_expiration_date:
     type: string
     format: date-time
     description: expiry date of basket
    basket_additional_information:
     type: string
     description: additional information
    payment_type:
     type: array
     description: payment type
     items:
      $ref: '#/components/schemas/payment_type'
    basket_notice:
     $ref: '#/components/schemas/information'
  payment_type:
   type: string
   description: payment type
   enum:
    - CARD
    - CARD_TOKEN
    - GOOGLE_PAY
    - APPLE_PAY
    - BLIK_CODE
    - BLIK_TOKEN
    - PAY_BY_LINK
    - SHOPPING_LIMIT
    - DEFERRED_PAYMENT
    - CASH_ON_DELIVERY
  invoice_details:
   type: object
   description: invoice details
   properties:
    legal_form:
     type: string
     description: legal form of customer
     enum:
      - PERSON
      - COMPANY
    country_code:
     type: string
     description: country code
    tax_id_prefix:
     type: string
     description: tax id prefix
    tax_id:
     type: string
     description: tax id
    company_name:
     type: string
     description: company name
    name:
     type: string
     description: name
    surname:
     type: string
     description: surname
    city:
     type: string
     description: city
    street:
     type: string
     description: street
    building:
     type: string
     description: number building
    flat:
     type: string
     description: number flat
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
    mail:
     type: string
     description: email
    registration_data_edited:
     type: string
     description: registration data edited
    additional_information:
     type: string
     description: additional information
  account_info:
   type: object
   required:
    - name
    - surname
    - phone_number
    - client_address
    - mail
   properties:
    name:
     type: string
     description: name
    surname:
     type: string
     description: surname
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    mail:
     type: string
     description: email
    client_address:
     $ref: '#/components/schemas/client_address'
  consents_order:
   type: object
   description: consents order list
   required:
    - consent_id
    - is_accepted
   properties:
    consent_id:
     type: string
     description: consent id
    consent_version:
     type: string
     description: consent version
    is_accepted:
     type: boolean
     description: is accepted consent
  orders_list:
   type: object
   description: orders details list
   properties:
    page_size:
     type: integer
     description: page size
    total_items:
     type: integer
     description: total size
    page_index:
     type: integer
     description: page index
    orders:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/merchant_order_response'
  get_payment:
   required:
    - payment_type
    - payment_status
   properties:
    payment_type:
     type: string
     description: order status
     enum:
      - CARD
      - CARD_TOKEN
      - GOOGLE_PAY
      - APPLE_PAY
      - BLIK_CODE
      - BLIK_TOKEN
      - PAY_BY_LINK
      - SHOPPING_LIMIT
      - DEFERRED_PAYMENT
      - CASH_ON_DELIVERY
    payment_status:
     type: string
     description: payment status. UNPAID - status after creation of order. unpaid (assigned by BasketApp), STARTED - status initiating payment reference process and returning payment type selected by customer (assigned by BasketApp), PENDING - start of process in PEGAZ/SDK with success (assigned by Basket or PEGAZ), AUTHORIZED - payment successfully completed, funds blocked (assigned by PEGAZ), DECLINED - payment refused (assigned by PEGAZ), CANCELLED - payment cancelled (assigned by PEGAZ), ERROR - error (assigned by PEGAZ or INPOST), COD- cash on delivery
     enum:
      - UNPAID
      - STARTED
      - PENDING
      - AUTHORIZED
      - DECLINED
      - CANCELLED
      - ERROR
      - COD
    available_payment_types:
     type: array
     description: available payment types for order
     items:
      $ref: '#/components/schemas/payment_type'
    payment_details:
     $ref: '#/components/schemas/payment_details'
  payment_details:
   type: object
   required:
    - payment_type
    - payment_status
    - payment_reference
   properties:
    payment_reference:
     type: string
     description: payment reference
    payment_id:
     type: string
     description: payment reference
    payment_sec_token:
     type: string
     description: security token used to payment process
    payment_type:
     type: string
     description: order status
     enum:
      - CARD
      - CARD_TOKEN
      - GOOGLE_PAY
      - APPLE_PAY
      - BLIK_CODE
      - BLIK_TOKEN
      - PAY_BY_LINK
      - SHOPPING_LIMIT
      - DEFERRED_PAYMENT
      - CASH_ON_DELIVERY
    payment_token:
     type: string
     description: card token or blik alias
    payment_card:
     $ref: '#/components/schemas/payment_card'
    payment_status:
     type: string
     description: payment status. UNPAID - status after creation of order. unpaid (assigned by BasketApp), STARTED - status initiating payment reference process and returning payment type selected by customer (assigned by BasketApp), PENDING - start of process in PEGAZ/SDK with success (assigned by Basket or PEGAZ), AUTHORIZED - payment successfully completed, funds blocked (assigned by PEGAZ), DECLINED - payment refused (assigned by PEGAZ), CANCELLED - payment cancelled (assigned by PEGAZ), ERROR - error (assigned by PEGAZ or INPOST), COD - cash on delivery
     enum:
      - UNPAID
      - STARTED
      - PENDING
      - AUTHORIZED
      - DECLINED
      - CANCELLED
      - ERROR
      - COD
