Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Wtyczka InPost Pay umożliwia parowania koszyków zakupowych w sklepach internetowych Merchantów z aplikacją InPost. Warstwa frontend dostarczona jest w formie wtyczki JavaScript do osadzenia na stronie oraz niniejszej dokumentacji. Warstwa backend dostarcza dane z dwóch źródeł:

 1. dane dotyczące sklepu

 2. dane dotyczące InPost Pay serwowane przez zapytania do API InPost.

Warstwa frontend zakłada użycie warstwy backend tylko po stronie Merchanta i żadne z zapytań nie będzie odpytywać bezpośrednio API InPost.

Do poprawnej integracji wymagane jest dostarczenie warstwy Merchant Backend API zgodnie z powyższym, osadzenie html wtyczki, oraz implementacja wszystkich poniższych metod na warstwie frontend.

Lista metod do zaimplementowania przez backend merchanta w celu używania wtyczki:  

iziGetIsBound
iziGetOrderComplete
iziBindingDelete
iziCanBeBound
iziAddToCart
iziGetPayData
iziMobileLink
iziGetBrowserData

Lista eventów które należy zaimplementować w celu używania wtyczki:

inpost-update-count


Na tej stronie

Table of Contents

Pobranie skryptu

Skrypt wtyczki znajduje się pod adresem:

Osadź go na swojej stronie przez:

Code Block
languagehtml
<script src="https://izi.inpost.pl/inpostizi.js"></script>

Osadzenie html

W celu wyświetlenia widgetu należy osadzić w html poniższy kod:

Code Block
languagehtml
<inpost-izi-button name="" masked_phone_number=""
data-product-id="" language="pl" variant="primary" basket="true"
dark_mode="true" count="5"
binding_place="PRODUCT_CARD"></inpost-izi-button>

Parametr

Opis

name

Imię kupującego, wypełnij jeśli koszyki są sparowane.

data-product-id

ID produktu, wymagane jeśli przy parowaniu chcesz dodać produkt o podanym id do koszyka.

masked_phone_number

Zamaskowany numer telefonu, wymagane jeśli koszyki są sparowane.

variant

Wariant wyglądu przycisku. Zależnie od wyboru, przycisk może przyjąć różne style.

Dostępne opcje: "primary" , "secondary"

Przykłady:

 • Dla "primary":

 • Dla "secondary":

basket

Określa czy przycisk znajduje się na stronie koszyka. Dopuszczalna wartość “true".

dark_mode

Określa tryb wyświetlania. Dopuszczalna wartość “true".
Przykłady:
Dla:”true"

count

Określa inicjalną liczbę produktów do wyświetlenia na przycisku po sparowaniu, (ilość produktów obecnie w koszyku).

binding_place

Określa miejsce, gdzie następuje bindowanie. Informacja ta trafia do iziGetBindingData jako parametr.

 • PRODUCT_CARD - karta produktu

 • BASKET_SUMMARY - podsumowanie koszyka

 • ORDER_CREATE - etap tworzenia zamówienia

 • BASKET_POPUP - panel boczny koszyka

 • LOGIN_PAGE - strona logowania.

 • CHECKOUT_PAGE - strona checkout

 • REGISTERFORM_PAGE - strona rejestracji

 • MINICART_PAGE - minikarta.

Dodatkowo na podstawie tego parametru kod rozpoznaje którą wersję copy (tekstów i wyglądu) powinien zastosować.
Przykłady:
Dla: “PRODUCT_CARD":

Dla: “BASKET_SUMMARY"

 • THANK_YOU_PAGE* - nie jest to miejsce bindowania, ale osadzenia widgetu, który powinien przyjąć dedykowaną formę Thank You Page po złożeniu zamówienia.

max_width

Określa maksymalną szerokość jaką ma zajmować widget. Uwaga: widget dostosowuje szerokość do kontenera, w którym się znajduje. Jeśli kontener nadrzędny będzie miał szerokość mniejszą niż max_width wtedy widget osiągnie wymiary kontenera nadrzędnego. Dobrym pomysłem jest stosowanie dodatkowego stylu css min-width bezpośrednio na inpost-izi-button co pozwoli uzyskać najlepsze efekty dopasowania. Przyjmuje wartości od 220 do 600.

min_height

Określa minimalną wysokość jaką ma zajmować widget. Powinien przyjmować wartości od 48 do 64.

frame_style

Opcjonalny parametr określający styl rogów ramki widgetu. Domyślnie widget jest prostokątny i jeśli chcemy aby nadal taki był należy nie podawać tego parametru. Dostępne wartości:

 • rounded - małe zaokrąglenie

 • round - duże zaokrąglenie.

