Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Nagłówki


Do wszystkich usług wołanych przez InPost Pay (Basket App) w Backend merchanta zostaną dodane poniższe nagłówki (headery). Obecnie nagłówki są opcjonalne, ale docelowo będą wymagane.

Nagłówek

Opis

x-signature

Sygnatura

x-signature-timestamp

Ciąg daty i czasu ISO8601 w strefie czasowej UTC z czasem wygenerowania podpisu, np. 2023-05-11T15:02:23.429Z

x-public-key-ver

Wersja kluczy użytych do wygenerowania podpisu

x-public-key-hash

SHA-256 hash klucza publicznego użytego do wygenerowania podpisu


Na tej stronie

Table of Contents

Algorytm weryfikacji sygnatury

Signature verification algorithm:

 

 1. Recipient receives signed request with headers:

  1. x-signature - signature

  2. x-signature-timestamp - ISO8601 datetime string in UTC timezone with time of signature generation ex. 2023-05-11T15:02:23.429Z

  3. x-public-key-ver - version of keys used to generate signature

  4. x-public-key-hash - SHA-256 hash of public key used to generate signature

 2. Recipient checks if already have cached public key with given version

  1. key present in cache:

   • recipient checks if public key hash matches calculated as: SHA-256 hash from public_key_base64 field. if verification is:

    • positive - continue

    • negative - reject request with http: 401 {   "error_code": "INVALID_SIGNATURE",   "error_message": "error description" }

  2. key not present in cache:

   • obtain public key from /v1/izi/signing-keys/public/{keyVersion} or /api/v1/izi/signing-keys/public and verify hash as above

 3. Prepare base64 string that consists of DIGEST,external-merchant-id,x-public-key-ver,x-signature-timestamp. Values are separated with commas

  1. x-public-key-ver, x-signature-timestamp from headers, use empty value if header is missing.

  2. merchant_external_id value comes from endpoints /v1/izi/signing-keys/public/{keyVersion} and /v1/izi/signing-keys/public as merchant_external_id field

  3. DIGEST: base64 form of SHA-256 hash (Message Digest) generated from request body. Use empty byte array as request body if body is missing.

 4. Decode base64 signature and verify it with the SHA256withRSA algorithm for the given public key and signature string. If verification:

  1. positive - continue

  2. negative - reject request with http: 401 {   "error_code": "INVALID_SIGNATURE",   "error_message": "error description" }

 5. Recipient compares x-signature-timestamp value to current time. If difference is:

  1. less or equal to 240s - continue

  2. bigger than 240s - reject request with http: 401 {   "error_code": "INVALID_SIGNATURE",   "error_message": "error description" }

Manual signature verification:

 • curl --location 'http://{basket-app-host}/basket-app/api/v1/izi/signing-keys/public/{keyVersion}' replace {Unknown macro: { {keyVersion}}}

  with value from header: x-public-key-ver

 • echo "$PUBLIC_KEY_BASE64" | openssl base64 -d -A | openssl rsa -pubin -inform DER -outform PEM -out pubkey.pem replace $PUBLIC_KEY_BASE64 with value from field: public_key_base64

 • DIGEST=$(echo -n "$(<message_body)" | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64 -A) where message_body is a file with EXACT request body (without any additions, whitespaces etc.)

 • echo -n "$DIGEST,$EXTERNAL_MERCHANT_ID,$KEY_VERSION,$SIGNATURE_TIMESTAMP" | openssl enc -base64 -A -out signature_string where $EXTERNAL_MERCHANT_ID value is from public key endpoint - field merchant_external_id, $KEY_VERSION value is from header x-public-key-ver and $SIGNATURE_TIMESTAMP value is from x-signature-timestamp

 • openssl enc -base64 -d -A -in request_signature -out signature.bin where request_signature is a file with value from header x-signature

 • openssl dgst -sha256 -verify pubkey.pem -signature signature.bin signature_string should print Verified OK


Lista metod wystawianych przez merchanta służąca do komunikacji z InPost Pay

Metoda

Opis

Koszyk

GET /v1/izi/basket/{basketId}

Pobranie szczegółów koszyka

POST /v1/izi/basket/{basketId}/confirmation

Potwierdzenie dodania koszyka

POST /v1/izi/basket/{basketId}/event

Przesłanie informacji o aktualizacji koszyka

DELETE /v1/izi/basket/{basketId}/binding

Desynchronizacja koszyka (rozparowanie koszyka z numerem tel.)

Zamówienie

POST /v1/izi/order

Utworzenie zamówienia

GET v1/izi/order/{orderId}

Aktualizacja zamówienia

POST /v1/izi/order/{orderId}/event

Przesłanie informacji o aktualizacji zamówienia

Confluence open api
---
openapi: 3.0.3
info:
 title: Swagger
 description: 'Merchant API. Merchant expose API only for Basket App '
 version: 3.4.67