    payment_code:
     type: string
     description: payment code
    payment_description:
     type: string
     description: payment description
    payment_error_code:
     type: string
     description: payment error code
    payment_message_code:
     type: string
     description: payment error code
    payment_date:
     type: string
     format: date-time
     description: payment date
  delivery_references:
   type: string
   description: delivery references
  promo_codes:
   type: object
   description: promo codes
   required:
    - name
    - promo_code_value
   properties:
    name:
     type: string
     description: promo code name
    promo_code_value:
     type: string
     description: promo code value
  product_attributes:
   type: object
   description: product attributes
   required:
    - attribute_name
    - attribute_value
   properties:
    attribute_name:
     type: string
     description: attribute name
    attribute_value:
     type: string
     description: attribute value
  response_basket_binding:
   type: object
   required:
    - qr_code
    - deep_link
    - deep_link_hms
   properties:
    qr_code:
     type: string
     description: qr-code
    deep_link:
     type: string
     description: deep link
    deep_link_hms:
     type: string
     description: deep link
  response_basket_connected:
   type: object
   required:
    - basket_linked
    - browser_trusted
   properties:
    basket_linked:
     type: boolean
     description: is basket linked
    inpost_basket_id:
     type: string
     description: basket id created by BasketApp
    browser_trusted:
     type: boolean
     description: is browser trusted
    client_details:
     $ref: '#/components/schemas/client_details'
  client_details:
   type: object
   required:
    - phone_number
    - masked_phone_number
    - name
    - surname
   properties:
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    masked_phone_number:
     type: string
     description: masked phone number
     example: 60*****00
    name:
     type: string
     description: client name
    surname:
     type: string
     description: client surname
  event_data_merchant:
   type: object
   description: Data on events
   properties:
    order_status:
     type: string
     description: order status - Merchant can change order status to; ORDER_COMPLETED - order completed in merchant's shop, ORDER_REJECTED - order rejected by merchant
     enum:
      - ORDER_COMPLETED
      - ORDER_REJECTED
    order_merchant_status_description:
     type: string
     description: order merchant status description
    delivery_references_list:
     type: array
     description: delivery references list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_references'
  base_price:
   required:
    - net
    - gross
    - vat
   properties:
    net:
     type: number
     format: decimal
     description: net price
    gross:
     type: number
     format: decimal
     description: gross price
    vat:
     type: number
     format: decimal
     description: VAT
  quantity:
   type: object
   description: product quantity
   required:
    - quantity
   properties:
    quantity:
     type: number
     description: product quantity
    quantity_type:
     type: string
     enum:
      - DECIMAL
      - INTEGER
     description: product quantity type
    quantity_unit:
     type: string
     description: unit quantity
    available_quantity:
     type: number
     format: decimal
     description: product quantity available
    max_quantity:
     type: number
     format: decimal
     description: maximum product quantity
  quantity_order:
   type: object
   description: product quantity
   required:
    - quantity
   properties:
    quantity:
     type: number
     description: product quantity
    quantity_type:
     type: string
     enum:
      - DECIMAL
      - INTEGER
     description: product quantity type
    quantity_unit:
     type: string
     description: unit quantity
  phone_number:
   type: object
   description: phone number
   required:
    - country_prefix
    - phone
   properties:
    country_prefix:
     type: string
     description: prefix
     example: '+48'
    phone:
     type: string
     example: 600123123
  request_basket_binding:
   allOf:
    - type: object
     required:
      - browser
     properties:
      binding_method:
       type: string
       enum:
        - PHONE
        - DEEP_LINK
       description: binding method
      binding_place:
       type: string
       enum:
        - PRODUCT_CARD
        - BASKET_SUMMARY
        - ORDER_CREATE
        - BASKET_POPUP
        - THANK_YOU_PAGE
       description: client binding place
      phone_number:
       $ref: '#/components/schemas/phone_number'
      browser:
       $ref: '#/components/schemas/browser_details'
  browser_details:
   type: object
   description: browser details
   required:
    - browser_id
    - user_agent
    - platform
    - architecture
    - data_time
    - location
    - customer_ip
    - port
   properties:
    user_agent:
     type: string
     description: user agent
    description:
     type: string
     description: additional description
    platform:
     type: string
     description: platform
    architecture:
     type: string
     description: architecture
    data_time:
     type: string
     format: date-time
     description: tiem
    location:
     type: string
     description: location
    customer_ip:
     type: string
     description: browser id
    port:
     type: string
     description: port
  merchant_order_response:
   type: object
   required:
    - order_details
    - account_info
    - delivery
    - products
