Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Artykuł zawiera opis metody wykorzystywanej do powiązania koszyka wraz z przykładem implementacji metody w języku PHP.

Na tej stronie:

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
outlinefalse
typelist
printablefalse

Opis metody

Metoda służąca do inicjalizacji procesu wiązania koszyka z wykorzystaniem jednej z dwóch metod: qrCode lub numer telefonu oraz przekazująca informacje o przeglądarce w celu dodanie przeglądarki do zaufanych.

Parameters 

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

basket_id 

Unikalny identyfikator koszyka nadawany przez merchanta 

string 

 

 

Request  

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

binding_method

Wybrana forma wiązania koszyka dostępne dwie metody [ PHONE, DEEP_LINK ].  

PHONE – przekazujemy, jeśli widget w metodzie iziGetPayData przekazał parametry prefix- prefiks numeru telefonu; phoneNumber- numer telefonu 

DEEP_LINK – przekazujemy, jeśli widget w metodzie iziGetPayData nie przekazał prefix i phoneNumber w iziGetPayData 

string 

"binding_method":"DEEP_LINK"

binding_place

Miejsce wiązania koszyka w sklepie merchanta (miejsce osadzenia widget). Dostępne miejsca: PRODUCT_CARD, BASKET_SUMMARY, ORDER_CREATE, BASKET_POPUP, THANK_YOU_PAGE, LOGIN_PAGE, CHECKOUT_PAGE, REGISTERFORM_PAGE, MINICART_PAGE

Przekazujemy wartość otrzymaną z widget z pola bindingPlace w iziGetPayData. 

PRODUCT_CARD - karta produktu  

BASKET_SUMMARY - podsumowanie koszyka 

ORDER_CREATE - etap tworzenia zamówienia 

BASKET_POPUP - panel boczny koszyka 

THANK_YOU_PAGE* - nie jest to miejsce bindowania, ale osadzenia widgetu, który powinien przyjąć dedykowaną formę Thank You Page po złożeniu zamówienia

LOGIN_PAGE – strona logowania.

CHECKOUT_PAGE – stona checkout

REGISTERFORM_PAGE – strona rejestracji

MINICART_PAGE - minikarta. 

string 

"binding_place":"PRODUCT_CARD"

phone_number

Obiekt służący do przekazania numeru telefonu, z którym ma być powiązany koszyk. Obiekt obligatoryjny tylko jeśli binding_method= PHONE. Dane pobierane z metody iziGetPayData 

object 

"phone_number":{"country_prefix":"+48","phone":"600000000"}

phone_number.country_prefix

Prefix. Pobierane z prefix iziGetPayData i przekazywane w formacie z symbolem “+”.

string 

phone_number.phone

Numer telefonu pobierany z phoneNumber iziGetPayData 

string 

browser

Obiekt służący do przekazania informacji o przeglądarce, z której klient aktualnie korzysta i wykonuje wiązanie koszyka w celu dodania przeglądarki do zaufanych. 

object 

"browser":{"user_agent":"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1","description":"Safari","platform":"iPhone","architecture":"5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1","data_time":"2023-08-14T12:47:45.000Z","location":"-","customer_ip":"000.000.000.00","port":"443"}}

browser.user_agent

User agent 

string 

browser.description

Nazwa przeglądarki 

string 

browser.platform

Platforma 

string 

browser.architecture

Architektura 

string 

browser.data_time

Data 

string($date-time) 

browser.location

Lokalizacja 

string 

browser.customer_ip

IP klienta 

string 

browser.port

Port 

string 

 

Response 

202 – pusty response w przypadku, gdy wiązanie następuje z wykorzystaniem numeru telefonu (binding_method= PHONE) 