tags:
 - name: Basket
  description: Provides access to managing baskets.
 - name: Order
  description: Provides access to managing orders.
paths:
 /v1/izi/basket/{basket_id}:
  get:
   tags:
    - Basket
   summary: Reads basket details.
   description: Reads basket details
   operationId: basket
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID of basket
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: Basket details
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/basket_response'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
    "409":
     description: Conflict
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketDelete:
         $ref: '#/components/examples/basketDelete'
 /v1/izi/basket/{basket_id}/confirmation:
  post:
   tags:
    - Basket
   summary: Basket binding confirmation.
   description: This method creates connection between BasketId and phoneNumber.
   operationId: bindingBasket
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID of basket to bind with InPost Mobile App.
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/request_browser_binding'
    required: true
   responses:
    "200":
     description: Basket details
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/basket'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
    "409":
     description: Conflict
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotBoundError:
         $ref: '#/components/examples/basketNotBoundError'
 /v1/izi/basket/{basket_id}/event:
  post:
   tags:
    - Basket
   summary: Update basket details.
   description: Update basket details. The method allows to change products quantity, promotion codes.
   operationId: basketEvents
   parameters:
    - name: basket_id
     in: path
     description: ID of basket to update
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/basket_events'
    required: true
   responses:
    "200":
     description: Get basket details
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/basket'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
    "409":
     description: Conflict
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotUpdate'
 /v1/izi/basket/{basketId}/binding:
  delete:
   tags:
    - Basket
   summary: Desynchronisation of basket with telephone number
   description: Desynchronisation of basket with telephone number
   operationId: deleteBasket
   parameters:
    - name: basketId
     in: path
     description: ID of basket to delete
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: basket deleted
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
 /v1/izi/order:
  post:
   tags:
    - Order
   summary: Create order.
   operationId: createOrder
   requestBody:
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/post_order_request'
    required: true
   responses:
    "201":
     description: Order created
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/order_request'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
    "409":
     description: Conflict
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        orderNotCreate:
         $ref: '#/components/examples/orderNotCreate'         
 /v1/izi/order/{order_id}:
  get:
   tags:
    - Order
   summary: Get order details.
   operationId: getOrder
   parameters:
    - name: order_id
     in: path
     description: ID of order
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   responses:
    "200":
     description: Order details
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/order_request'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        orderNotFound:
         $ref: '#/components/examples/orderNotFound'
 /v1/izi/order/{order_id}/event:
  post:
   tags:
    - Order
   summary: Update order.
   operationId: updateOrder
   parameters:
    - name: order_id
     in: path
     description: ID of order to update
     required: true
     style: simple
     explode: false
     schema:
      type: string
   requestBody:
    description: Please not that not all event_data payload will be populated on each event. Payload is functionally separated to payment and order status event, thus payment_* fields will be send for payment event, without order_status as it does not change on payment event. For order status change event only order_status will be populated as payment related data does not change with that event.
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/request_order_event'
    required: true
   responses:
    "200":
     description: Basket response
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/response_order_event_merchant'
    "401":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: UNAUTHORIZED
        error_message: Given user is not authorized to access the resource.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Unauthorized.
    "403":
     content:
      application/json:
       example:
        error_code: FORBIDDEN
        error_message: Access to given resource is forbidden for current user.
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
     description: Forbidden.
    "500":
     description: Internal server error
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        internalServerError:
         $ref: '#/components/examples/internalServerError'
    "400":
     description: Bad request.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        argumentNotValidError:
         $ref: '#/components/examples/argumentNotValidError'
        malformedRequest:
         $ref: '#/components/examples/malformedRequest'
    "404":
     description: Resource not found.
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        basketNotFound:
         $ref: '#/components/examples/basketNotFound'
        orderNotFound:
         $ref: '#/components/examples/orderNotFound'
    "409":
     description: Conflict
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/error'
       examples:
        orderNotFound:
         $ref: '#/components/examples/orderNotUpdate'         
components:
 examples:
  merchantDisabledError:
   value:
    error_code: MERCHANT_DISABLE
    error_message: 'Merchant with given id is DISABLED'
   summary: MERCHANT_DISABLE
   description: Service is temporarily disabled, because of to many incorrect requests or manual blockade
  basketBoundError:
   value:
    error_code: BASKET_IS_BINDED
    error_message: 'Basket already bound'
   summary: BASKET_IS_BINDED
   description: Basket already bound.
  basketExpired:
   value:
    error_code: BASKET_EXPIRED
    error_message: 'Basket expired'
   summary: BASKET_EXPIRED
   description: Basket expired and will be removed soon.
  basketNotBoundError:
   value:
    error_code: BASKET_NOT_BOUND
    error_message: 'Basket not bound'
   summary: BASKET_NOT_BOUND
   description: Basket not bound.
  bindingRedundantPhoneError:
   value:
    error_code: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER
    error_message: 'Phone number required for PHONE binding method only'
   summary: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER
   description: Phone number should not be passed for binding methods other than PHONE.
  bindingPhoneRequiredError:
   value:
    error_code: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER_REQUIRED
    error_message: 'Phone number is required'
   summary: ERROR_VALIDATION_PHONE_NUMBER_REQUIRED
   description: Phone number is required for PHONE method binding.
  bindingBrowserRequiredError:
   value:
    error_code: ERROR_VALIDATION_BROWSER_REQUIRED
    error_message: 'Browser is required for PHONE binding method'
   summary: ERROR_VALIDATION_BROWSER_REQUIRED
   description: Browser details are required for PHONE binding method
  phoneBindingMethodUnavailableError:
   value:
    error_code: PHONE_BINDING_METHOD_UNAVAILABLE
    error_message: 'Unavailable'
   summary: PHONE_BINDING_METHOD_UNAVAILABLE
   description: Phone binding method temporarily unavailable for requested number.
  orderStatusError:
   value:
    error_code: STATUS_ORDER_ERROR
    error_message: 'Unavailable'
   summary: STATUS_ORDER_ERROR
   description: Can't be changed ORDER_COMPLETED
  publicKeyNotFound:
   value:
    error_code: PUBLIC_KEY_NOT_FOUND
    error_message: 'Public key version {} not found'
   summary: PUBLIC_KEY_NOT_FOUND
   description: public key not found
  argumentNotValidError:
   value:
    error_code: BAD_REQUEST
    error_message: Invalid request.
   summary: BAD_REQUEST
   description: Request validation error. Error message might optionally contain information about constraint violations.
  malformedRequest:
   value:
    error_code: MALFORMED_REQUEST
    error_message: Request not readable.
   summary: MALFORMED_REQUEST
   description: The server was not able to read the request.
  notFound:
   value:
    error_code: NOT_FOUND
    error_message: Resource not found.
   summary: NOT_FOUND
   description: The server was not able to read the request.
  basketNotFound:
   value:
    error_code: BASKET_NOT_FOUND
    error_message: Basket not found.
   summary: BASKET_NOT_FOUND
   description: Basket not found.
  basketNotUpdate:
   value:
    error_code: BASKET_NOT_UPDATE
    error_message: Basket not update.
   summary: BASKET_NOT_UPDATE
   description: Basket not update.
  orderNotCreate:
   value:  
    error_code: ORDER_NOT_CREATE
    error_message: Merchant reason to present client.
   summary: ORDER_NOT_CREATE
   description: Order not create.  
  orderNotFound:
   value:
    error_code: ORDER_NOT_FOUND
    error_message: Order not found.
   summary: ORDER_NOT_FOUND
   description: Order not found.
  basketDelete:
   value:
    error_code: BASKET_DELETE
    error_message: Basket delete.
   summary: BASKET_DELETE
   description: Basket delete.
  internalServerError:
   value:
    error_code: INTERNAL_SERVER_ERROR
    error_message: Something went wrong. Please try again later.
   summary: INTERNAL_SERVER_ERROR
   description: The server encountered unexpected error.
  orderNotUpdate:
   value:
    error_code: ORDER_NOT_UPDATE
    error_message: Order not update.
   summary: ORDER_NOT_UPDATE
   description: Order not update.  
 schemas:
  error:
   required:
   - errorCode
   type: object
   properties:
    error_code:
     type: string
    error_message:
     type: string  
  basket_response:
   type: object
   required:
    - summary
    - delivery
    - products
    - consents
   properties:
    summary:
     $ref: '#/components/schemas/summary'
    delivery:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_basket_response'
    promo_codes:
     type: array
     description: promo codes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/promo_codes'
    products:
     type: array
     description: products information
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    related_products:
     type: array
     description: related product information
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents'
  basket:
   type: object
   required:
    - summary
    - delivery
    - products
    - consents
   properties:
    summary:
     $ref: '#/components/schemas/basket_summary'
    delivery:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_basket_response'
    promo_codes:
     type: array
     description: promo codes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/promo_codes'
    products:
     type: array
     description: products information
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    related_products:
     type: array
     description: related product information
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents'
  basket_events:
   type: object
   description: event relating change in customer basket
   required:
    - event_id
    - event_data_time
    - event_type
   properties:
    event_id:
     type: string
     description: event id
    event_data_time:
     type: string
     description: event data time
     format: date-time
    event_type:
     type: string
     description: event type
     enum:
      - PRODUCTS_QUANTITY
      - PROMO_CODES
      - RELATED_PRODUCTS
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    quantity_event_data:
     type: array
     description: quantity event
     items:
      $ref: '#/components/schemas/quantity_event_data'
    promo_codes_event_data:
     type: array
     description: promo codes event. If an empty list is provided, it means that customer has deleted the promo code.
     items:
      $ref: '#/components/schemas/promo_codes'
    related_products_event_data:
     type: array
     description: promo codes event
     items:
      $ref: '#/components/schemas/related_products_event'
  quantity_event_data:
   type: object
   description: promo codes event
   required:
    - product_id
    - quantity
   properties:
    product_id:
     type: string
     description: product id
    quantity:
     $ref: '#/components/schemas/quantity'
  related_products_event:
   type: object
   description: promo codes event
   required:
    - product_id
    - quantity
   properties:
    product_id:
     type: string
     description: product id
    ean:
     type: string
     description: ean code
    quantity:
     $ref: '#/components/schemas/quantity'
  request_browser_binding:
   type: object
   properties:
    status:
     description: status binding
     type: string
     enum:
      - SUCCESS
      - REJECT
    inpost_basket_id:
     type: string
     description: basket id created by BaketApp
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    browser:
     $ref: '#/components/schemas/browser'
    masked_phone_number:
     type: string
     description: masked phone numebr
     example: 60*****00
    name:
     type: string
     description: client name
    surname:
     type: string
     description: client surname
  browser:
   type: object
   required:
    - browser_trusted
   properties:
    browser_trusted:
     type: boolean
     description: is browser trusted
    browser_id:
     type: string
     description: browser id
  order_request:
   type: object
   required:
    - order_details
    - account_info
    - delivery
    - products
    - consents
   properties:
    order_details:
     $ref: '#/components/schemas/response_orders_details'
    account_info:
     $ref: '#/components/schemas/account_info'
    invoice_details:
     $ref: '#/components/schemas/invoice_details'
    delivery:
     $ref: '#/components/schemas/delivery'
    products:
     type: array
     description: products order list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/get_products_order'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents_order'
  post_order_request:
   type: object
   required:
    - order_details
    - account_info
    - products
    - consents
    - delivery
   properties:
    order_details:
     $ref: '#/components/schemas/request_orders_details'
    account_info:
     $ref: '#/components/schemas/account_info_request'
    invoice_details:
     $ref: '#/components/schemas/invoice_details'
    delivery:
     $ref: '#/components/schemas/delivery_order'
    consents:
     type: array
     description: consents list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/consents_order'
  request_order_event:
   type: object
   required:
    - event_id
    - event_data_time
    - event_data
   properties:
    event_id:
     type: string
     description: event id
    event_data_time:
     type: string
     format: date-time
     description: event date time
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    event_data:
     $ref: '#/components/schemas/event_data'
  get_products:
   type: object
   required:
    - product_id
    - product_name
    - base_price
    - quantity
   properties:
    product_id:
     type: string
     description: product id
    product_category:
     type: string
     description: product category
    ean:
     type: string
     description: ean code
    product_name:
     type: string
     description: product name
    product_description:
     type: string
     description: product description
    product_link:
     type: string
     description: product link
    product_image:
     type: string
     description: product image
    base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    promo_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    lowest_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    quantity:
     $ref: '#/components/schemas/quantity'
    product_attributes:
     type: array
     description: product attributes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/product_attributes'
    variants:
     type: array
     description: variant product ordered list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/variants'
  get_products_order:
   type: object
   required:
    - product_id
    - product_name
    - base_price
    - quantity
   properties:
    product_id:
     type: string
     description: product id
    product_category:
     type: string
     description: product category
    ean:
     type: string
     description: ean code
    product_name:
     type: string
     description: product name
    product_description:
     type: string
     description: product description
    product_link:
     type: string
     description: product link
    product_image:
     type: string
     description: product image
    base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    quantity:
     $ref: '#/components/schemas/quantity_order'
    product_attributes:
     type: array
     description: product attributes
     items:
      $ref: '#/components/schemas/product_attributes'