    - consents
   properties:
    order_details:
     $ref: '#/components/schemas/merchant_orders_details'
    account_info:
     $ref: '#/components/schemas/account_info'
    invoice_details:
     $ref: '#/components/schemas/invoice_details'
    delivery:
     $ref: '#/components/schemas/delivery'
    products:
     type: array
     description: products order list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products_order'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents_order'
  merchant_orders_details:
   type: object
   required:
    - order_id
    - merchant_order_id
    - pos_id
    - order_creation_date
    - merchant_id
    - basket_hash
    - payment_status
    - order_status
    - order_merchant_status_description
    - order_base_price
    - order_final_price
    - currency
   properties:
    order_comments:
     type: string
     description: order information
    order_id:
     type: string
     description: ID order assigned by merchant
    pos_id:
     type: string
     description: POS identifier provided by Vodeno, allowing merchant to filter payments in the reporting tools
    order_creation_date:
     type: string
     format: date-time
     description: order creation date
    order_update_date:
     type: string
     format: date-time
     description: order update date
    payment:
     $ref: '#/components/schemas/get_payment'
    order_status:
     type: string
     description: order status. ORDER_PROCESSING - status given by Basket App when order is created, payment possible ORDER_COMPLETED - order completed at merchant, payment not possible, ORDER_REJECTED - order rejected by merchant or at Inpost app, payment not possible.
     enum:
      - ORDER_COMPLETED
      - ORDER_REJECTED
      - ORDER_PROCESSING
    order_merchant_status_description:
     type: string
     description: order merchant status description
    order_base_price:
     type: object
     description: price for order without delivery costs
     required:
      - net
      - gross
      - vat
     properties:
      net:
       type: number
       format: decimal
       description: net price
      gross:
       type: number
       format: decimal
       description: gross price
      vat:
       type: number
       format: decimal
       description: VAT
    order_final_price:
     type: object
     description: total order price with delivery costs
     required:
      - net
      - gross
      - vat
     properties:
      net:
       type: number
       format: decimal
       description: net price
      gross:
       type: number
       format: decimal
       description: gross price
      vat:
       type: number
       format: decimal
       description: VAT
    currency:
     type: string
     description: basket currency
     enum:
      - PLN
    delivery_references_list:
     type: array
     description: delivery references list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_references'
  merchant_basket_details:
   type: object
   required:
    - summary
    - delivery
    - products
    - consents
   properties:
    basket_id:
     type: string
     description: ID basket assigned by merchant
    creation_date:
     type: string
     format: date-time
     description: date basket creation
    update_date:
     type: string
     format: date-time
     description: date basket update
    summary:
     $ref: '#/components/schemas/basket_summary'
    delivery:
     type: array
     description: delivery list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_basket_response'
    promo_codes:
     type: array
     description: promo codes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/promo_codes'
    products:
     type: array
     description: products order list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    related_products:
     type: array
     description: related product information
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents'
  information:
   type: object
   required:
    - type
    - description
   properties:
    type:
     type: string
     enum:
      - ATTENTION
      - ERROR
     description: type additional notice
    description:
     type: string
     description: basket additional notice
  payment_card:
   type: object
   required:
    - type
    - description
   properties:
    last_four_digits:
     type: string
     description: Last 4 digits of original PAN (card number)
    scheme:
     type: string
     description: Scheme in which the card operates
    card_type:
     type: string
     enum:
      - DEBIT
      - CREDIT
      - PREPAID
      - CHARGE
      - DEFERRED_DEBIT
     description: Scheme in which the card operates
  response_signing_keys:
   type: object
   properties:
    merchant_external_id:
     type: string
     description: merchant external id
    public_keys:
     type: array
     description: public keys
     items:
      $ref: '#/components/schemas/public_key'
  public_key:
   type: object
   required:
    - type
    - description
   properties:
    public_key_base64:
     type: string
     description: public key in format base64
    version:
     type: string
     description: version
  response_version_signing_keys:
   type: object
   properties:
    merchant_external_id:
     type: string
     description: merchant external id
    public_key:
     properties:
      public_key_base64:
       type: string
       description: public key in format base64
      version:
       type: string
       description: version
  response_put_basket:
   type: object
   required:
    - inpost_basket_id
   properties:
    inpost_basket_id:
     type: string
     description: basket id created by BasketApp
    

