Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

W tym rozdziale dowiesz się jak obsłużyć zwroty transakcji oraz jak korzystać z Portalu Merchanta.


Zwroty transakcji mogą być zlecane przez Merchanta poprzez API, w tym celu należy przygotować obsługę metod opisanych w Zwroty i transakcje - API. Drugim sposobem wykonania zwrotu jest ręcznie zlecenie poprzez Portal Merchanta.


Na tej stronie

Table of Contents

Zwroty i transakcje - API

Aplikacja Merchant API która jest częścią systemu InPost Pay dostarcza następujące usługi:

 • Status
  colourBlue
  titleGET
  /v1/izi/transaction Pozwalająca na pobranie listy transakcji dla zautoryzowanego Merchanta. Pełen opis pól dotyczących
  transakcji oraz filtrów przy pomocy których można ograniczyć zwracany rezultat, znajduje się poniżej.

 • Status
  colourGreen
  titlePOST
  /v1/izi/transaction/{transaction_id}/refund Pozwalająca na zlecenie pełnego lub częściowego zwrotu dla wybranej transakcji,
  przeprowadzonej w jednym ze sklepów zautoryzowanego Merchanta. W przypadku tej usługi, przeprowadzana jest dodatkowa
  weryfikacja zlecenia poprzez weryfikację sygnatury wiadomości.

Info

Do wygenerowania sygnatury należy użyć secret'u. Aby go otrzymać można go wygenerować samodzielnie w serwisie merchant.inpost.pl lub skontaktować się ze wsparciem dostępnym pod adresem integracjapay@inpost.pl

Info

Nie jest to ten sam client_secret, wykorzystywany w celu otrzymania access_token'u. Pełen opis jak poprawnie wygenerować sygnaturę wiadomości znajduje się poniżej.


Lista metod:

Autoryzacja

Autentykacja jest wymagana i jest ona przeprowadzana tak samo jak w przypadku integracji z InPost Pay (Basket App). Należy pobrać access_token przy
pomocy posiadanego client_id oraz client_secret, a następnie przekazać go jako Bearer Token w nagłówku Authorization.

Dostępne środowiska:


Specyfikacja REST API

Confluence open api
openapi: 3.0.1
info:
 title: InPost IZI Merchant Transaction API
 description: Merchant Transaction REST API
 license:
  name: Integration API
 version: 1.0.0
servers:
 - url: https://sandbox-api.inpost.pl
  description: Sandbox
 - url: https://api.inpost.pl
  description: Produkcja
security:
 - JWT:
   - read
   - write
paths:
 /v1/izi/transaction:
  get:
   tags:
    - Merchant Transaction
   description: Get a list of transactions
   operationId: getTransactions
   parameters:
    - name: page
     in: query
     required: false
     schema:
      minimum: 0
      type: integer
      format: int32
      default: 0
     description: Zero-based page index.
    - name: per_page
     in: query
     required: false
     schema:
      minimum: 1
      type: integer
      format: int32
      default: 20
     description: Number of items to be returned per page.
    - name: sort_by
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
      enum:
       - created_date
       - amount
       - status
       - payment_method
       - order_id
     description: Name of a field which defines sorting criteria.
    - name: sort_direction
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
      enum:
       - ASC
       - DESC
      default: ASC
     description: Specifies either ascending or descending sort.
    - name: order_id
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
     description: Order ID assigned by merchant. Same value can be shared between multiple transactions. Relates to physical order.
    - name: transaction_id
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
      format: uuid
     description: Unique transaction ID assigned by the payment service provider.
    - name: merchant_pos_id
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
     description: Point of Sale ID assigned by the payment service provider.
    - name: amount_from
     in: query
     required: false
     schema:
      minimum: 0
      type: number
     description: Transaction amount criteria which will return transactions with amount greater than or equal to the specified amount.
    - name: amount_to
     in: query
     required: false
     schema:
      minimum: 0
      type: number
     description: Transaction amount criteria which will return transactions with amount less than or equal to the specified amount.
    - name: currency
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
     description: Currency Code in [**ISO 4217**](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html) format.
    - name: date_from
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
      format: date
     description: Transaction creation date criteria which will return transactions created on or after specified date.
    - name: date_to
     in: query
     required: false
     schema:
      type: string
      format: date
     description: Transaction creation date criteria which will return transactions created on or before specified date.
    - name: paymentMethod
     in: query
     required: false
     schema:
      uniqueItems: true
      type: array
      items:
       type: string
       enum:
        - CARD
        - CARD_TOKEN
        - GOOGLE_PAY
        - APPLE_PAY
        - BLIK_CODE
        - BLIK_TOKEN
        - PAY_BY_LINK
        - SHOPPING_LIMIT
        - DEFERRED_PAYMENT
        - PIS
     description: Payment method used to complete transaction
    - name: status
     in: query
     required: false
     schema:
      uniqueItems: true
      type: array
      items:
       type: string
       enum:
        - PENDING
        - AUTHORIZED
        - CARD_VERIFIED
        - CAPTURED
        - REFUNDED
        - PARTIALLY_REFUNDED
        - CANCELLED
        - DECLINED
     description: Current transaction status
   responses:
    '200':
     description: OK
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"items":[{"transaction_id":"72ae5e36-80ce-4307-9d9f-fea6a289e151","merchant_pos_id":"V0123456789","external_transaction_id":"09c6ed97-00dd-4c37-8115-be6beb46f136","description":"Transaction Description","status":"CAPTURED","created_date":"2023-01-30T14:27:03.37883Z","amount":57.29,"currency":"PLN","payment_method":"BLIK_CODE","order_id":"343","operations":[{"external_operation_id":"5fbdabf0-0728-44bb-9f2a-3145eedcef97","type":"CAPTURE","status":"SUCCESS","amount":57.29,"currency":"PLN","operation_date":"2023-01-30T14:27:12.190391Z"},{"external_operation_id":null,"type":"AUTHORIZATION","status":"SUCCESS","amount":57.29,"currency":"PLN","operation_date":"2023-01-30T14:27:03.460984Z"}]}],"page":0,"per_page":1,"count":88}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/GetTransactionsResponse'
    '400':
     description: |
      Bad Request. Possible errors:
      * **validation_failed** - Data sent to the server was invalid. Check details for more information
      * **required** - Value is required
      * **invalid** - Provided value is invalid. Please refer to documentation
      * **too_short** - Provided value is too short
      * **too_long** - Provided value is too long
      * **too_small** - Provided value is too small
      * **too_large** - Provided value is too large
      * **invalid_format** - Provided value has invalid format
      * **bad_request** - Bad Request
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":400,"error":"validation_failed","message":"Data sent to the server was invalid. Check details for more information","details":{"amount_to":["invalid_format"]}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
    '404':
     description: |
      Not Found. Possible errors:
      * **merchant_not_found** - Merchant was not found
      * **not_found** - Not Found
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":404,"error":"merchant_not_found","message":"Merchant was not found","details":{"merchant_id":["00001"]}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
    '500':
     description: |
      Internval Server Error. Possible errors:
      * **server_error** - Unexpected error occurred during request processing
      * **internal_server_error** - Interval Server Error
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":500,"error":"server_error","message":"Unexpected error occurred during request processing","details":{}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
 /v1/izi/transaction/{transaction_id}/refund:
  post:
   tags:
    - Merchant Transaction
   description: Order a refund for a given transaction
   operationId: orderRefund
   parameters:
    - name: X-Command-ID
     in: header
     required: true
     schema:
      type: string
      format: uuid
     description: Unique id needed to perform idempotency check.
    - name: transaction_id
     in: path
     required: true
     schema:
      type: string
      format: uuid
     description: Unique transaction ID assigned by the payment service provider.
   requestBody:
    content:
     application/json:
      examples:
       json-request:
        value: '{"signature":"2ae979eab57f72a979e3be3d79952876c981f6a918b4fe905479b6bfa5baf1ae604a73ae117a9abf1c91d1bb648115c5e608aeef32003c98618671e66cf22fe1","refund_amount":1.23,"external_refund_id":"0b374857-2096-46e0-a9d6-26f313073d32","additional_business_data":{"additional_data":"value"}}'
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/OrderRefundRequest'
    required: true
   responses:
    '200':
     description: OK
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"external_refund_id":"0b374857-2096-46e0-a9d6-26f313073d32","refund_amount":1.23,"status":"PENDING","description":"refund description"}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/OrderRefundResponse'
    '400':
     description: |
      Bad Request. Possible errors:
      * **validation_failed** - Data sent to the server was invalid. Check details for more information
      * **required** - Value is required
      * **invalid** - Provided value is invalid. Please refer to documentation
      * **too_short** - Provided value is too short
      * **too_long** - Provided value is too long
      * **too_small** - Provided value is too small
      * **too_large** - Provided value is too large
      * **invalid_format** - Provided value has invalid format
      * **invalid_signature** - Provided signature does not match expected signature
      * **unsupported_signature_algorithm** - Requested Signature Algorithm is not supported. Please refer to documentation to get a full list of supported algorithms.
      * **bad_request** - Bad Request
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":400,"error":"validation_failed","message":"Data sent to the server was invalid. Check details for more information","details":{"refund_amount":["invalid_format"]}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
    '403':
     description: |
      Forbidden. Possible errors:
      * **forbidden** - You are not allowed to access requested resource
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":403,"error":"forbidden","message":"You are not allowed to access requested resource","details":{}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
    '404':
     description: |
      Not Found. Possible errors:
      * **resource_not_found** - Resource you are looking for was not found
      * **merchant_not_found** - Merchant was not found
      * **merchant_secret_not_found** - Merchant Secret was not found
      * **not_found** - Not Found
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":404,"error":"merchant_not_found","message":"Merchant was not found","details":{"merchant_id":["00001"]}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
    '409':
     description: |
      Conflict. Possible errors:
      * **command_already_performed** - Command has already been performed
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":409,"error":"command_already_performed","message":"Command has already been performed","details":{"commandId":["5d247a70-ef37-4dab-9d41-135f91395ec8"]}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
      
