Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zlecenia odbioru pozwalają na zamówienie podjazdu kuriera w celu odebrania wcześniej przygotowanych przesyłek.

Każde zlecenie odbioru posiada status, który określa jego stan. Obsługiwane statusy to:

 • new - nowe zlecenie odbioru, które nie zostało jeszcze przekazane do realizacji,

 • sent - zlecenie odbioru zostało przekazane do realizacji, ale nie jest jeszcze przyjęte,


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie
Table of Contents
minLevel2

 


Struktura

Zasób DispatchOrder posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

id

String

ID Zlecenia Odbioru. Tylko do odczytu.

status

String

Status zlecenia odbioru.

created_at

DateTime

Czas utworzenia zlecenia odbioru.

address

Address

Adres, z którego ma nastąpić odbiór.

shipments

Array[Shipment]

Tablica przesyłek, których dotyczy zlecenie odbioru.

Obiekt Shipment zawiera atrybuty:

 • href - adres uri przesyłki,

 • id - id przesyłki,

 • tracking_number - numer trackingowy przesyłki.

comment

String

Opcjonalny komentarz do zlecenia odbioru

Przykład zasobu DispatchOrder w formacie JSON:

Code Block
languagejson
{
	"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1",
	"id": 1,
	"status": "sent",
	"address": {
		"id": "123",
		"street": "Malborska",
  	"building_number": "130",
		"post_code": "30-624",
		"city": "Kraków",
		"country_code": "PL",
	},
	"shipments": [
    {
     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/8",
     "id": 8,
     "tracking_number": "622111081631876319900026"
    }
  ],
	"comments": [
    {
		 "24",	
		 "comment": "Some Test Comment",
     "created_at": "2018-02-14T11:37:07.852+01:00"
    }
  ],
	"created_at": "2018-02-14T11:37:07.843+01:00",
  "updated_at": "2018-02-14T11:37:08.340+01:00"
}


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


Tworzenie zlecenia odbioru

Generowanie zlecenia na adres wymusza przekazanie adresu poprzez atrybut address

System generuje sumę kontrolną z przekazanych informacji, należy zwrócić uwagę, aby adres był dokładny i bez błędów (tzw. literówek)

Na podstawie sumy kontrolnej system sprawdza, czy istnieje w bazie punkt odbioru o takim samym adresie, jeśli nie istnieje, automatycznie generowany jest nowy punkt odbioru (dotyczy wyłącznie przesyłek paczkomatowych).

Na nowo wygenerowany punkt odbioru (DipstachPoint) realizowane jest zlecenie odbioru (DispatchOrder).

Po utworzeniu zlecenia odbioru nie zwracamy cen dla klientów debetowych.
Atrybut price przyjmuje wartość null

Code Block
languagejson
POST /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

shipments

Array

Lista ID przesyłek, dla których ma zostać utworzone zlecenia odbioru.

Atrybut jest wymagany.

 • Paczki muszą być w statusie confirmed i nie mogą być przypisane do innego zlecenia odbioru w statusie new, sent, accepted lub done.

 • Dodatkowo muszą być to paczki tego samego przewoźnika.

 • Nie ma możliwości utworzenia jednego zlecenia odbioru dla przesyłek allegro i innych.

 • Przesyłki mogą być albo dla allegro, albo każde inne.

comment

String

Opcjonalny komentarz do zlecenia odbioru

Atrybut nie jest wymagany do tworzenia zlecenia odbioru.

Wymagalność pojawia się z chwilą tworzenia komentarza do już istniejącego zlecenia odbioru.

address

Address

Adres zlecenia odbioru

Atrybut jest wymagany.

office_hours

String

Godziny funkcjonowania punktu

Atrybut nie jest wymagany.

Określa godziny funkcjonowania punktu, jeżeli tworzymy zlecenie odbioru na adres.

name 

String

Nazwa punktu. Wykorzystywana do stworzenia dispatch_point.

Atrybut jest wymagany.

phone

String

Kontakt telefoniczny. Wykorzystywany do stworzenia dispatch_point.

Atrybut jest wymagany.

email 

String

Kontakt mailowy. Wykorzystywany do stworzenia dispatch_point.

Atrybut nie jest wymagany.

Przykład zapytania

Code Block
languagejson
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{
	"shipments": ["1", "2"],
	"comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru",
	"name": "Przykładowa nazwa DispatchPoint",
 	"phone": "505404202",
	"email": "sample@email.com",
	
	"address": {
    "street": "Malborska",
    "building_number": "130",
    "city": "Krakow",
    "post_code": "31-209",
    "country_code": "PL"
  }
}'

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
{
	"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1",
	"id": 1,
	"status": "sent",
	"address": {
		"id": "123",
		"street": "Malborska",
  	"building_number": "130",
		"post_code": "30-624",
		"city": "Kraków",
		"country_code": "PL",
	},
	"shipments": [
    {
     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/8",
     "id": 8,
     "tracking_number": "622111081631876319900026"
    }
  ],
	"comments": [
    {
		 "id": 24,	
		 "comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru",
     "created_at": "2018-02-14T11:37:07.852+01:00"
    }
  ],
	"created_at": "2018-02-14T11:37:07.843+01:00",
  "updated_at": "2018-02-14T11:37:08.340+01:00"
}

Informacje o błędach

 • validation_failed - przesłane dane są niepoprawne, np. podany punkt odbioru lub któraś z przesyłek ma niepoprawny status

 • invalid_range - podano nieprawidłowy zakres identyfikatora przesyłki, zakres nie mieści się w zakresie typu Integer

 • dispatch_point_and_address_cannot_be_mixed - Nie można jednocześnie nadawać zlecenia odbioru na adres oraz id punktu odbioru


Usuwanie zlecenia odbioru

Zlecenie odbioru można usunąć jeśli jest ono w statusie new lub sent.

