Zlecenie odbioru (Zamawianie kuriera)

Zlecenia odbioru pozwalają na zamówienie podjazdu kuriera w celu odebrania wcześniej przygotowanych przesyłek.

Każde zlecenie odbioru posiada status, który określa jego stan. Obsługiwane statusy to:

 • new - nowe zlecenie odbioru, które nie zostało jeszcze przekazane do realizacji,

 • sent - zlecenie odbioru zostało przekazane do realizacji, ale nie jest jeszcze przyjęte,


Struktura

Zasób DispatchOrder posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

ID Zlecenia Odbioru. Tylko do odczytu.

status

String

Status zlecenia odbioru.

created_at

DateTime

Czas utworzenia zlecenia odbioru.

address

Address

Adres, z którego ma nastąpić odbiór.

shipments

Array[Shipment]

Tablica przesyłek, których dotyczy zlecenie odbioru.

Obiekt Shipment zawiera atrybuty:

 • href - adres uri przesyłki,

 • id - id przesyłki,

 • tracking_number - numer trackingowy przesyłki.

comment

String

Opcjonalny komentarz do zlecenia odbioru

 

Przykład zasobu DispatchOrder w formacie JSON:

 

{ "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_orders/1", "id": 1, "status": "sent", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "post_code": "30-624", "city": "Kraków", "country_code": "PL", }, "shipments": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/8", "id": 8, "tracking_number": "622111081631876319900026" } ], "comments": [ { "24",  "comment": "Some Test Comment", "created_at": "2018-02-14T11:37:07.852+01:00" } ], "created_at": "2018-02-14T11:37:07.843+01:00", "updated_at": "2018-02-14T11:37:08.340+01:00" }

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Tworzenie zlecenia odbioru

 

Generowanie zlecenia na adres wymusza przekazanie adresu poprzez atrybut address

System generuje sumę kontrolną z przekazanych informacji, należy zwrócić uwagę, aby adres był dokładny i bez błędów (tzw. literówek)

Na podstawie sumy kontrolnej system sprawdza, czy istnieje w bazie punkt odbioru o takim samym adresie, jeśli nie istnieje, automatycznie generowany jest nowy punkt odbioru (dotyczy wyłącznie przesyłek Paczkomat®).

Na nowo wygenerowany punkt odbioru (DipstachPoint) realizowane jest zlecenie odbioru (DispatchOrder).

Działanie asynchroniczne, aby pobrać numer zlecenia należy skorzystać z https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731045#Szczeg%C3%B3%C5%82y-zlecenia-odbioru, numer zlecenia znajduje się w parametrze "external_id".

Po utworzeniu zlecenia odbioru nie zwracamy cen dla klientów debetowych.
Atrybut price przyjmuje wartość null

POST /v1/organizations/:organization_id/dispatch_orders

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

shipments

Array

Lista ID przesyłek, dla których ma zostać utworzone zlecenia odbioru.

 

 

Atrybut jest wymagany.

 • Paczki muszą być w statusie confirmed i nie mogą być przypisane do innego zlecenia odbioru w statusie new, sent.

 • Muszą być to przesyłki utworzone za pomocą serwisów InPost paczkomat® lub tylko za pomocą serwisów InPost Kurier

comment

String

Opcjonalny komentarz do zlecenia odbioru

Atrybut nie jest wymagany do tworzenia zlecenia odbioru.

Wymagalność pojawia się z chwilą tworzenia komentarza do już istniejącego zlecenia odbioru.

address

Address

Adres zlecenia odbioru

Atrybut jest wymagany.

office_hours

String

Godziny funkcjonowania punktu

Atrybut nie jest wymagany.

Określa godziny funkcjonowania punktu, jeżeli tworzymy zlecenie odbioru na adres.

name 

String

Nazwa punktu. Wykorzystywana do stworzenia dispatch_point.

Atrybut jest wymagany.

phone

String

Kontakt telefoniczny. Wykorzystywany do stworzenia dispatch_point.

Atrybut jest wymagany.

email 

String

Kontakt mailowy. Wykorzystywany do stworzenia dispatch_point.

Atrybut nie jest wymagany.

Przykład zapytania

curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_orders -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "shipments": ["1", "2"], "comment": "Dowolny komentarz do zlecenia odbioru", "name": "Przykładowa nazwa DispatchPoint", "phone": "505404202", "email": "sample@email.com", "address": { "street": "Malborska", "building_number": "130", "city": "Krakow", "post_code": "31-209", "country_code": "PL" } }'

Odpowiedź

Informacje o błędach

 • validation_failed - przesłane dane są niepoprawne, np. podany punkt odbioru lub któraś z przesyłek ma niepoprawny status

 • invalid_range - podano nieprawidłowy zakres identyfikatora przesyłki, zakres nie mieści się w zakresie typu Integer

 • dispatch_point_and_address_cannot_be_mixed - Nie można jednocześnie nadawać zlecenia odbioru na adres oraz id punktu odbioru

 • already_dispatched - oznacza, że co najmniej na jedną przesyłka wskazaną w żądaniu zostało utworzone zlecenie

 • various_types_of_carrie - oznacza, że co najmniej jedna przesyłka jest innej kategorii usług. Muszą to być przesyłki utworzone za pomocą serwisów InPost paczkomat® lub tylko za pomocą serwisów InPost Kurier


 

Usuwanie zlecenia odbioru

Zlecenie odbioru można usunąć, jeśli jest ono w statusie new lub sent.

Przykład zapytania

Odpowiedź

Informacje o błędach

 • resource_not_found - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID nie zostanie odnalezione,

 • invalid_status - w przypadku gdy zlecenie o podanym ID będzie w statusie innym niż new lub sent


 

Lista zleceń odbioru

Listę zleceń odbioru w ramach określonej organizacji można pobrać pod adresem:

 

Odpowiedź


 

Szczegóły zlecenia odbioru

Przykład zapytania

Odpowiedź


 

Tworzenie komentarza do zlecenia odbioru

Tworząc zlecenie odbioru, umożliwiamy przekazanie opcjonalnego komentarza.

Dodatkowo umożliwiamy dodawanie innych komentarzy do już istniejącego zlecenia odbioru. 

Przykładowe zapytanie

Odpowiedź


 

Aktualizowanie komentarza do zlecenia odbioru

Do istniejącego zlecenia odbioru, umożliwiamy przekazanie dodatkowych komentarzy.

Dodatkowo umożliwiamy aktualizacje komentarza przynależnego do konkretnego zlecenia odbioru.

 

Przykładowe zapytanie

Odpowiedź


 

Usuwanie komentarza do zlecenia odbioru

Do istniejącego zlecenia odbioru, umożliwiamy usunięcie komentarza lub ich kolekcji.

Przykładowe zapytanie 

 

Odpowiedź