Wyświetlanie w zależności od parametrów bindowania

O stanie bindowania informuje nas parametr basket_linked dostępny w API InPost. Jest to jedyny parametr wpływający na to w jaki sposób należy wyświetlić HTML widgetu. Jeśli basket_linked=true to w HTML umieszczamy parametr masked_phone_number.


iziGetPayData

Pobiera dane potrzebne do parowania koszyków. Parametry prefix oraz phoneNumber są nieobowiązkowe. Wywołania z 1 parametrem służą do pozyskania kodu qr. Wywołania z wszystkimi 3 parametrami służą do parowania przy pomocy numeru telefonu.
Uwaga!
Dla sytuacji, w której backend ma następujące dane:
browser_trusted = true
basket_linked = false
Backend powinien wykryć dostępny w Cookie klucz BrowserId i wykonać Basket PUT z obecnym BrowserId zamiast Binding POST.

W tej sytuacji nie wystąpi request zwrotny confirmation a poprawnymi danymi dla iziGetPayData będzie pusty array.

Backend:

Backend Merchanta może otrzymać wymagane dane poprzez odpytanie InPost zapytaniem: GET/v1/izi/basket/{basketId}/binding

API

Parametry

prefix- prefiks numeru telefonu
phoneNumber- numer telefonu
bindingPlace- miejsce bindowania

Zwraca

Promise

Wartość

dane z zapytania backend GET/v1/izi/basket/{basketId}/binding

Code Block
async function iziGetPayData(prefix, phoneNumber, bindingPlace) {
return Promise.resolve({
qr_code: 'string',
deep_link: 'string',
deep_link_hms: 'string',
} || []);
}

Przykład implementacji:

Code Block
async function iziGetPayData(prefix, phoneNumber, bindingPlace) {
const url = 'http://example.com/endpoint';
const browserData = window.iziGetBrowserData({ base64: true });
const data = {
prefix: prefix || "",
number: phoneNumber || "",
browser: browserData,
binding_place: bindingPlace
};
try {
const response = await fetch(url, {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify(data),
});
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
return response.json();
} catch (error) {
return {};
}
}

Przykład odpowiedzi:

 • Dla zapytania bez numeru i prefixu:
  { "qr_code": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADIAQAAAACFI5MzAAABvUlEQVR4Xu2XsY3DMAxFaaRwmRG0ib2YAQvQYskmGsGlCyO8\/ynHuQRI+3MHRIVA66kgyE9SNn+37PXgWF\/yR0g2s7PXdcBmsZmdpKS4386lui9zheWweKYk4ZHDN3xfbK6r0VKTbKvZZLDKh8iWnJnqGSI9YX5yssFmXztnpn5nTkBCo4Ua3bdn9QpIrC0CEwrZT4QEvg1mqb8+LN5RkmSdt07hPESx3uMmI\/0NWWmBubBXdYdvGoLUXL11Chx6VGzzTUWiQU+2dgu2cTEEaxETVCdNhMj7G+4gREVKSu0v563JE20qJyhklhLUxhgyQVZAthQDREt6yhOboV3sRSMlyM8Y4oDFOxUT\/FCIhtRWFvAtNZlE3xSSjfnZEhxkfmxKrFgpKdQFHYzhzTrlHSUJjca0Rs8YWKfXx9yWkHi7wOLLAYdw8D6zdCTMnsrkG2K\/oyQxqVqdMj8RLCmJlVmnUCt94yNOSnL75p8Eq+RU12Oii0jhuNpsHdAuEKIo1pOWUKP8f+DMGlvR+AcIP5zzE2cfInyx1PCtveSUJJ4tNerU4w1h+9xWkUwzs0tPfLZgPalXQN6sL\/mv5AdSN8lx5hJUCgAAAABJRU5ErkJggg==", "deep_link": "inpost:\/\/izilinkuat?binding_id=7953a3fd-698a-477e-ae44-5f8f1d75fdab", "deep_link_hms": "inpost:\/\/izilinkuat?binding_id=7953a3fd-698a-477e-ae44-5f8f1d75fdab", "basketId": "c01d1182-e445-4846-7336-538ea71f8588" }