    variants:
     type: array
     description: variant product ordered list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/variants'
  variants:
   type: object
   description: variant product ordered
   required:
    - variant_id
    - variant_name
   properties:
    variant_id:
     type: string
     description: variant id
    variant_name:
     type: string
     description: variant name
    variant_description:
     type: string
     description: variant description
    variant_type:
     type: string
     description: variant type
    variant_values:
     type: string
     description: variant values
  consents:
   type: object
   description: Consents list
   required:
    - consent_id
    - consent_description
    - consent_version
    - requirement_type
    - consent_link
   properties:
    consent_id:
     type: string
     description: consent id
    consent_link:
     type: string
     description: consent link
    consent_description:
     type: string
     description: consent description
    consent_version:
     type: string
     description: consent version
    requirement_type:
     type: string
     enum:
      - OPTIONAL
      - REQUIRED_ONCE
      - REQUIRED_ALWAYS
     description: information on requirement consent
  delivery:
   type: object
   description: delivery information
   required:
    - delivery_type
    - delivery_price
    - delivery_date
   properties:
    delivery_type:
     type: string
     description: delivery type (APM; COURIER)
     enum:
      - APM
      - COURIER
    delivery_date:
     type: string
     format: date-time
     description: delivery date
    delivery_options:
     type: array
     description: delivery options
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_options'
    mail:
     type: string
     description: emial
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    delivery_point:
     type: string
     description: APM delivery point
    delivery_address:
     $ref: '#/components/schemas/delivery_address'
    delivery_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    courier_note:
     type: string
     description: additional information for courier
  delivery_order:
   type: object
   description: delivery information
   required:
    - delivery_type
   properties:
    delivery_type:
     type: string
     enum:
      - APM
      - COURIER
     description: delivery type (APM; COURIER)
    delivery_codes:
     type: array
     description: delivery options
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_code'
    mail:
     type: string
     description: email
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    delivery_point:
     type: string
     description: APM delivery point
    delivery_address:
     $ref: '#/components/schemas/delivery_address_request'
    courier_note:
     type: string
     description: additional information for courier
  delivery_code:
   type: string
   description: payment type
   example: PWW
  delivery_address:
   type: object
   description: delivery address
   required:
    - name
    - country_code
    - address
    - city
    - postal_code
   properties:
    name:
     type: string
     description: name
    country_code:
     type: string
     description: country code
    address:
     type: string
     description: address
    city:
     type: string
     description: city
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
  client_address:
   type: object
   description: delivery address
   required:
    - country_code
    - address
    - city
    - postal_code
   properties:
    country_code:
     type: string
     description: country code
    address:
     type: string
     description: address
    city:
     type: string
     description: city
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
  delivery_basket_response:
   type: object
   required:
    - delivery_type
    - delivery_price
    - delivery_date
   properties:
    delivery_type:
     type: string
     description: delivery type (APM; COURIER)
     enum:
      - APM
      - COURIER
    delivery_date:
     type: string
     format: date-time
     description: delivery date
    delivery_options:
     type: array
     description: delivery options
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_options'
    delivery_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    free_delivery_minimum_gross_price:
     type: number
     format: decimal
     description: free delivery minimum gross price     
  delivery_options:
   type: object
   description: promoadditional delivery codesoptions
   required:
    - delivery_name
    - delivery_code_value
    - delivery_option_price
   properties:
    delivery_name:
     type: string
     description: delivery name
     example: Paczka w Weekend
    delivery_code_value:
     type: string
     enum:
     - COD
     - PWW
     description: delivery code value. COD - option with payment on delivery, PWW - option with weekend delivery
     example: PWW
    delivery_option_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
  basket_summary:
   type: object
   required:
    - basket_base_price
    - currency
    - payment_type
   properties:
    basket_base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    basket_final_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    basket_promo_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    currency:
     type: string
     description: basket currency
     enum:
      - PLN
    basket_expiration_date:
     type: string
     format: date-time
     description: expiry date of basket
    basket_additional_information:
     type: string
     description: additional information
    payment_type:
     type: array
     description: payment type
     items:
      $ref: '#/components/schemas/payment_type'
    basket_notice:
     $ref: '#/components/schemas/information'
  payment_type:
   type: string
   description: payment type
   enum:
    - CARD
    - CARD_TOKEN
    - GOOGLE_PAY
    - APPLE_PAY
    - BLIK_CODE
    - BLIK_TOKEN
    - PAY_BY_LINK
    - SHOPPING_LIMIT
    - DEFERRED_PAYMENT
    - CASH_ON_DELIVERY
  summary:
   type: object
   required:
    - basket_base_price
    - currency
    - payment_type
   properties:
    basket_base_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    basket_final_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    basket_promo_price:
     $ref: '#/components/schemas/base_price'
    currency:
     type: string
     description: basket currency
     enum:
      - PLN
    basket_expiration_date:
     type: string
     format: date-time
     description: expiry date of basket
    basket_additional_information:
     type: string
     description: additional information
    payment_type:
     type: array
     description: payment type
     items:
      $ref: '#/components/schemas/payment_type'
    basket_notice:
     $ref: '#/components/schemas/information'
  invoice_details:
   type: object
   properties:
    legal_form:
     type: string
     description: legal form of customer
     enum:
      - PERSON
      - COMPANY
    country_code:
     type: string
     description: country code
    tax_id_prefix:
     type: string
     description: tax id prefix
    tax_id:
     type: string
     description: tax id
    company_name:
     type: string
     description: company name
    name:
     type: string
     description: name
    surname:
     type: string
     description: surname
    city:
     type: string
     description: city
    street:
     type: string
     description: street
    building:
     type: string
     description: building
    flat:
     type: string
     description: flat
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
    mail:
     type: string
     description: mail
    registration_data_edited:
     type: string
     description: registration data edited
    additional_information:
     type: string
     description: additional information
  account_info:
   type: object
   required:
    - name
    - surname
    - phone_number
    - client_address
    - mail
   properties:
    name:
     type: string
     description: name
    surname:
     type: string
     description: surname
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    mail:
     type: string
     description: mail
    client_address:
     $ref: '#/components/schemas/client_address'
  consents_order:
   type: object
   description: consents order list
   required:
    - consent_id
    - consent_version
    - is_accepted
   properties:
    consent_id:
     type: string
     description: consent id
    consent_version:
     type: string
     description: consent version
    is_accepted:
     type: boolean
     description: is accepted consent
  response_orders_details:
   type: object