200 

Response 

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

qr_code

Wygenerowany qrCode 

string 

"qr_code":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADIAQAAAACFI5MzAAABxUlEQVR4Xu2XQa6DMAxEjViw5Ai5CVysEkhcDG6SI7Bkgeo/4wD9rdTt9H+pWUQ0rwvLY48T83fLXg+u9SV/hIxm1nreep+y9euQ8buWksn93k7Zl7XGBuxxpiTZutZ962zwDWHlzdoPkNG2ar2liPIzZE+RmNBHT6jPmKxDZeDL87NyAhI1ipx05/ZcvQISa7fmbmiQah2OEyFBbEhMQkQ3ZMduqVmIhWTKDVsUToH/VCtFOp1CRPajN/oVv2d0bEmRkDh6Azv14WENz2iLPioy+eUUtoVSlatJs/iYGqTIG4dTYDuUExGnKoiN3blVKBNiKWFEKBMkps7NDJFoWFJyJmZu99IgqNYSm4o4HQo+0TMgTgxOcCnZUZmcWSwOfrFaBzGxqIs7Lw3l69BHRjgwcWmYi19buvRREfbpCn+AXyca5UMfHUFbhCp1mduXPjoSYbFP6RnoWHv4tYjAH+pIEQ0r+mWSkli8MyGs8Ay+KaRkNN7fwqFyWCYCHKQkKqTMbR7WfE6IyfmSYJT8eiinJMfEwMD8fXPQkuJQC8yTzq0l1AejkzcWtiiG99WnGhI1OuI9d1ygeakusanIm/Ul/5X8ALFA0R7Pm5CfAAAAAElFTkSuQmCC", 

deep_link

Deep link na systemy Android/iOs 

String 

"deep_link":"https://inpost.pl/izilink?binding_id=1ec6fdab-4098-485d-aaac-a7ac986f878f " 

deep_link_hms

Deep link na system HMS – obecnie nie wykorzystywany 

String 

"deep_link_hms":"https://inpost.pl/izilink?binding_id=1ec6fdab-4098-485d-aaac-a7ac986f878f " 

Status
colourGreen
titlePOST
/v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Przykładowy request

Code Block
languagejson
{
 "binding_method": "PHONE",
 "binding_place": "PRODUCT_CARD",
 "phone_number": {
  "country_prefix": "+48",
  "phone": "5xxxxxxxx"
 },
 "browser": {
  "user_agent": "Testzilla 1.0",
  "description": "Test agent",
  "platform": "Ino Linux 2.0",
  "architecture": "x86-646",
  "data_time": "2023-08-24T08:52:01.113Z",
  "location": "-",
  "customer_ip": "127.0.0.1",
  "port": "8080"
 }
}

Przykład implementacji w języku PHP

 • Podanie kodu -

  View file
  nameimplementacjaKlienta.txt

Info

W pliku implementacjaKlienta.txt została dodana tylko funkcja postBasketBinding.

Code Block
languagephp
/**
 * Client symfony implementation used for communication between Merchant and InPost Pay application.
 *
 * @param InpostPayBearerServiceInterface $inpostPayBearerService <p> Bearer service interface,
 * with contains creating bearer token which is required for communication with Inpost Pay </p>
 *
 */
final class InpostPayClient implements InpostPayClientInterface
{
  private ClientInterface $client;
  private InpostPayURLCreatorInterface $URLCreator;
  private InpostPayBearerServiceInterface $bearerService;

  public function __construct(
    ClientInterface $client,
    InpostPayURLCreatorInterface $URLCreator,
    InpostPayBearerServiceInterface $bearerService
  ) {
    $this->client = $client;
    $this->URLCreator = $URLCreator;
    $this->bearerService = $bearerService;
  }
  
  public function postBasketBinding(string $basketId, BasketBindingRequest $requestBody): ?QrCodeData
  {
    if (BindingMethod::PHONE()->equals($requestBody->getBindingMethod()) && !$requestBody->getPhoneNumber()) {
      throw InpostPayPostBasketBindingException::createNoPhoneForPhoneBindingMethodException();
    }

    $path = sprintf('basket/%s/binding', $basketId);
    $uri = new Uri($this->buildUri($path));
    /** @var string $body */
    $body = json_encode($requestBody);
    $request = new Request(
      'POST',
      $uri,
      $this->provideDefaultClientHeaders(),
      $body
    );

    try {
      $response = $this->client->sendRequest($request);
      $statusCode = $response->getStatusCode();
      $content = $response->getBody()->getContents();

      if (HttpResponseStatus::ACCEPTED()->getValue() === $statusCode) {
        return null;
      }

      if (HttpResponseStatus::OK()->getValue() === $statusCode) {
        /**
         * @var QrCodeDataArray $data
         */
        $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);

        return QrCodeData::fromArray($data);
      }
    } catch (\Throwable $throwable) {
      throw InpostPayPostBasketBindingException::createResponseException($throwable);
    }

    throw InpostPayPostBasketBindingException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content);
  }
  
  public function putBasket(string $basketId, Basket $basket): InpostBasketId
  {
    $path = sprintf('basket/%s', $basketId);
    $uri = new Uri($this->buildUri($path));
    /** @var string $body */
    $body = json_encode($basket);
    $request = new Request(
      'PUT',
      $uri,
      $this->provideDefaultClientHeaders(),
      $body
    );