Informacje dodatkowe

Dodatkowy opis dla basket_summary

basket_base_price - Cena podstawowa koszyka bez promocji, kodu rabatowego i bez kosztów dostawy.
basket_promo_price - Cena koszyka z uwzględnieniem promocji i bez kosztów dostawy.
basket_final_price - Cena końcowa koszyka z uwzględnieniem promocji i kodu rabatowego i bez kosztów dostawy. Jeżeli nie używamy kodu rabatowego wartość basket_promo_price jest taka sama jak basket_final_price.


Sposób przesyłania cen przez Merchanta w zależności od typu produktu

Jeżeli typ produktu jest integer, to Merchant przesyła cenę za 1 szt. Jeżeli typ produktu jest decimal, to przesyła cenę za wybraną ilość. 

Przykład 

Mamy 5 sztuk koszul w cenie 10 zł za sztukę. W takim przypadku quantity_type, to INTEGER i cena 10 zł. 

Mamy 0,35 kg mąki w cenie 5 zł. W takim przypadku quantity_type, to DECIMAL i cena 5 zł.


Przykłady dla wybranych metod

Metoda

Przykład

Status
colourRed
titlePUT
/v1/izi/basket/{basket_id}

Expand
titleRequest body

{
"browser_id": "xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx",
"summary": {
"basket_base_price": {
"net": "80.49",
"gross": "99.00",
"vat": "18.51"
},
"basket_final_price": {
"net": "80.49",
"gross": "99.00",
"vat": "18.51"
},
"basket_promo_price": {
"net": "80.49",
"gross": "99.00",
"vat": "18.51"
},
"currency": "PLN",
"basket_expiration_date": "2023-08-24T07:58:30.062Z",
"basket_additional_information": "string",
"payment_type": ["CARD","CARD_TOKEN","APPLE_PAY","BLIK_CODE","BLIK_TOKEN","PAY_BY_LINK","SHOPPING_LIMIT","DEFERRED_PAYMENT","GOOGLE_PAY","CASH_ON_DELIVERY"],
"basket_notice": null
},
"delivery": [
{
"delivery_type": "APM",
"delivery_date": "2023-08-24T07:58:30.062Z",
"delivery_options": [],
"delivery_price": {
"net": "0.00",
"gross": "0.00",
"vat": "0.00"
}
}
],
"promo_codes": [],
"products": [
{
"product_id": "585",
"product_category": "20",
"ean": "0",
"product_name": "Drewniane bule",
"product_description": " \r\n\r\nCo to są bule? Na mieście mówią, że „bule to kule na nudy bóle". To gra, w której zasady są proste, a emocje sięgają 10 piętra. Bule to kule. W tym przypadku -- drewniane, z twardego drewna bukowego. Jedna z nich to świnka zwana prosiaczkiem. Taka kruszynka-wieprzowinka.\r\n\r\nCo trzeba mieć, żeby zagrać w bule? Przynajmniej jednego przyjaciela. Albo przyjaciółkę. Albo sąsiada, wujka, kuzynkę, znajomego, brata, siostrę, kolegę. Trzeba też mieć kawałek trawnika, może być bez trawy. Bule to rzucanie kulami w świnkę. Kto rzuci najbliżej, ten wygrywa. Gra w bule jest prosta, choć kule są okrągłe. Dziwne, co nie?",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/drewniane-bule/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje3-1.jpg",
"base_price": {
"net": 80.49,
"gross": 99.00,
"vat": 18.51
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "INTEGER",
"quantity_unit": "pcs",
"available_quantity": 275,
"max_quantity": 275
},
"product_attributes": [],
"variants": []
}
],
"related_products": [
{
"product_id": "567",
"product_category": "20",
"ean": "0",
"product_name": "Mata do ćwiczeń",