   required:
    - order_id
    - order_creation_date
    - basket_id
    - payment_status
    - order_merchant_status_description
    - payment_type
    - order_base_price
    - order_final_price
    - currency
    - pos_id
   properties:
    order_comments:
     type: string
     description: order comments
    order_id:
     type: string
     description: order id
    pos_id:
     type: string
     description: POS identifier provided by Vodeno, allowing merchant to filter payments in the reporting tools
    order_creation_date:
     type: string
     format: date-time
     description: order creation date
    basket_id:
     type: string
     description: basket id
    order_merchant_status_description:
     type: string
     description: order merchant status description
    payment_type:
     type: string
     description: order status
     enum:
      - CARD
      - CARD_TOKEN
      - GOOGLE_PAY
      - APPLE_PAY
      - BLIK_CODE
      - BLIK_TOKEN
      - PAY_BY_LINK
      - SHOPPING_LIMIT
      - DEFERRED_PAYMENT
      - CASH_ON_DELIVERY
    order_base_price:
     type: object
     description: price for order without delivery costs
     required:
      - net
      - gross
      - vat
     properties:
      net:
       type: number
       format: decimal
       description: net price
      gross:
       type: number
       format: decimal
       description: gross price
      vat:
       type: number
       format: decimal
       description: VAT
    order_final_price:
     type: object
     description: total order price with delivery costs
     required:
      - net
      - gross
      - vat
     properties:
      net:
       type: number
       format: decimal
       description: net price
      gross:
       type: number
       format: decimal
       description: gross price
      vat:
       type: number
       format: decimal
       description: VAT
    currency:
     type: string
     description: basket currency
     enum:
      - PLN
    delivery_references_list:
     type: array
     description: delivery references list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_references'
  delivery_references:
   type: string
   description: delivery references
  request_orders_details:
   type: object
   required:
    - basket_id
    - payment_type
    - currency
    - basket_price
   properties:
    order_comments:
     type: string
     description: order information
    basket_id:
     type: string
     description: basket id
    currency:
     type: string
     description: basket currency
     enum:
      - PLN
    basket_price:
     type: object
     description: total basket price
     required:
      - net
      - gross
      - vat
     properties:
      net:
       type: number
       format: decimal
       description: net price
      gross:
       type: number
       format: decimal
       description: gross price
      vat:
       type: number
       format: decimal
       description: VAT
    payment_type:
     type: string
     description: payment type
     enum:
      - CARD
      - CARD_TOKEN
      - GOOGLE_PAY
      - APPLE_PAY
      - BLIK_CODE
      - BLIK_TOKEN
      - PAY_BY_LINK
      - SHOPPING_LIMIT
      - DEFERRED_PAYMENT
      - CASH_ON_DELIVERY
  promo_codes:
   type: object
   description: promo code
   required:
    - name
    - promo_code_value
   properties:
    name:
     type: string
     description: promo code name
    promo_code_value:
     type: string
     description: promo code value
  product_attributes:
   type: object
   description: product attributes
   required:
    - attribute_name
    - attribute_value
   properties:
    attribute_name:
     type: string
     description: attribute name
    attribute_value:
     type: string
     description: attribute value
  event_data:
   type: object
   description: Data on events
   properties:
    payment_status:
     type: string
     description: payment status. AUTHORIZED - payment successfully completed
     enum:
      - AUTHORIZED
    order_status:
     type: string
     description: order status
     enum:
      - ORDER_REJECTED
    payment_id:
     type: string
     description: payment id
    payment_reference:
     type: string
     description: payment reference
    payment_type:
     type: string
     description: payment type
     enum:
      - CARD
      - CARD_TOKEN
      - GOOGLE_PAY
      - APPLE_PAY
      - BLIK_CODE
      - BLIK_TOKEN
      - PAY_BY_LINK
      - SHOPPING_LIMIT
      - DEFERRED_PAYMENT
      - CASH_ON_DELIVERY
  base_price:
   type: object
   description: price information
   required:
    - net
    - gross
    - vat
   properties:
    net:
     type: number
     format: decimal
     description: net price
    gross:
     type: number
     format: decimal
     description: gross price
    vat:
     type: number
     format: decimal
     description: VAT
  quantity:
   type: object
   description: product quantity information
   required:
    - quantity
   properties:
    quantity:
     type: number
     description: product quantity
    quantity_type:
     type: string
     description: product quantity type
     enum:
      - DECIMAL
      - INTEGER
    quantity_unit:
     type: string
     description: unit quantity
    available_quantity:
     type: number
     format: decimal
     description: product quantity available
    max_quantity:
     type: number
     format: decimal
     description: maximum product quantity
  quantity_order:
   type: object
   description: product quantity
   required:
    - quantity
   properties:
    quantity:
     type: number
     description: product quantity
    quantity_type:
     type: string
     enum:
      - DECIMAL
      - INTEGER
     description: product quantity type
    quantity_unit:
     type: string
     description: unit quantity
  phone_number:
   type: object
   description: phone number
   required:
    - country_prefix
    - phone
   properties:
    country_prefix:
     type: string
     description: prefix
     example: '+48'
    phone:
     type: string
     example: 600123123
  information:
   type: object
   required:
    - type
    - description
   properties:
    type:
     type: string
     enum:
      - ATTENTION
      - ERROR
     description: type additional notice
    description:
     type: string
     description: basket additional notice
  response_order_event_merchant:
   type: object
   properties:
    order_status:
     type: string
     description: order status - Merchant can change order status to; ORDER_COMPLETED - order completed in merchant's shop, ORDER_REJECTED - order rejected by merchant
     enum:
      - ORDER_COMPLETED
      - ORDER_REJECTED
    order_merchant_status_description:
     type: string
     description: order merchant status description
    delivery_references_list:
     type: array
     description: delivery references list
     items:
      $ref: '#/components/schemas/delivery_references'
  address_details:
   description: This is auto-generated object from single line user input. Correctness of the data is not guaranteed.
   type: object
   properties:
    street:
     type: string
     description: street
    building:
     type: string
     description: Building number. Populated with "_" if not found in the address.
    flat:
     type: string
     description: flat
  account_info_request:
   type: object
   required:
    - name
    - surname
    - phone_number
    - client_address
    - mail
   properties:
    name:
     type: string
     description: name
    surname:
     type: string
     description: surname
    phone_number:
     $ref: '#/components/schemas/phone_number'
    mail:
     type: string
     description: mail
    client_address:
     $ref: '#/components/schemas/client_address_request'
  client_address_request:
   type: object
   description: delivery address
   required:
    - country_code
    - address
    - city
    - postal_code
   properties:
    country_code:
     type: string
     description: country code
    address:
     type: string
     description: address
    address_details:
     $ref: '#/components/schemas/address_details'
    city:
     type: string
     description: city
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
  delivery_address_request:
   type: object
   description: delivery address
   required:
    - name
    - country_code
    - address
    - city
    - postal_code
   properties:
    name:
     type: string
     description: name
    country_code:
     type: string
     description: country code
    address:
     type: string
     description: address
    city:
     type: string
     description: city
    postal_code:
     type: string
     description: postal code
    address_details:
     $ref: '#/components/schemas/address_details'     