    '422':
     description: |
      Conflict. Possible errors:
      * **refund_amount_exceeded** - Requested refund amount exceeds remaining transaction amount
      * **insufficient_balance** - Merchant account has insufficient balance
      * **unavailable_balance** - Merchant account balance is currently unavailable
      * **cannot_refund_transaction** - Requested transaction cannot be refunded
      * **full_refund_unavailable** - Transaction cannot be fully refunded because it has already been partially refunded. Please provide refund amount
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":422,"error":"refund_amount_exceeded","message":"Requested refund amount exceeds remaining transaction amount","details":{}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
    '500':
     description: |
      Internval Server Error. Possible errors:
      * **server_error** - Unexpected error occurred during request processing
      * **internal_server_error** - Interval Server Error
     content:
      application/json:
       examples:
        json-response:
         value: {"status":500,"error":"server_error","message":"Unexpected error occurred during request processing","details":{}}
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
components:
 schemas:
  GetTransactionsResponse:
   type: object
   properties:
    items:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Transaction'
     description: List of returned transactions satisfying requested criteria
    page:
     type: integer
     format: int32
     description: Returned page number
    per_page:
     type: integer
     format: int32
     description: Number of items returned
    count:
     type: integer
     format: int64
     description: Count of all items satisfying requested criteria
   required:
    - items
    - page
    - per_page
    - count
  Transaction:
   type: object
   properties:
    transaction_id:
     type: string
     description: Unique transaction ID assigned by the payment service provider.
    merchant_pos_id:
     type: string
     description: Point of Sale ID assigned by the payment service provider.
    external_transaction_id:
     type: string
     nullable: true
     description: Unique transaction ID assigned by merchant.
    description:
     type: string
     nullable: true
     description: Message describing transaction
    status:
     type: string
     enum:
      - PENDING
      - AUTHORIZED
      - CARD_VERIFIED
      - CAPTURED
      - REFUNDED
      - PARTIALLY_REFUNDED
      - CANCELLED
      - DECLINED
     description: Current transaction status
    created_date:
     type: string
     format: date-time
     description: Transaction creation date
    amount:
     type: number
     description: Original transaction amount
    currency:
     type: string
     description: Currency Code in [**ISO 4217**](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html) format.
    payment_method:
     type: string
     enum:
      - CARD
      - CARD_TOKEN
      - GOOGLE_PAY
      - APPLE_PAY
      - BLIK_CODE
      - BLIK_TOKEN
      - PAY_BY_LINK
      - SHOPPING_LIMIT
      - DEFERRED_PAYMENT
      - PIS
     description: Payment method used to complete transaction
    order_id:
     type: string
     nullable: true
     description: Order ID assigned by merchant. Same value can be shared between multiple transactions. Relates to physical order.
    operations:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Operation'
     description: List of operations related to the given transaction
   required:
    - transaction_id
    - merchant_pos_id
    - external_transaction_id
    - description
    - status
    - created_date
    - amount
    - currency
    - payment_method
    - order_id
    - operations
  Operation:
   type: object
   properties:
    external_operation_id:
     type: string
     nullable: true
     description: Operation ID provided by merchant.
    type:
     type: string
     enum:
      - CAPTURE
      - REFUND
      - REVERSAL
      - AUTHORIZATION
      - AUTHENTICATION
      - CARD_VERIFICATION
     description: Operation type
    status:
     type: string
     enum:
      - PENDING
      - SUCCESS
      - FAILED
     description: Current operation status
    amount:
     type: number
     description: Operation amount
    currency:
     type: string
     description: Operation currency code in [**ISO 4217**](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html) format.
    operation_date:
     type: string
     format: date-time
     description: Timestamp defining when given operation happened
   required:
    - external_operation_id
    - type
    - status
    - amount
    - currency
    - operation_date
  OrderRefundRequest:
   type: object
   properties:
    external_refund_id:
     maxLength: 250
     minLength: 0
     type: string
     nullable: true
     description: Refund Order ID assigned by merchant.
    refund_amount:
     minimum: 0.01
     exclusiveMinimum: false
     type: number
     nullable: true
     description: Amount to be refunded. If none is specified, full refund will be requested.
    additional_business_data:
     type: object
     additionalProperties:
      type: string
     description: Additional data related to the refund order.
    signature:
     maxLength: 140
     minLength: 32
     type: string
     description: |
      Message signature required to verify genuinity of the request. Calculated by concatenating **X-Command-ID** header value, path variable **transaction_id**, all request body field values (ignoring signature field) in alphanumerical order and a merchant secret (If any of the values is null, then it should be treated as an empty string). Final signature is a lowercase hexadecimal digest of a hash function applied to the concatenated message.
        