 • Dla zapytania z numerem telefonu i prefixem:
  {"basketId":"c01d1182-e445-4846-7336-538ea71f8588"}


iziGetBrowserData

Funkcja zwraca informacje o przeglądarce w postaci obiektu lub zakodowanego Base64 stringu.

* możemy np. wykorzystać tą funkcję w iziGetPayData by przekazać dane przeglądarki jako dodatkowy parametr do backend

API

Parametry

 • base64 (boolean, opcjonalny): Określa, czy zwrócić dane jako zakodowany Base64 string. Domyślnie ustawione na false.

{ base64: true }

Zwraca

Obiekt zawierający dane przeglądarki lub zakodowany Base64 string z danymi przeglądarki.

Wartość

 • user_agent (string): Zawiera ciąg znaków reprezentujący agenta użytkownika przeglądarki.

 • description (string): Zawiera opis kodu aplikacji przeglądarki.

 • platform (string): Zawiera informacje o platformie przeglądarki.

 • architecture (string): Zawiera informacje o wersji aplikacji przeglądarki.

Code Block
const browserData = window.iziGetBrowserData({ base64: true });


iziGetIsBound

Wywoływana po kliknięciu w niesparowany przycisk w celu sprawdzenia i nasłuchiwania czy parowanie przebiegło pomyślnie. Po stronie developera należy obsłużyć komunikację tak, żeby nie obciążać zbytnio serwera przez wykorzystanie websocket bądź long pooling.
Backend:
Backend Merchanta może otrzymać wymagane dane poprzez zapis danych otrzymanych od InPost w POST/v1/izi/basket/{backetId}/confirmation.

API

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

Dane otrzymane od InPost Pay na zapytanie POST/v1/izi/basket/{basketId}/confirmation

Code Block
languagehtml
function iziGetIsBound() {
return Promise.resolve({
"phone_number": {
"country_prefix": "string",
"phone": "string"
},
"browser": {
"browser_trusted": boolean,
"browser_id": "string",
},
"name": "string",
"surname": "string"
"masked_phone_number": "string"
});
}

Przykład implementacji z zastosowaniem long pooling:

Code Block
let timeoutId; // Zmienna do przechowywania identyfikatora timeout
/**
* Obsługuje różne akcje serwera.
* @param {string} action - Typ akcji do wykonania.
* @param {Function} resolve - Funkcja rozwiązania obietnicy.
* @param {Function} reject - Funkcja odrzutu obietnicy.
*/
function handleServerAction(action, resolve, reject) {
if (timeoutId) {
clearTimeout(timeoutId); // Jeśli istnieje aktywny timeout, czyści
go.
}
switch (action) {
case 'close':
// Odrzuca obietnicę z błędem, jeśli serwer zwróci akcję "close"
reject(new Error("Połączenie zostało przerwane, spróbuj
ponownie."));
break;
case 'retry':
// Ustawia nowy timeout do ponownego ustawienia długiego
odpytywania, jeśli serwer zwróci akcję "retry"
timeoutId = setTimeout(() => setupLongPolling(resolve, reject),
1000);
break;
default:
break; // Dla innych akcji nie robi nic
}
}
/**
* Ustawia długie odpytywanie do serwera.
* @param {Function} resolve - Funkcja rozwiązania obietnicy.
* @param {Function} reject - Funkcja odrzutu obietnicy.
*/
async function setupLongPolling(resolve, reject) {
try {
// Wysyła zapytanie do serwera
const response = await
fetch(/wp-json/inpost/v1/izi/merchant/basket/confirmation);
const data = await response.json(); // Przetwarza odpowiedź na
format JSON
// Sprawdza odpowiedź od serwera i podejmuje odpowiednie działania
if (data?.phone_number) {
resolve(data); // Rozwiązuje obietnicę, jeśli otrzyma numer
telefonu
} else if (data?.action) {
handleServerAction(data.action, resolve, reject); // Obsługuje
akcje serwera, jeśli otrzyma akcję
} else if (data?.error_code) {
reject(new Error(data.error_code)); // Odrzuca obietnicę z
błędem, jeśli otrzyma kod błędu
} else {
// Jeśli nie otrzyma ani numeru telefonu, ani akcji, ani kodu
błędu, ustawia nowy timeout do długiego odpytywania
timeoutId = setTimeout(() => setupLongPolling(resolve, reject),
10000);
}
} catch (error) {
reject(error); // Odrzuca obietnicę z błędem w przypadku błędu
}
}
/**
* Funkcja, która korzysta z długiego odpytywania, aby dowiedzieć się,
czy jest związana z numerem telefonu.
* @returns {Promise} - Obietnica związana z odpowiedzią od serwera.
*/
async function iziGetIsBound() {
return new Promise((resolve, reject) => {
setupLongPolling(resolve, reject); // Uruchamia długie odpytywanie
});
}
export default iziGetIsBound; // Eksportuje funkcję jako domyślny
eksport