Przykłady dla wybranych metod

Metoda

Przykład

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/basket/{basket_id}/event

Expand
titleRequest body

{
"event_id":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"event_data_time":"2023-08-23T11:14:33.973Z",
"event_type":"PRODUCTS_QUANTITY",
"phone_number": {
"country_prefix":"+48",
"phone":"5xxxxxxxx"
},
"quantity_event_data": [
{
"product_id":"549",
"quantity": {
"quantity":3
}
}
]
}

Expand
titleResponse body

{
"summary": {
"basket_base_price": {
"net":"249.59",
"gross":"307.00",
"vat":"57.41"
},
"basket_final_price": {
"net":"242.01",
"gross":"297.67",
"vat":"55.66"
},
"basket_promo_price": {
"net":"242.01",
"gross":"297.67",
"vat":"55.66"
},
"currency":"PLN",
"basket_expiration_date":"2023-08-25T11:09:29.000Z",
"basket_additional_information":"",
"payment_type": [
"CARD",
"CARD_TOKEN",
"APPLE_PAY",
"BLIK_CODE",
"BLIK_TOKEN",
"PAY_BY_LINK",
"SHOPPING_LIMIT",
"DEFERRED_PAYMENT",
"GOOGLE_PAY",
"CASH_ON_DELIVERY"
],
"basket_notice":null
},
"delivery": [
{
"delivery_type":"APM",
"delivery_date":"2023-08-25T12:00:00.000Z",
"delivery_options":[],
"delivery_price": {
"net":"0.00",
"gross":"0.00",
"vat":"0.00"
}
},
{
"delivery_type":"COURIER",
"delivery_date":"2023-08-25T12:00:00.000Z",
"delivery_options":[],
"delivery_price": {
"net":"0.00",
"gross":"0.00",
"vat":"0.00"
}
}
],
"promo_codes":[],
"products": [
{
"product_id":10678,
"product_category":53,
"ean":"wp-pennant-1",
"product_name":"Klocki Paczkomat InPost z samochodem eko",
"product_description":" \r\n\r\nA wiesz, że każdy jest kurierem własnego życia? Przecież gdy mówisz, to dostarczasz informacje, a jak się uśmiechasz to... dostarczasz radość. Jeszcze większą radość zobaczysz na twarzy dziecka, gdy dostarczysz mu zestaw klocków: paczkomat wraz z ekobusem.\r\n\r\nTo unikalny zestaw, dzięki któremu dzieci mogą wcielić się w rolę kuriera i poczuć jak to jest, gdy dostarcza się same dobre wiadomości czy prezenty. A co najlepsze, klocki pasują do innych klocków konstrukcyjnych co sprawia, że możliwości zabawy stają się nieograniczone.\r\n\r\nKlocki przeznaczone są dla dzieci od 8 lat, ale potrafią obudzić dziecko w człowieku do 80 lat i więcej. W końcu dobra zabawa nie zna wieku.",
"product_link":"https://outofthebox.pl/product/paczkomat-inpost-z-samochodem-eko/",
"product_image":"https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/11/INPOST_aranzacje-z-modelami18.jpg",
"base_price": {
"net":"113.01",
"gross":"139.00",
"vat":"25.99"
},
"promo_price": {
"net":"113.01",
"gross":"139.00",
"vat":"25.99"
},
"quantity": {
"quantity":2,
"quantity_type":"INTEGER",
"quantity_unit":"pcs",
"available_quantity":7507,
"max_quantity":7507
},
"product_attributes": [
{
"attribute_name":"Wymiary/Pojemność",
"attribute_value":"344 cm x 60 cm x 240 cm"
}
],
"variants":[]
},
{
"product_id":549,
"product_category":20,
"ean":"0",
"product_name":"Paczkotorba bawełniana",
"product_description":" \r\n\r\nTa torba bawełniana lubi być czysta i wyprana. Lubi, bo jest z bawełny, tak jak wiele Twoich ubrań. Dlatego pralka nie robi jej krzywdy.\r\n\r\nTorba polecana jest szczególnie tym, którzy nie chcą za każdym razem wracać z zakupów z toną jednorazowych woreczków foliowych.\r\n\r\nTorba jest szyta lokalnie. W Polsce, a nie na końcu świata.\r\n\r\nMetr kwadratowy materiału, z którego stworzono torbę, waży 280 gramów. Gdyby miała ręce, włożyłaby sobie do środka spory ciężar i nic by się jej nie stało.\r\n\r\nUwaga: torba InPost ma wielkie uszy, żeby można było ją nosić w stylu out of the box.",
"product_link":"https://outofthebox.pl/product/paczkotorba-bawelniana/",
"product_image":"https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje-z-modelami24-1.jpg",
"base_price": {
"net":"23.58",
"gross":"29.00",
"vat":"5.42"
},
"promo_price": {
"net":"15.99",
"gross":"19.67",
"vat":"3.68"
},
"quantity": {
"quantity":"1",
"quantity_type":"INTEGER",
"quantity_unit":"pcs",
"available_quantity":240,
"max_quantity":240
},
"product_attributes":[],
"variants":[]
}
],
"related_products": [
{
"product_id":606,
"product_category":17,
"ean":"0",
"product_name":"Paczkokurtka","product_description":" \r\n\r\nNormalne kurtki są normalne.\r\n\r\nPrzód i tył. Lewy rękaw i prawy rękaw. Kaptur i kieszenie.\r\n\r\nKurtki InPost -- są zawsze out of the box! Oprócz wszystkiego, co ma normalna kurtka -- mają jeszcze ogromną kieszeń, są wodoodporne i wiatroszczelne. Ta kieszeń jest tak duża, że może pomieścić w sobie na przykład paczkę. Albo coś innego, co tylko przyjdzie Ci do głowy.\r\nWierzchni materiał pokryty jest powłoką Water Repellent, dzięki czemu woda skrapla się na jego powierzchni\r\n\r\nBo wszystko, co najlepsze, zaczyna się od głowy.\r\nOd pomysłu, który jest inny.\r\n\r\nKtóry jest Out of the box!\r\n\r\nPaczkokurtka InPost dostępna jest w czterech rozmiarach: S, M, L, XL.",
"product_link":"https://outofthebox.pl/product/paczkokurtka-rozm-s/",
"product_image":"https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje-z-modelami25-1.jpg",
"base_price": {
"net":"172.07",
"gross":"211.65",
"vat":"0.00"
},
"promo_price": {
"net":"172.07",
"gross":"211.65",
"vat":"0.00"
},
"quantity": {
"quantity":1,
"quantity_type":"INTEGER",
"quantity_unit":"pcs",
"available_quantity":999,
"max_quantity":999
},
"product_attributes":[],
"variants":[]
},
{
"product_id":452,
"product_category":53,
"ean":"0",
"product_name":"Klocki Sortownia",
"product_description":"sdadsadsadasdas",
"product_link":"https://outofthebox.pl/product/sortownia/",
"product_image":"https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje-z-modelami17.jpg",
"base_price": {
"net":"186.18",
"gross":"229.00",
"vat":"0.00"
},
"promo_price": {
"net":"186.18",
"gross":"229.00",
"vat":"0.00"
},
"quantity": {
"quantity":1,
"quantity_type":"INTEGER",
"quantity_unit":"pcs",
"available_quantity":55844,
"max_quantity":55844
},
"product_attributes":[],
"variants":[]
}
],
"consents": [
{
"consent_id":3,
"consent_link":"https://outofthebox.pl/zwroty-i-reklamacje/",
"consent_description":"zwroty i reklamacje",
"consent_version":1,
"requirement_type":"OPTIONAL"
}
]
}

Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/order/{order_id}

Expand
titleResponse body

{
"order_details": {
"order_comments":"Uwagi",
"order_id":"xxx",
"pos_id":"xxx",
"order_creation_date":"2023-08-18T13:22:00.000Z",
"basket_id":"xxx",
"order_merchant_status_description":"Oczekiwanie na płatność",
"currency":"PLN",
"order_base_price": {
"net":135.63,
"gross":166.83,
"vat":31.2
},
"payment_type":"BLIK_CODE"
},
"account_info": {
"name":"<secret>",
"surname":"<secret>",
"phone_number": {
"country_prefix":"+48",
"phone":"5xxxxxxxx"
},
"mail":"<secret>",
"client_address": {
"country_code":"<secret>",
"address":"<secret>",
"city":"<secret>",
"postal_code":"<secret>"
}
},
"invoice_details": {
"legal_form":"COMPANY",
"country_code":"<secret>",
"tax_id":"<secret>",
"company_name":"<secret>",
"city":"<secret>",
"street":"<secret>",
"building":"<secret>",
"flat":"<secret>",
"postal_code":"<secret>",
"mail":"<secret>",
"registration_data_edited":"<secret>",
"additional_information":"Adnotacje"
},
"delivery": {
"delivery_type":"COURIER",
"delivery_date":"2023-08-25T10:00:00.000Z",
"mail":"<secret>",
"phone_number": {
"country_prefix":"+48",
"phone":"5xxxxxxxx"
},
"delivery_address": {
"name":"<secret>",
"country_code":"<secret>",
"address":"<secret>",
"city":"<secret>",
"postal_code":"<secret>"
},
"delivery_price": {
"net":10.56,
"gross":12.99,
"vat":2.43
},
"courier_note":""
},
"products": [
{
"product_id":"1552",
"product_name":"Produkt 1",
"base_price": {
"net":45.37,
"gross":55.81,
"vat":10.44
},
"quantity": {
"quantity":1,
"quantity_type":"INTEGER"
}
},
{
"product_id":"1551",
"product_name":"Produkt 2",
"base_price": {
"net":90.26,
"gross":111.02,
"vat":20.76
},
"quantity": {
"quantity":1,
"quantity_type":"INTEGER"
}
}
],
"consents": [
{
"consent_id":"Polityka prywatności",
"consent_version":"1678260494",
"is_accepted":true
},
{
"consent_id":"Regulamin",
"consent_version":"1678260494",
"is_accepted":true
}
]
}

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/basket/{basket_id}/confirmation

Expand
titleRequest body

{
"status": "SUCCESS",
"inpost_basket_id": "xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "5xxxxxxxx"
},
"browser": {
"browser_trusted": true,
"browser_id": "xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"
},
"masked_phone_number": "5x*****xx",
"name": "<secret>",
"surname": "<secret>"
}

Expand
titleResponse body

"summary": {
"basket_base_price": {
"net": 80.49,
"gross": 99.00,
"vat": 18.51
},
"basket_final_price": {
"net": 80.49,
"gross": 99.00,
"vat": 18.51
},
"basket_promo_price": {
"net": 80.49,
"gross": 99.00,
"vat": 18.51
},
"currency": "PLN",
"basket_expiration_date": "2023-08-25T09:26:01.000Z",
"basket_additional_information":"",
"payment_type": [
"CARD",
"CARD_TOKEN",
"APPLE_PAY",
"BLIK_CODE",
"BLIK_TOKEN",
"PAY_BY_LINK",
"GOOGLE_PAY",
"CASH_ON_DELIVERY"
]
"basket_notice":null
},
"delivery": [
{
"delivery_type": "APM",
"delivery_date": "2023-08-25T12:00:00.000Z",
"delivery_options": [],
"delivery_price": {
"net": 0.00,
"gross": 0.00,
"vat": 0.00
}
},
{
"delivery_type": "COURIER",
"delivery_date": "2023-08-25T12:00:00.000Z",
"delivery_options": [],
"delivery_price": {
"net": 0.00,
"gross": 0.00,
"vat": 0.00
}
}
],
"promo_codes": [],
"products": [
{
"product_id": "585",
"product_category": "20",
"ean": "0",
"product_name": "Drewniane bule",
"product_description": " \r\n\r\nCo to są bule? Na mieście mówią, że „bule to kule na nudy bóle". To gra, w której zasady są proste, a emocje sięgają 10 piętra. Bule to kule. W tym przypadku -- drewniane, z twardego drewna bukowego. Jedna z nich to świnka zwana prosiaczkiem. Taka kruszynka-wieprzowinka.\r\n\r\nCo trzeba mieć, żeby zagrać w bule? Przynajmniej jednego przyjaciela. Albo przyjaciółkę. Albo sąsiada, wujka, kuzynkę, znajomego, brata, siostrę, kolegę. Trzeba też mieć kawałek trawnika, może być bez trawy. Bule to rzucanie kulami w świnkę. Kto rzuci najbliżej, ten wygrywa. Gra w bule jest prosta, choć kule są okrągłe. Dziwne, co nie?",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/drewniane-bule/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje3-1.jpg",
"base_price": {
"net": 80.49,
"gross": 99.00,
"vat": 18.51
},
"promo_price": {
"net": 80.49,
"gross": 99.00,
"vat": 18.51
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "INTEGER",
"quantity_unit": "pcs",
"available_quantity": 275,
"max_quantity": 275
},
"product_attributes": [],
"variants": []
}
],
"related_products": [
{
"product_id": "567",
"product_category": "20",
"ean": "0",
"product_name": "Mata do ćwiczeń",
"product_description": " \r\n\r\nNie wiemy, ile korków wystrzelonych w Sylwestra potrzeba do stworzenia korkowej maty do jogi. Ale wiemy, że dzięki niej możesz zacząć całkiem nowy czas w swoim życiu.\r\n\r\nĆwiczenia na niej to prawdziwy body & soul balance.\r\n\r\nZatem rusz swe "body" po naturalny zastrzyk energii i zadbaj o relaks swojej "soul". Warto wiedzieć, że mata korkowa z naturalnego kauczuku ma najlepsze właściwości antypoślizgowe.",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/mata-do-cwiczen/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje25.jpg",
"base_price": {
"net": 202.44,
"gross": 249.00,
"vat": 0.00
},
"promo_price": {
"net": 202.44,
"gross": 249.00,
"vat": 0.00
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "INTEGER",
"quantity_unit": "pcs",
"available_quantity": 197485,
"max_quantity": 197485
},
"product_attributes": [
{
"attribute_name": "Wymiary/Pojemność",
"attribute_value": "183x61 cm, 4 mm grubości"
},
{
"attribute_name": "Materiał",
"attribute_value": "Korek i naturalny kauczuk"
},
{
"attribute_name": "Waga",
"attribute_value": "2.6 kg"
}
],
"variants": []
},
{
"product_id": "554",
"product_category": "20",
"ean": "0",
"product_name": "Paryżanka",
"product_description": " \r\n\r\nCzy wiesz, co tak naprawdę widzą ludzie, kiedy idziesz sobie z paryżanką?\r\n\r\nWidzą, że jesteś EKO. Nie używasz foliowych woreczków jednorazowego użytku.\r\n\r\nWidzą, że jesteś modna. W końcu Paryż to miejsce, w którym od dawna decyduje się o tym, co warto ze sobą nosić.\r\n\r\nParyżanka nie kryje się z tym, że wygląda rewelacyjnie, kiedy jest wypełniona świeżymi owocami.\r\n\r\nWidzą też, że lubisz naturalne materiały, bo paryżanka wykonana jest w 100 procentach z bawełny.\r\n\r\nI że w swoim życiu działasz zgodnie z zasadą out of the box.\r\nPo swojemu. Jak InPost.",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/paryzanka/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_aranzacje11-1.jpg",
"base_price": {
"net": 23.58,
"gross": 29.00,
"vat": 0.00
},
"promo_price": {
"net": 23.58,
"gross": 29.00,
"vat": 0.00
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "INTEGER",
"quantity_unit": "pcs",
"available_quantity": 468,
"max_quantity": 468
},
"product_attributes": [],
"variants": []
}
],
"consents": [
{
"consent_id": "3",
"consent_link": "https://outofthebox.pl/zwroty-i-reklamacje/",
"consent_description": "zwroty i reklamacje",
"consent_version": "1",
"requirement_type": "OPTIONAL"
}
]
}