    try {
      $response = $this->client->sendRequest($request);
      $content = $response->getBody()->getContents();
      /**
       * @var array{inpost_basket_id: string} $responseData
       */
      $responseData = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);

      return InpostBasketId::fromArray($responseData);
    } catch (\Throwable $throwable) {
      throw InpostPayPutBasketException::createResponseException($throwable);
    }
  }

  public function deleteBasketBinding(string $basketId, bool $ifBasketRealized = null): void
  {
    $path = sprintf('basket/%s/binding', $basketId);
    $uri = (new Uri($this->buildUri($path)))
      ->withQuery(Psr7\Query::build(['if_basket_realized' => $ifBasketRealized]));
    $request = new Request(
      'DELETE',
      $uri,
      $this->provideDefaultClientHeaders()
    );

    try {
      $response = $this->client->sendRequest($request);
      $statusCode = $response->getStatusCode();
      $content = $response->getBody()->getContents();
    } catch (\Throwable $throwable) {
      throw InpostPayDeleteBasketBindingException::createResponseException($throwable);
    }

    if (HttpResponseStatus::NO_CONTENT()->getValue() === $statusCode) {
      return;
    }
    throw InpostPayDeleteBasketBindingException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content);
  }
  
  public function deleteBrowserBinding(string $browserId): void
  {
    $path = sprintf('browser/%s/binding', $browserId);
    $uri = new Uri($this->buildUri($path));
    $request = new Request(
      'DELETE',
      $uri,
      $this->provideDefaultClientHeaders()
    );

    try {
      $response = $this->client->sendRequest($request);
      $statusCode = $response->getStatusCode();
      $content = $response->getBody()->getContents();
    } catch (\Throwable $throwable) {
      throw InpostPayDeleteBrowserBindingException::createResponseException($throwable);
    }

    if (HttpResponseStatus::NO_CONTENT()->getValue() === $statusCode) {
      return;
    }
    throw InpostPayDeleteBrowserBindingException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content);
  }
  
  public function getSigningKey(string $version): SigningKeyResponse
  {
    $path = sprintf('signing-keys/public/%s', $version);
    $uri = new Uri($this->buildUri($path));
    $request = new Request(
      'GET',
      $uri,
      $this->provideDefaultClientHeaders()
    );

    try {
      $response = $this->client->sendRequest($request);
      $statusCode = $response->getStatusCode();
      $content = $response->getBody()->getContents();

      if (HttpResponseStatus::OK()->getValue() === $statusCode) {
        /**
         * @var SigningKeyResponseArray $data
         */
        $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);

        return SigningKeyResponse::fromArray($data);
      }
    } catch (\Throwable $throwable) {
      throw InpostPayGetSigningKeyException::createResponseException($throwable);
    }

    throw InpostPayGetSigningKeyException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content);
  }
  
  public function getSigningKeys(): SigningKeysResponse
  {
    $path = 'signing-keys/public';
    $uri = new Uri($this->buildUri($path));
    $request = new Request(
      'GET',
      $uri,
      $this->provideDefaultClientHeaders()
    );

    try {
      $response = $this->client->sendRequest($request);
      $statusCode = $response->getStatusCode();
      $content = $response->getBody()->getContents();

      if (HttpResponseStatus::OK()->getValue() === $statusCode) {
        /**
         * @var SigningKeysResponseArray $data
         */
        $data = json_decode($content, true, 512, JSON_THROW_ON_ERROR);

        return SigningKeysResponse::fromArray($data);
      }
    } catch (\Throwable $throwable) {
      throw InpostPayGetSigningKeysException::createResponseException($throwable);
    }
    throw InpostPayGetSigningKeysException::createBadStatusCodeException($statusCode, $content);
  }

  /**
   * @return array{
   *   Authorization: string,
   *   Content-Type: string
   * }
   *
   * @throws InpostPayEndpointException
   */
  private function provideDefaultClientHeaders(): array
  {
    return [
        'Authorization' => sprintf('Bearer %s', $this->bearerService->getBearerToken()),
        'Content-Type' => 'application/json',
    ];
  }

  private function buildUri(string $path): string
  {
    return sprintf(
      '%s%s',
      $this->URLCreator->create()->getUrl(),
      $path
    );
  }
}
 • W SDK.zip zawiera się kod zawierający obiekt requestu oraz response endpointu.

View file
nameSDK.zip