iziGetOrderComplete

Metoda wywołana po sparowaniu koszyka i na każdej stronie z koszykiem już sparowanym. Nasłuchuje na zakończenie zamówienia w aplikacji bądź odświeżenia strony. W odpowiedzi dostajemy url strony typu thank you page z podziękowaniem za zakupy bądź informację o odświeżeniu strony. Backend powinien reagować na eventy z aplikacji i wysyłając tylko akcje jak refresh czy redirect.

Uwaga!
W celu wyświetlenia podziękowania InPost na stronie docelowej musi zostać osadzony <inpost-thank-you />

Backend:
Backend Merchanta po utworzeniu zamówienia na żądanie InPost POST/v1/izi/order i odesłaniu szczegółów zamówienia do InPost zwraca Promise.

API

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

{ action: ‘redirect’ | ‘refresh’ redirect?: ‘url’ }

Code Block
languagehtml
function iziGetOrderComplete() {
return Promise.resolve({
action: 'string'
redirect: 'string'
})
}


iziBindingDelete

Ta metoda jest wywoływana podczas procesu odparowywania, służąca do komunikacji z backendem systemu handlowca w celu usunięcia informacji o poprzednio sparowanym numerze. Dzięki temu, użytkownik ma możliwość przeprowadzenia procesu parowania numeru od nowa. Jest to kluczowe dla zarządzania tożsamościami i zapewnia, że powiązania są aktualne i pozwalają na ponowną konfigurację w razie potrzeby.

Uwaga dla developera:

Funkcja iziBindingDelete zwraca Promise, ponieważ wykonuje asynchroniczną operację komunikacji z serwerem, aby zapewnić, że pewne operacje (takie jak czyszczenie ciasteczek i inne działania w głównym kodzie) są wykonywane dopiero po pomyślnym zakończeniu tej asynchronicznej operacji, korzystam z metody .then(). Dzięki temu mam pewność, że wszystkie działania zostaną wykonane w odpowiedniej kolejności, a cały proces jest bardziej przewidywalny i stabilny. Przy poprawnym wykonaniu iziBindingDelete ma jedynie sygnalizować pozytywne wykonanie zadania. i w razie błędów w przekazać error.

Backend:

Backend Merchanta może usunąć powiązanie w koszyku poprzez odpytanie InPost zapytaniem:

DELETE/v1/izi/basket/{basketId}/binding

API

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

void

Code Block
languagehtml
function iziBindingDelete() {
return Promise.resolve();
}


iziCanBeBound

Metoda określa czy produkt może zostać dodany do koszyka i sparowany. Wykorzystywane przy produktach wariacyjnych w celu określenia czy parametry produktu zostały już określone.