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/order

Expand
titleRequest body

{
"order_details": {
"basket_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"currency": "PLN",
"basket_price": {
"net": 19.51,
"gross": 24,
"vat": 4.49
},
"payment_type": "BLIK_CODE"
},
"account_info": {
"name": "<secret>",
"surname": "<secret>",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "5xxxxxxxx"
},
"mail": "<secret>",
"client_address": {
"country_code": "<secret>",
"address": "<secret>",
"address_details": {
"street": "<secret>",
"building": "<secret>",
"flat": "<secret>"
},
"city": "<secret>",
"postal_code": "<secret>"
}
},
"delivery": {
"delivery_type": ""COURIER"",
"mail": "<secret>",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "5xxxxxxxx"
},
"delivery_address": {
"name": "<secret>",
"country_code": "<secret>",
"address": "<secret>",
"city": "<secret>",
"postal_code": "<secret>",
"address_details": {
"street": "<secret>",
"building": "<secret>",
"flat": "<secret>"
}
},
},
"consents": [
{
"consent_id": "3",
"consent_version": "1",
"is_accepted": true
}
]
}

Expand
titleResponse body

{
"order_details": {
"order_comments": "",
"order_id": "xxxxxxx",
"pos_id": "xxx",
"order_creation_date": "2023-08-24T09:21:59.809Z",
"basket_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"order_merchant_status_description": "Wstrzymane (oczekujące na płatność)",
"payment_type": "BLIK_CODE",
"order_base_price": {
"net": "11.38",
"gross": "14.00",
"vat": "2.62"
},
"order_final_price": {
"net": "19.51",
"gross": "24.00",
"vat": "4.49"
},
"currency": "PLN",
"delivery_references_list": [
""
]
},
"account_info": {
"name": "<secret>",
"surname": "<secret>",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "5xxxxxxxx"
},
"mail": "<secret>",
"client_address": {
"country_code": "string",
"address": "<secret>",
"address_details": {
"street": "<secret>",
"building": "<secret>",
"flat": "<secret>"
},
"city": "<secret>",
"postal_code": "<secret>"
}
},
"invoice_details": {
"legal_form": null,
"country_code": "<secret>",
"tax_id_prefix": "<secret>",
"tax_id": "<secret>",
"company_name": "<secret>",
"name": "<secret>",
"surname": "<secret>",
"city": "<secret>",
"street": "<secret>",
"building": "<secret>",
"flat": "<secret>",
"postal_code": "<secret>",
"mail": "<secret>",
"registration_data_edited": "<secret>",
"additional_information": ""
},
"delivery": {
"delivery_type": "COURIER",
"delivery_date": "2023-08-25T12:00:00.000Z",
"delivery_options": null
"mail": "<secret>",
"phone_number": {
"country_prefix": "+48",
"phone": "5xxxxxxx"
},
"delivery_point": null,
"delivery_address": {
"name": "<secret>",
"country_code": "<secret>",
"address": "<secret>",
"city": "<secret>",
"postal_code": "<secret>",
"address_details": {
"street": "<secret>",
"building": "<secret>",
"flat": "<secret>"
}
},
"delivery_price": {
"net": "8.13",
"gross": "10.00",
"vat": "1.87"
},
"courier_note": ""
},
"products": [
{
"product_id": "660",
"product_category": "17",
"ean": "0",
"product_name": "Pin Szach - Mat",
"product_description": " \r\n\r\nCzy wiesz, czym jest pin? To hasło, które idealnie do Ciebie pasuje. A czy wiesz, czym różni się pin InPost od kodu PIN do bankomatu?\r\nPinu InPost nie musisz chować przed światem. Nie musisz się bać, że ktoś Ci go zabierze, a potem wykorzysta. Pin InPost możesz nosić w miejscach publicznych i chwalić się nim przypadkowo napotkanym ludziom.\r\nDla kogo jest ten pin?\r\nDla tych, którzy lubią wygrywać, docierać do celu, stawiać na swoim. Dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy na tyle sposobów, ile jest kombinacji szachowych.\r\nZ czego zrobiono ten pin? Wytłoczono go z miedzianej blachy i pomalowano lakierami akrylowymi.\r\n\r\nKliknij po pin -- i noś go z dumą!\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n) opakowanie nie zawiera dumy, dumę musisz zorganizować sobie samodzielnie",
"product_link": "https://outofthebox.pl/product/pin-szach-mat/",
"product_image": "https://outofthebox.pl/app/uploads/2022/10/INPOST_packshoty27.jpg",
"base_price": {
"net": "11.38",
"gross": "14.00",
"vat": "2.62"
},
},
"quantity": {
"quantity": 1,
"quantity_type": "DECIMAL",
"quantity_unit": "pcs"
},
"product_attributes": [],
"variants": []
}
],
"consents": [
{
"consent_id": "3",
"consent_version": "1",
"is_accepted": true
}
]
}