Weryfikacja powiązania koszyka

Artykuł zawiera opis metody wykorzystywanej do weryfikacji powiązania koszyka wraz z przykładem implementacji metody w języku PHP.

Opis metody

Metoda służy do weryfikacji, czy koszyk jest powiązany oraz czy przeglądarka, z której klient aktualnie korzysta jest dodana do zaufanych.  

Parameters 

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

basket_id

Unikalny identyfikator koszyka nadawany przez merchanta 

string 

 

browser_id

Id przeglądarki zaufanej nadany przez InPost Pay, który został zwrócony w procesie wiązania koszyka w request metody POST/v1/izi/basket/{basket_id}/confirmation.  

string 

 

 

Request – brak 

Response 

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

basket_linked

Flaga informująca, czy koszyk jest powiązany 

boolean 

"basket_linked":true

inpost_basket_id

Identyfikator koszyka nadawany przez aplikacje InPost Pay. Dana nie wykorzystywana przez merchanta. Identyfikator docelowo wykorzystywany przez widget w celu umożliwienia prawidłowego przekierowania z poziomu widget do aplikacji InPost Pay 

 

string 

"inpost_basket_id": " 866e5bf6-4e8a-443e-98f5-f9b0c5c149dd"

browser_trusted

Flaga informująca, czy przeglądarka jest zaufana 

boolean 

"basket_linked":true

client_details

Obiekt zawracający informacje o kliencie 

object 

"client_details":{"phone_number":{"country_prefix":"+48","phone":"60000000"},"masked_phone_number":"60*****00","name":"Piotr","surname":"Nowak"

client_details.phone_number

Obiekt zwracający numer powiązany z koszykiem lub/i numer powiązany z przeglądarką zaufaną 

object 

client_details.phone_number.country_prefix

Prefix 

string 

client_details.phone_number.phone

Numer telefonu 

string 

client_details.masked_phone_number

Zamaskowany numer telefonu w formacie 60*****00 

string 

client_details.name

Imię użytkownika powiązane z numerem telefonu w aplikacji InPost Pay 

string 

client_details.surname

Nazwisko użytkownika powiązane z numerem telefonu w aplikacji InPost Pay 

string 

GET /v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Response

{ "basket_linked": true, "browser_trusted": true, "inpost_basket_id": "38ca5c3e-3wsd-34rd-8651-12f7afe7cc24", "client_details": { "phone_number": { "country_prefix": "+48", "phone": "600000000" }, "masked_phone_number": "60*****00", "name": "Jan", "surname": "Kowalski" } }

Przykład implementacji w języku PHP

  • Podanie kodu -

W pliku implementacjaKlienta.txt została dodana tylko funkcja getBasketBinding.