API

Parametry

productId - identyfikator produktu

Zwraca

Bool

Wartość

true || false

Code Block
languagehtml
function iziCanBeBound(productId) {
return true || false;
}


iziAddToCart

Metoda iziAddToCart inicjuje proces dodawania produktu do koszyka. Jest wywoływana przed etapem parowania w celu zapewnienia, że koszyk nie jest pusty, umożliwia tym samym proces parowania. Należy zauważyć, że funkcja ta jest niezależna od widgetu i procesu parowania, jak również od interfejsu API, jej głównym celem jest umożliwienie parowania poprzez zapewnienie że koszyk nie jest pusty.

API

Parametry

id - identyfikator produktu

Zwraca

void

Wartość

Code Block
languagehtml
async function iziAddToCart(id) {
return void;
}

inpost-update-count

Event który pozwala nam na zaktualizowanie liczy produktów na przycisku. Event powinien być wywoływany w momencie dynamicznego dodawania produktów do koszyka (bez odświeżania strony).

API

Parametry

{ detail: count } // int

Zwraca

Wartość

{ detail: 1 }

Poniżej przykład implementacji:

Code Block
jQuery(document.body).on(eventName, () => {
const countContainer = document.getElementById(elementID);
if (!countContainer) return;
const count = parseInt(countContainer.textContent.trim(), 10);
if (isNaN(count)) return;
const event = new CustomEvent("inpost-update-count", { detail: count
});
const iziButtonsCollection =
Array.from(document.getElementsByTagName("inpost-izi-button"));
iziButtonsCollection.forEach(el => el.dispatchEvent(event));
});

Metoda wykorzystywana do pobierania deeplinku (dla już sparowanego koszyka) wykorzystywana do przechodzenia do aplikacji mobilnej.

Link powinien zostać wygenerowany po stronie backendu Merchanta.

InPost_basket_id otrzymujemy po sparowaniu z BA, więc powinniśmy zachować to id na czas sparowanego koszyka.

Backend:
Backend Merchanta może otrzymać wymagane dane poprzez zapis identyfikatora koszyka z API InPost (nie identyfikator koszyka Merchanta) z zapytania:
GET/v1/izi/basket/{basketId}/binding
oraz spreparowaniu linku zgodnie z pseudokodem:
switch (self::$environment) {
case self::ENVIRONMENT_PRODUCTION:
return 'inpost://izilink?basket_id=' + basketId;
case self::ENVIRONMENT_SANDBOX:
return 'inpost://izilinksandbox?basket_id=' + basketId;
default:
return 'inpost://izilinkuat?basket_id=' + basketId;
}

API

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

{
link: ‘url’
}

Code Block
function iziMobileLink() {
return Promise.resolve({
link: 'string'
})
}

Przykład implementacji:

Code Block
export default async function iziMobileLink() {
const url = "http://example.com/endpoint";
try {
const response = await fetch(url);
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
const data = await response.json();
return data;
} catch (error) {
throw error;
}
}

Przykład odpowiedzi:

{ "link": "inpost:\/\/izilinkuat?basket_id=70db89ca-ad58-4863-8d95-0bdc9f75a3dc", }


SPA

Wtyczka przygotowana została z myślą o użyciu z aplikacjami SPA. W celu integracji sklepu z InPost Pay należy obsłużyć inicjowanie przycisku Pay w cyklu życia aplikacji.
Skrypt po pierwszym załadowaniu automatycznie inicjuje wszystkie znalezione w kodzie instancje <inpost-izi-button />. W celu inicjowania widgetu po aktualizacji DOM należy użyć metody:

Code Block
languagehtml
window.handleInpostIziButtons();

Poniżej przykład dla komponentu ReactJs:

Code Block
import React, { useEffect } from "react";
import { useLocation } from "react-router-dom";

export...= ({ children }) => {
const location = useLocation();
useEffect(() => {
window.handleInpostIziButtons();
}, [location]);
return <>{children}</>;
};

Istnieje tag wyświetlający podziękowanie za zakupy <inpost-thank-you /> . W celu inicjowania podziękowania po aktualizacji DOM należy użyć metody: window.handleThankYouNode();