      Supported hash functions are: SHA-512
        
      Default hash function: SHA-512
        
      If a non-default hash function is used, then the signature must be prefixed by its ID and '_' character
        
      Example 1:
        
       Merchant Secret: 0051db3a-b9ea-4351-bfeb-bcbe1adcc045
         
       X-Command-ID: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887
         
       transaction_id: c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b18548
         
       request_body: {
        "signature": "TBD",
        "refund_amount": 1.23,
        "external_refund_id": "0b374857-2096-46e0-a9d6-26f313073d32",
        "additional_business_data":
        {
          "key1": "value1",
          "key2": "value2"
        }
       }
         
       Intermediate signature: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b18548key1value1key2value20b374857-2096-46e0-a9d6-26f313073d321.230051db3a-b9ea-4351-bfeb-bcbe1adcc045
         
       Valid Signatures:
        a5cf845e2a8361a4422f54485e423df60b0209c0b039ea8cad8a0cceb67ca5bdd51a3fa8634e3a2e9ecdb61279b1875d2b83fcf64ab1f93d4336116a13558b8a
          
        SHA-512_a5cf845e2a8361a4422f54485e423df60b0209c0b039ea8cad8a0cceb67ca5bdd51a3fa8634e3a2e9ecdb61279b1875d2b83fcf64ab1f93d4336116a13558b8a
          
      Example 2:
        
       Merchant Secret: 0051db3a-b9ea-4351-bfeb-bcbe1adcc045
         
       X-Command-ID: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887
         
       transaction_id: c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b18548
         
       request_body: {
        "signature": "TBD",
        "refund_amount": null,
        "external_refund_id": null
       }
         
       Intermediate signature: f3daf649-30bd-4578-a3bc-89ee822e2887c50c3756-7ca1-431d-8b4e-4fc322b185480051db3a-b9ea-4351-bfeb-bcbe1adcc045
         
       Valid Signatures:
        3d0eab2e4b972655c24c3df583967484820920daf5771f4638def264c86a9c66646d38b455c0d753414cda22ec94ff88dc5d2163ea5a98aca3b34eea04897b9d
          
        SHA-512_3d0eab2e4b972655c24c3df583967484820920daf5771f4638def264c86a9c66646d38b455c0d753414cda22ec94ff88dc5d2163ea5a98aca3b34eea04897b9d
        
   required:
    - signature
  OrderRefundResponse:
   type: object
   properties:
    external_refund_id:
     type: string
     description: Refund ID assigned by the merchant.
     nullable: true
    refund_amount:
     type: number
     description: Amount that has been ordered to be refunded
    status:
     type: string
     enum:
      - PENDING
      - SUCCESS
      - FAILED
     description: Current refund status
    description:
     type: string
     nullable: true
     description: Refund order description
   required:
    - external_refund_id
    - refund_amount
    - status
    - description
  ErrorResponse:
   type: object
   properties:
    status:
     type: integer
     format: int32
     description: HTTP status code
    error:
     type: string
     description: Error code identifying the type of error
    message:
     type: string
     description: Message describing occurred error
    details:
     type: object
     description: Details object possibly containing information related to the occurred error. Please see specific API docs for examples
   required:
    - status
    - error
    - message
    - details
 securitySchemes:
  JWT:
   type: http
   scheme: bearer
   bearerFormat: JWT


Panel Merchanta

Portal Merchanta, to portal umożliwiający:

 • Oglądanie szczegółów poszczególnych transakcji

 • Realizację zwrotów

 • Wyszukiwanie rozliczeń

 • Podgląd podpisanych dokumentów.

 Na samym dole strony znajdziesz instrukcje korzystania z Portalu Merchanta.

Link do panelu Merchanta (zwroty i transakcje): https://malaysia.prod.0000wpo12a.vodeno.online/centaur-web/

Link do panelu administratora (nadawanie uprawnień): https://malaysia.prod.0000wpo12a.vodeno.online/

Instrukcja obsługi Panelu Merchanta

Przykładowy raport rozliczeniowy generowany z Panelu Merchanta

View file
namePGRP Instrukcja Użytkownika v2.0.pdf
View file
namePGRP Instrukcja Administratora .pdf

View file
namePGRP sample transactions report.csv