Code Block
languagejson
DELETE /v1/dispatch_orders/:id

Przykład zapytania

Code Block
languagejson
curl -X DELETE https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 204 No Content
Content-Type: application/json

Informacje o błędach

 • resource_not_found - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID nie zostanie odnalezione,

 • invalid_status - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID będzie w statusie innym niż new lub sent


Lista zleceń odbioru

Listę zleceń odbioru w ramach określonej organizacji można pobrać pod adresem:

Code Block
languagejson
GET /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 {
	"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders",
	"count": 15,
	"per_page": 30,
	"page": 1,
	"created_at": "2016-03-21T10:13:58.625+01:00",
	"items": [
		{
			"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/3",
			"id": 123,
			... other attribute omitted for brevity ....
		}
		... other items omitted for brevity ...
	]
}

Informacja o błędach

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania listy zleceń odbioru:

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje

 • forbidden - token nie uprawnia do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji


Szczegóły zlecenia odbioru

Code Block
languagejson
GET /v1/dispatch_orders/:id

Przykład zapytania

Code Block
languagejson
curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 {
	"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1",
	"id": 1,
	"status": "sent",
	"address": {
		"id": "123",
		"street": "Malborska",
  	"building_number": "130",
		"post_code": "30-624",
		"city": "Kraków",
		"country_code": "PL",
	},
	"shipments": [
    {
     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/8",
     "id": 8,
     "tracking_number": "622111081631876319900026"
    }
  ],
	"comments": [
    {
		 "id": 24,
		 "comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru",
     "created_at": "2018-02-14T11:37:07.852+01:00"
    }
  ],
	"created_at": "2018-02-14T11:37:07.843+01:00",
  "updated_at": "2018-02-14T11:37:08.340+01:00"
}

Informacje o błędach

 • resource_not_found - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID nie zostanie odnalezione


Tworzenie komentarza do zlecenia odbioru

Tworząc zlecenie odbioru, umożliwiamy przekazanie opcjonalnego komentarza.

Dodatkowo umożliwiamy dodawanie innych komentarzy do już istniejącego zlecenia odbioru. 

Code Block
POST /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/:dispatch_order_id/comment

Przykładowe zapytanie

Code Block
languagejson
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net//v1/organizations/1/dispatch_orders/1/comment -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{
	"comment": "Dodatkowy dowolny komentarz do zlecenia odbioru"
}'

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
 
{
  "id": 37,
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/17/comment",
  "comment": "Dodatkowy dowolny komentarz do zlecenia odbioru",
  "created_at": "2018-02-15T10:32:31.345+01:00"
}

Aktualizowanie komentarza do zlecenia odbioru

Do istniejącego zlecenia odbioru, umożliwiamy przekazanie dodatkowych komentarzy.

Dodatkowo umożliwiamy aktualizacje komentarza przynależnego do konkretnego zlecenia odbioru.

 

Code Block
languagejson
PUT /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/:dispatch_order_id/comment

Przykładowe zapytanie

Code Block
curl -X PUT https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/1/comment -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{
	"id": 37,
	"comment": "Aktualizacja komentarza"
}

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
{
  "id": 37,
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/17/comment",
  "comment": "Aktualizacja komentarza",
  "created_at": "2018-02-15T10:32:31.345+01:00"
}

Informacje o błędach

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania listy zleceń odbioru:

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje

 • forbidden - token nie uprawnia do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji


Usuwanie komentarza do zlecenia odbioru

Do istniejącego zlecenia odbioru, umożliwiamy usunięcie komentarza lub ich kolekcji.

Code Block
languagejson
DELETE /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/:dispatch_order_id/comment

Przykładowe zapytanie 

Code Block
languagejson
curl -X DELETE https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/1/comment -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
 
{
    "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/2",
    "id": 2,
    "status": "sent",
    "external_id": 2000000001,
    "price": null,
    "address": {
        "id": 211,
        "street": "Malborska",
        "building_number": "130",
        "line1": null,
        "line2": null,
        "city": "Krakow",
        "post_code": "31-209",
        "country_code": "PL"
    },
    "statuses": [],
    "shipments": [
        {
            "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/103",
            "id": 103,
            "tracking_number": "520000017830390003050784"
        }
    ],
    "comments": [
        {
            "id": 24,
            "comment": "Test 22",
            "created_at": "2018-05-15T11:34:54.119+02:00"
        },
        {
            "id": 23,
            "comment": "Test 21",
            "created_at": "2018-05-15T11:34:51.438+02:00"
        },
        {
            "id": 22,
            "comment": "Test 20",
            "created_at": "2018-05-15T11:34:48.637+02:00"
        }
    ],
    "created_at": "2018-05-15T09:19:32.317+02:00",
    "updated_at": "2018-05-15T09:19:32.448+02:00"
}