[1.6.0] Zlecenia odbioru

Zlecenia odbioru pozwalają na zamówienie podjazdu kuriera w celu odebrania wcześniej przygotowanych przesyłek.

Każde zlecenie odbioru posiada status, który określa jego stan. Obsługiwane statusy to:

 • new - nowe zlecenie odbioru, które nie zostało jeszcze przekazane do realizacji,

 • sent - zlecenie odbioru zostało przekazane do realizacji, ale nie jest jeszcze przyjęte,


Struktura

Zasób DispatchOrder posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

ID Zlecenia Odbioru. Tylko do odczytu.

status

String

Status zlecenia odbioru.

created_at

DateTime

Czas utworzenia zlecenia odbioru.

address

Address

Adres, z którego ma nastąpić odbiór.

shipments

Array[Shipment]

Tablica przesyłek, których dotyczy zlecenie odbioru.

Obiekt Shipment zawiera atrybuty:

 • href - adres uri przesyłki,

 • id - id przesyłki,

 • tracking_number - numer trackingowy przesyłki.

comment

String

Opcjonalny komentarz do zlecenia odbioru

 

Przykład zasobu DispatchOrder w formacie JSON:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1", "id": 1, "status": "sent", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "post_code": "30-624", "city": "Kraków", "country_code": "PL", }, "shipments": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/8", "id": 8, "tracking_number": "622111081631876319900026" } ], "comments": [ { "24",  "comment": "Some Test Comment", "created_at": "2018-02-14T11:37:07.852+01:00" } ], "created_at": "2018-02-14T11:37:07.843+01:00", "updated_at": "2018-02-14T11:37:08.340+01:00" }

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Tworzenie zlecenia odbioru

 

Generowanie zlecenia na adres wymusza przekazanie adresu poprzez atrybut address

System generuje sumę kontrolną z przekazanych informacji, należy zwrócić uwagę, aby adres był dokładny i bez błędów (tzw. literówek)

Na podstawie sumy kontrolnej system sprawdza, czy istnieje w bazie punkt odbioru o takim samym adresie, jeśli nie istnieje, automatycznie generowany jest nowy punkt odbioru (dotyczy wyłącznie przesyłek Paczkomat®).

Na nowo wygenerowany punkt odbioru (DipstachPoint) realizowane jest zlecenie odbioru (DispatchOrder).

Działanie asynchroniczne, aby pobrać numer zlecenia należy skorzystać z https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731045/1.6.0+Zlecenia+odbioru#Szczeg%C3%B3%C5%82y-zlecenia-odbioru, numer zlecenia znajduje się w parametrze "external_id".

Po utworzeniu zlecenia odbioru nie zwracamy cen dla klientów debetowych.
Atrybut price przyjmuje wartość null

1 POST /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

shipments

Array

Lista ID przesyłek, dla których ma zostać utworzone zlecenia odbioru.

 

 

Atrybut jest wymagany.

 • Paczki muszą być w statusie confirmed i nie mogą być przypisane do innego zlecenia odbioru w statusie new, sent, accepted lub done.

 • Dodatkowo muszą być to paczki tego samego przewoźnika.

 • Nie ma możliwości utworzenia jednego zlecenia odbioru dla przesyłek allegro i innych.

 • Przesyłki mogą być albo dla allegro, albo każde inne.

comment

String

Opcjonalny komentarz do zlecenia odbioru

Atrybut nie jest wymagany do tworzenia zlecenia odbioru.

Wymagalność pojawia się z chwilą tworzenia komentarza do już istniejącego zlecenia odbioru.

address

Address

Adres zlecenia odbioru

Atrybut jest wymagany.

office_hours

String

Godziny funkcjonowania punktu

Atrybut nie jest wymagany.

Określa godziny funkcjonowania punktu, jeżeli tworzymy zlecenie odbioru na adres.

name 

String

Nazwa punktu. Wykorzystywana do stworzenia dispatch_point.

Atrybut jest wymagany.

phone

String

Kontakt telefoniczny. Wykorzystywany do stworzenia dispatch_point.

Atrybut jest wymagany.

email 

String

Kontakt mailowy. Wykorzystywany do stworzenia dispatch_point.

Atrybut nie jest wymagany.

Przykład zapytania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "shipments": ["1", "2"], "comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru", "name": "Przykładowa nazwa DispatchPoint", "phone": "505404202", "email": "sample@email.com", "address": { "street": "Malborska", "building_number": "130", "city": "Krakow", "post_code": "31-209", "country_code": "PL" } }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1", "id": 1, "status": "sent", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "post_code": "30-624", "city": "Kraków", "country_code": "PL", }, "shipments": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/8", "id": 8, "tracking_number": "622111081631876319900026" } ], "comments": [ { "id": 24, "comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru", "created_at": "2018-02-14T11:37:07.852+01:00" } ], "created_at": "2018-02-14T11:37:07.843+01:00", "updated_at": "2018-02-14T11:37:08.340+01:00" }

Informacje o błędach

 • validation_failed - przesłane dane są niepoprawne, np. podany punkt odbioru lub któraś z przesyłek ma niepoprawny status

 • invalid_range - podano nieprawidłowy zakres identyfikatora przesyłki, zakres nie mieści się w zakresie typu Integer

 • dispatch_point_and_address_cannot_be_mixed - Nie można jednocześnie nadawać zlecenia odbioru na adres oraz id punktu odbioru


 

Usuwanie zlecenia odbioru

Zlecenie odbioru można usunąć jeśli jest ono w statusie new lub sent.

