Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Środowisko produkcyjne

Adres środowiska produkcyjnego  https://api-shipx-pl.easypack24.net

Generowanie dostępu

Pobierz poradnik wyjaśniający jak szybko we własnym zakresie utworzyć dostęp do API ShipX,  Instrukcja konfiguracji konta API.


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie
Table of Contents
minLevel2

 


Środowisko testowe

Adres środowiska testowego: https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net

Adres środowiska testowego Managera Paczek: https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/

Generowanie dostępu

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka

moje

Moje konto > API

Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce

moje

Moje konto >

dane

Dane. Do utworzenia przesyłki paczkomatowej niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.Nagłówki zapytania

Podczas wykonywania zapytania można określić następujące nagłówki

Nagłowek

Opis

Authorization

Nagłówek autoryzacji, w którym należy przesyłać wszelkie dane związane z autoryzacją. Szczegóły zostały opisane w rozdziale Autoryzacja.

X-User-Agent

Nagłówek ten

pozawala

pozwala na określenie nazwy klienta/platformy i/lub innych informacji z nim związanych.

X-User-Agent-Version

Nagłówek ten pozwala na określenie wersji klienta/platformy, który wykonuje zapytania. Jego zawartość nie wpływa na funkcjonowanie API.

X-Request-ID

Nagłówek ten pozwala na określenie identyfikator zapytania. Jest on przydatny przy debugowaniu błędów i problemów, które mogą zdarzyć się przy integracji z API. Jego podanie nie wpływa na funkcjonowanie API.

Accept-Language

Nagłówek pozwala na zmianę formatu komunikatów błędów. Dostępne:

  • keys (some_error_message)

  • en_GB (Some error message)

  • pl_PL (Przykładowy komunikat

błędu
  • o błędzie)


Nagłówki odpowiedzi

W odpowiedzi serwer zwraca następujące nagłówki

:

Nagłówek

Opis

X-Request-ID

Identyfikator zapytania. Przydatny podczas debugowania problemów z API.
W przypadku gdy zostanie on określony podczas zapytania, API nie będzie generowało własnego IID, a w odpowiedzi zostanie zwrócony ten podany podczas zapytania. 


Kolekcje

Atrybuty kolekcji

Atrybut

Typ

Opis

href

String

Absolutny adres URL do kolekcji.

count

Integer

Łączna ilość elementów kolekcji.

page

Integer

Aktualna strona wyników kolekcji.

per_page

Integer

Ilość wyników (na stronę) zwracanych w odpowiedzi.

items

Array

Elementy kolekcji.

Przykład kolekcji w formacie JSON:

Code Block
languagejson
{
	"href": "https://api-pl-shipx.easypack24.net/v1/points",
	"count": 1024,
	"page": 10,
	"per_page": 100,
	"items": [
		{
			"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points/KRA010",
			"id": "KRA010",
			... other resource's params ...
		}
	]
}

Stronicowanie

Kolekcje wspierają stronicowanie (chyba

,

że zostało zaznaczone inaczej w dokumentacji właściwej dla zasobu).

Przewijanie po kolejnych stronach kolekcji obywa się poprzez przekazanie w zapytaniu parametrów (page) i/lub (page_page). Przykład zapytania:

Code Block
languagejson
GET /v1/points?page=10 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json

Autoryzacja

Wszystkie zapytania wysyłane do serwera wymagają podania prawidłowego i ważnego access tokenu, który należy do określonego właściciela (owner) organizacji.

Access token należy przekazać w nagłówku Authorization.
Przykład zapytania:

Code Block
languagejson
GET /v1/users HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer W-TYM-MIEJSCU-NALEZY-UMIESCIC-TOKEN

Błędy

Przykład błędu

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
 
{
	"status": 400,
	"error": "invalid_parameter",
	"description": "Passed unsupported value (value of the parameter here) to parameter (parameter name)",
	"details": null
}

Poniżej znajduje się lista kluczy błędów, które mogą wystąpić.

Klucz

Opis

resource_not_found

Szukany zasób nie został odnaleziony.

access_forbidden

Dostęp do określonego zasobu jest zabroniony.

invalid_parameter

Przekazano niepoprawną wartość dla określonego parametru w URI. Szczegóły dostępne pod kluczem description odpowiedzi błędu.

validation_failed

Błąd walidacji. Dane przesłane w ciele zapytania metodą POST są niepoprawne. Szczegóły błędu zawarte w odpowiedzi pod kluczem details. Zobacz poniżej przykład błędu walidacji.

offer_expired

Zakupienie oferty jest niemożliwe, ponieważ upłynął termin jej ważności.


Przykład błędu validation_failed

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
 
{
	"status": 400,
	"error": "validation_failed",
	"description": "Some of data sent in payload are invalid. Check details for more information.",
	"details": {
		"email": ["invalid"]
	}
}

Obit details zawiera w tym przypadku kolekcję, w której klucze odpowiadają nazwom przesłanych w ciele zapytania parametrów, natomiast wartości to tablica z kluczami określającymi jakie błędy walidacji wystąpiły dla określonego parametru.

Możliwe błędy walidacji to:

Błąd walidacji

Opis

required

Wartość dla określonego parametru jest wymagana.

too_short

Ilość znaków zbyt mała. Sprawdź szczegóły w dokumentacji określonego zasobu.

too_long

Ilość znaków zbyt duża. Sprawdź szczegóły w dokumentacji określonego zasobu.

not_a_number

Wprowadzona wartość powinna być liczbą.

not_an_integer

Wprowadzona wartość powinna być liczbą całkowitą.

invalid

Wprowadzona wartość jest niepoprawna. Sprawdź szczegóły w dokumentacji określonego zasobu.