"product_description": " \r\n\r\nNie wiemy, ile korków wystrzelonych w Sylwestra potrzeba do stworzenia korkowej maty do jogi. Ale wiemy, że dzięki niej możesz zacząć całkiem nowy czas w swoim życiu.\r\n\r\nĆwiczenia na niej to prawdziwy body & soul balance.\r\n\r\nZatem rusz swe "body" po naturalny zastrzyk energii i zadbaj o relaks swojej "soul". Warto wiedzieć, że mata korkowa z naturalnego kauczuku ma najlepsze właściwości antypoślizgowe.",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/mata-do-cwiczen/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje25.jpg",
"base_price": {
"net": 202.44,
"gross": 249.00,
"vat": 0.00
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "INTEGER",
"quantity_unit": "pcs",
"available_quantity": 197485,
"max_quantity": 197485
},
"product_attributes": [
{
"attribute_name": "Wymiary/Pojemność",
"attribute_value": "183x61 cm, 4 mm grubości"
},
{
"attribute_name": "Materiał",
"attribute_value": "Korek i naturalny kauczuk"
},
{
"attribute_name": "Waga",
"attribute_value": "2.6 kg"
}
],
"variants": []
},
{
"product_id": "554",
"product_category": "20",
"ean": "0",
"product_name": "Paryżanka",
"product_description": " \r\n\r\nCzy wiesz, co tak naprawdę widzą ludzie, kiedy idziesz sobie z paryżanką?\r\n\r\nWidzą, że jesteś EKO. Nie używasz foliowych woreczków jednorazowego użytku.\r\n\r\nWidzą, że jesteś modna. W końcu Paryż to miejsce, w którym od dawna decyduje się o tym, co warto ze sobą nosić.\r\n\r\nParyżanka nie kryje się z tym, że wygląda rewelacyjnie, kiedy jest wypełniona świeżymi owocami.\r\n\r\nWidzą też, że lubisz naturalne materiały, bo paryżanka wykonana jest w 100 procentach z bawełny.\r\n\r\nI że w swoim życiu działasz zgodnie z zasadą out of the box.\r\nPo swojemu. Jak InPost.",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/paryzanka/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje11-1.jpg",
"base_price": {
"net": 23.58,
"gross": 29.00,
"vat": 0.00
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "INTEGER",
"quantity_unit": "pcs",
"available_quantity": 468,
"max_quantity": 468
},
"product_attributes": [],
"variants": []
}
],
"consents": [
{
"consent_id": "3",
"consent_link": "https://outofthebox.pl/zwroty-i-reklamacje/",
"consent_description": "zwroty i reklamacje",
"consent_version": "1",
"requirement_type": "OPTIONAL"
}
]
}

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Expand
titleRequest body

{
"binding_method": "PHONE",
"binding_place": "PRODUCT_CARD",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "5xxxxxxxx"
},
"browser": {
"user_agent": "Testzilla 1.0",
"description": "Test agent",
"platform": "Ino Linux 2.0",
"architecture": "x86-646",
"data_time": "2023-08-24T08:52:01.113Z",
"location": "-",
"customer_ip": "127.0.0.1",
"port": "8080"
}
}

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/order/{order_id}/event

Expand
titleRequest body

{
"event_id": "xxxxxxxxxx",
"event_data_time": "2023-08-23T09:26:45.000Z",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "6xxxxxxxx"
},
"event_data": {
"order_status": "ORDER_COMPLETED",
"order_merchant_status_description": "W trakcie realizacji",
"delivery_references_list": [
""
]
}
}