1 DELETE /v1/dispatch_orders/:id

Przykład zapytania

1 curl -X DELETE https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 HTTP/1.1 204 No Content Content-Type: application/json

Informacje o błędach

 • resource_not_found - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID nie zostanie odnalezione,

 • invalid_status - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID będzie w statusie innym niż new lub sent


 

Lista zleceń odbioru

Listę zleceń odbioru w ramach określonej organizacji można pobrać pod adresem:

1 GET /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders

 

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json  { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders", "count": 15, "per_page": 30, "page": 1, "created_at": "2016-03-21T10:13:58.625+01:00", "items": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/3", "id": 123, ... other attribute omitted for brevity .... } ... other items omitted for brevity ... ] }

Informacja o błędach

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania listy zleceń odbioru:

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje

 • forbidden - token nie uprawnia do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji


 

Szczegóły zlecenia odbioru

1 GET /v1/dispatch_orders/:id

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/3223738", "id": 3223738, "status": "sent", "external_id": 2003222292, "price": null, "address": { "id": 1192036131, "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null, "city": "Krakow", "post_code": "31-209", "country_code": "PL" }, "statuses": [], "shipments": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/793374228", "id": 793374228, "tracking_number": "602677358231630337744964" } ], "comments": [ { "id": 3198262, "comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru", "created_at": "2022-05-27T10:15:31.765+02:00" } ], "created_at": "2022-05-27T10:15:31.756+02:00", "updated_at": "2022-05-27T10:15:32.122+02:00" }

Informacje o błędach

 • resource_not_found - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID nie zostanie odnalezione


 

Tworzenie komentarza do zlecenia odbioru

Tworząc zlecenie odbioru, umożliwiamy przekazanie opcjonalnego komentarza.

Dodatkowo umożliwiamy dodawanie innych komentarzy do już istniejącego zlecenia odbioru. 

1 POST /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/:dispatch_order_id/comment

Przykładowe zapytanie

1 2 3 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net//v1/organizations/1/dispatch_orders/1/comment -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "comment": "Dodatkowy dowolny komentarz do zlecenia odbioru" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json   { "id": 37, "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/17/comment", "comment": "Dodatkowy dowolny komentarz do zlecenia odbioru", "created_at": "2018-02-15T10:32:31.345+01:00" }

 

Aktualizowanie komentarza do zlecenia odbioru

Do istniejącego zlecenia odbioru, umożliwiamy przekazanie dodatkowych komentarzy.

Dodatkowo umożliwiamy aktualizacje komentarza przynależnego do konkretnego zlecenia odbioru.

 

1 PUT /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/:dispatch_order_id/comment

Przykładowe zapytanie

1 2 3 4 curl -X PUT https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/1/comment -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "id": 37, "comment": "Aktualizacja komentarza" }

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json { "id": 37, "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/17/comment", "comment": "Aktualizacja komentarza", "created_at": "2018-02-15T10:32:31.345+01:00" }

Informacje o błędach

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania listy zleceń odbioru:

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje

 • forbidden - token nie uprawnia do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji


 

Usuwanie komentarza do zlecenia odbioru

Do istniejącego zlecenia odbioru, umożliwiamy usunięcie komentarza lub ich kolekcji.

1 DELETE /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders/:dispatch_order_id/comment

Przykładowe zapytanie 

1 curl -X DELETE https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders/1/comment -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

 

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json   {     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/2",     "id": 2,     "status": "sent",     "external_id": 2000000001,     "price": null,     "address": {         "id": 211,         "street": "Malborska",         "building_number": "130",         "line1": null,         "line2": null,         "city": "Krakow",         "post_code": "31-209",         "country_code": "PL"     },     "statuses": [],     "shipments": [         {             "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/103",             "id": 103,             "tracking_number": "520000017830390003050784"         }     ],     "comments": [         {             "id": 24,             "comment": "Test 22",             "created_at": "2018-05-15T11:34:54.119+02:00"         },         {             "id": 23,             "comment": "Test 21",             "created_at": "2018-05-15T11:34:51.438+02:00"         },         {             "id": 22,             "comment": "Test 20",             "created_at": "2018-05-15T11:34:48.637+02:00"         }     ],     "created_at": "2018-05-15T09:19:32.317+02:00",     "updated_at": "2018-05-15T09:19:32.448+02:00" }