Dokumentacja API ShipX

API platformy Ship X jest głównym interfejsem wymiany danych z systemem centralnym. Przy jego użyciu można odczytywać i modyfikować dane.

Dostęp do danych jest chroniony. Mechanizm autoryzacji oparty jest o standard OAuth 2.0.
Zapytania podpisywane są przy użyciu access tokena, na tzw. okaziciela (ang. Bearer Token), tzn. że ktokolwiek użyje prawidłowego tokenu, uzyska dostęp do określonych zasobów przez API.

API jest interfejsem stateless.

Kody odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP, które mogą wystąpić w odpowiedzi od serwera:

Kod HTTPOpis
200 OKOdpowiedź prawidłowa.
201 CREATEDZasób został utworzony.
204 NO CONTENTOdpowiedź prawidłowa, żadna wartość nie została zwrócona. Spotykane np. podczas usuwania zasobów.
400 BAD REQUESTDane przesłane metodą POST lub PUT są niepoprawne. W odpowiedzi z serwera znajduje się więcej szczegółów.
401 UNAUTHORIZEDDostęp do zasobu wymaga autoryzacji.
403 FORBIDDENBrak lub zestaw uprawnień jest niewystarczający aby uzyskać dostęp do określonego zasobu.
404 NOT FOUNDZasób nie został odnaleziony.
500 SERVER ERRORWystąpił błąd po stronie serwera.


Błędy

W przypadku wystąpienia błędu, API zwraca obiekt błędu, który zawiera następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
statusIntegerKod odpowiedzi HTTP. Zobacz tabelę powyżej.
errorStringKlucz błędu, jednoznacznie identyfikujący problem.
messageString

Prosty, łatwy do zrozumienia opis błędu.

Opis błędu może ulegać zmianie i nie należy opierać na nim warunków w kodzie.

detailsObjectSzczegóły dotyczące błędu, który wystąpił, np. lista błędów walidacji. Może być puste w przypadku błędów, których nie dotyczy.

Przykładowa odpowiedź:

HTTP/1.1 404 Not Found
 
{
	"status": 404,
	"error": "resource_not_found",
	"message": "Resource you are looking for are not found",
	"details: {}
} 

W przypadku zapytania przesłanego metodą POST lub PUT mogą wystąpić błędy walidacji. Szczegóły na ich temat umieszczane są pod atrybutem details w odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request
 
{
	"status": 400,
	"error": "validation_failed",
	"message": "Data sent by POST or PUT request are not valid. Check details for more info",
	"details: {
		"name": ["required", "too_short"],
		"post_code": ["invalid_format"]
	}
} 

(warning) Kluczami obiektu details są nazwy atrybutów przesłanych metodą POST lub PUT, dla których wystąpiły błędy walidacji. Natomiast ich wartości to tablica kluczy błędów, które są prawdziwe dla przesłanej wartości. Poniżej opisana jest lista generycznych kluczy błędów walidacji.

Klucze błędów

Poniższa tabela przedstawia klucze błędów, które mogą zostać zwrócone przez serwer, wraz z możliwymi kodami HTTP:

Klucz błęduKod HTTPOpis
resource_not_found404Szukany zasób nie został odnaleziony, np. adres URL jest niepoprawny lub zasób nie istnieje.
validation_failed400Przy przesyłaniu danych metodą POST lub PUT wystąpiły błędy w walidacji. Szczegółowe błędy walidacji zawarte są pod atrybutem details.
unauthorized401Dostęp do zasobu jest niemożliwy ponieważ zapytanie nie zostało podpisane kluczem access token.
access_forbidden403Dostęp do określone zasobu jest zabroniony dla tego zapytania (np. z powodu braku lub niewłaściwego zakresu uprawnień).

Klucze błędów walidacji

Poniższa tabela przedstawia generyczne klucze błędów walidacji, które zwracane są pod atrybutem details dla odpowiedzi błędu validation_failed:

Klucz błęduOpis
requiredPodanie wartości jest wymagane.
invalidPodana wartość jest nieprawidłowa. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.
too_shortPodana wartość jest zbyt krótka. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.
too_longPodana wartość jest zbyt długa. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.
too_smallPodana wartość jest zbyt mała. Dotyczy głównie wartości liczbowych. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.
too_bigPodana wartość jest zbyt duża. Dotyczy głównie wartości liczbowych. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.
invalid_formatPodana wartość ma niepoprawny format, np. gdy w pole numer telefonu zostały wpisane cyfry.
Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób. 

Oprócz powyższych błędów walidacji mogą wystąpić inne, które są specyficzne dla określonych zasobów. Szczegółów należy szukać w rozdziałach właściwych dla tych zasobów.