/** * Client symfony implementation used for communication between Merchant and InPost Pay application. * * @param InpostPayBearerServiceInterface $inpostPayBearerService <p> Bearer service interface, * with contains creating bearer token which is required for communication with Inpost Pay </p> * */ final class InpostPayClient implements InpostPayClientInterface { private ClientInterface $client; private InpostPayURLCreatorInterface $URLCreator; private InpostPayBearerServiceInterface $bearerService; public function __construct( ClientInterface $client, InpostPayURLCreatorInterface $URLCreator, InpostPayBearerServiceInterface $bearerService ) { $this->client = $client; $this->URLCreator = $URLCreator; $this->bearerService = $bearerService; } public function getBasketBinding(string $basketId, string $browserId = null): BindingBasket { $path = sprintf('basket/%s/binding', $basketId); $uri = (new Uri($this->buildUri($path))) ->withQuery(Psr7\Query::build(['browser_id' => $browserId])); $request = new Request( 'GET', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders() ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $content = $response->getBody()->getContents(); /** * @var BindingBasketArray $data */ $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR); return BindingBasket::fromArray($data); } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayGetBasketBindingException::createResponseException($throwable); } } public function postBasketBinding(string $basketId, BasketBindingRequest $requestBody): ?QrCodeData { if (BindingMethod::PHONE()->equals($requestBody->getBindingMethod()) && !$requestBody->getPhoneNumber()) { throw InpostPayPostBasketBindingException::createNoPhoneForPhoneBindingMethodException(); } $path = sprintf('basket/%s/binding', $basketId); $uri = new Uri($this->buildUri($path)); /** @var string $body */ $body = json_encode($requestBody); $request = new Request( 'POST', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders(), $body ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $statusCode = $response->getStatusCode(); $content = $response->getBody()->getContents(); if (HttpResponseStatus::ACCEPTED()->getValue() === $statusCode) { return null; } if (HttpResponseStatus::OK()->getValue() === $statusCode) { /** * @var QrCodeDataArray $data */ $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR); return QrCodeData::fromArray($data); } } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayPostBasketBindingException::createResponseException($throwable); } throw InpostPayPostBasketBindingException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content); } public function putBasket(string $basketId, Basket $basket): InpostBasketId { $path = sprintf('basket/%s', $basketId); $uri = new Uri($this->buildUri($path)); /** @var string $body */ $body = json_encode($basket); $request = new Request( 'PUT', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders(), $body ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $content = $response->getBody()->getContents(); /** * @var array{inpost_basket_id: string} $responseData */ $responseData = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR); return InpostBasketId::fromArray($responseData); } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayPutBasketException::createResponseException($throwable); } } public function deleteBasketBinding(string $basketId, bool $ifBasketRealized = null): void { $path = sprintf('basket/%s/binding', $basketId); $uri = (new Uri($this->buildUri($path))) ->withQuery(Psr7\Query::build(['if_basket_realized' => $ifBasketRealized])); $request = new Request( 'DELETE', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders() ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $statusCode = $response->getStatusCode(); $content = $response->getBody()->getContents(); } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayDeleteBasketBindingException::createResponseException($throwable); } if (HttpResponseStatus::NO_CONTENT()->getValue() === $statusCode) { return; } throw InpostPayDeleteBasketBindingException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content); } public function deleteBrowserBinding(string $browserId): void { $path = sprintf('browser/%s/binding', $browserId); $uri = new Uri($this->buildUri($path)); $request = new Request( 'DELETE', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders() ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $statusCode = $response->getStatusCode(); $content = $response->getBody()->getContents(); } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayDeleteBrowserBindingException::createResponseException($throwable); } if (HttpResponseStatus::NO_CONTENT()->getValue() === $statusCode) { return; } throw InpostPayDeleteBrowserBindingException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content); } public function getSigningKey(string $version): SigningKeyResponse { $path = sprintf('signing-keys/public/%s', $version); $uri = new Uri($this->buildUri($path)); $request = new Request( 'GET', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders() ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $statusCode = $response->getStatusCode(); $content = $response->getBody()->getContents(); if (HttpResponseStatus::OK()->getValue() === $statusCode) { /** * @var SigningKeyResponseArray $data */ $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR); return SigningKeyResponse::fromArray($data); } } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayGetSigningKeyException::createResponseException($throwable); } throw InpostPayGetSigningKeyException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content); } public function getSigningKeys(): SigningKeysResponse { $path = 'signing-keys/public'; $uri = new Uri($this->buildUri($path)); $request = new Request( 'GET', $uri, $this->provideDefaultClientHeaders() ); try { $response = $this->client->sendRequest($request); $statusCode = $response->getStatusCode(); $content = $response->getBody()->getContents(); if (HttpResponseStatus::OK()->getValue() === $statusCode) { /** * @var SigningKeysResponseArray $data */ $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR); return SigningKeysResponse::fromArray($data); } } catch (\Throwable $throwable) { throw InpostPayGetSigningKeysException::createResponseException($throwable); } throw InpostPayGetSigningKeysException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content); } /** * @return array{ * Authorization: string, * Content-Type: string * } * * @throws InpostPayEndpointException */ private function provideDefaultClientHeaders(): array { return [ 'Authorization' => sprintf('Bearer %s', $this->bearerService->getBearerToken()), 'Content-Type' => 'application/json', ]; } private function buildUri(string $path): string { return sprintf( '%s%s', $this->URLCreator->create()->getUrl(), $path ); } }
  • W SDK.zip zawiera się kod zawierający obiekt requestu oraz response endpointu.