Developer DocumentationsWidget - frontend

Widget - frontend

Wtyczka InPost Pay umożliwia parowania koszyków zakupowych w sklepach internetowych Merchantów z aplikacją InPost. Warstwa frontend dostarczona jest w formie wtyczki JavaScript do osadzenia na stronie oraz niniejszej dokumentacji.

 

Do poprawnej integracji wymagane jest dostarczenie warstwy https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206, osadzenie html wtyczki, oraz sterowanie stanem warstwy frontend poprzez dostarczenie opisanych poniżej metod.

 

Lista metod do zaimplementowania przez backend merchanta w celu używania wtyczki:  

iziGetBindingData
iziGetIsBound
iziGetOrderComplete
iziBindingDelete
iziCanBeBound
iziAddToCart
iziGetPayData
iziMobileLink
iziGetBrowserData

Lista eventów które należy zaimplementować w celu używania wtyczki:

inpost-update-count


Pobranie skryptu

Skrypt wtyczki znajduje się pod adresem:

Środowisko

Link

Środowisko

Link

Sandbox

https://izi-sandbox.inpost.pl/inpostizi.js

Prod

https://izi.inpost.pl/inpostizi.js

Osadź go na swojej stronie przez:

<script src="https://izi.inpost.pl/inpostizi.js"></script>

 

Osadzenie html

W celu wyświetlenia widgetu należy osadzić w html poniższy kod:

<inpost-izi-button name="" masked_phone_number="" data-product-id="" language="pl" variant="primary" basket="true" dark_mode="true" count="5" binding_place="PRODUCT_CARD"></inpost-izi-button>

 

Parametr

Opis

Parametr

Opis

name

Imię kupującego, wypełnij jeśli koszyki są sparowane.

data-product-id

ID produktu, wymagane jeśli przy parowaniu chcesz dodać produkt o podanym id do koszyka.

masked_phone_number

Zamaskowany numer telefonu, wymagane jeśli koszyki są sparowane.

variant

Wariant wyglądu przycisku. Do wyboru “secondary" bądź "primary".

basket

Określa czy przycisk znajduje się na stronie koszyka. Dopuszczalna wartość “true".

dark_mode

Określa tryb wyświetlania. Dopuszczalna wartość “true".

count

Określa inicjalną liczbę produktów do wyświetlenia w koszyku.

binding_place

Określa miejsce, gdzie następuje bindowanie. Informacja ta trafia do iziGetBindingData jako parametr.

  • PRODUCT_CARD - karta produktu

  • BASKET_SUMMARY - podsumowanie koszyka

  • ORDER_CREATE - etap tworzenia zamówienia

  • BASKET_POPUP - panel boczny koszyka

  • THANK_YOU_PAGE* - nie jest to miejsce bindowania, ale osadzenia widgetu, który powinien przyjąć dedykowaną formę Thank You Page po złożeniu zamówienia.

Wyświetlanie w zależności od parametrów bindowania

O stanie bindowania informuje nas parametr basket_lnked dostępny w API InPost. Jest to jedyny parametr wpływający na to w jaki sposób należy wyświetlić HTML widgetu. Jeśli basket_linked=true to w HTML umieszczamy parametr masked_phone_number.


 

iziGetBindingData (deprecated)

Metoda zostanie wkrótce usunięta. Prosimy o implementację iziGetPayData.

Pobiera dane potrzebne do parowania koszyków. Parametry prefix oraz phoneNumber
nieobowiązkowe. Wywołania z 1 parametrem służą do pozyskania kodu qr. Wywołania z
wszystkimi 3 parametrami służą do parowania przy pomocy numeru telefonu.

Parametry

id - identyfikator produktu
prefix - prefiks numeru telefonu
phoneNumber - numer telefonu

bindingPlace - miejsce bindowania

Zwraca

Promise

Wartość

Dane z zapytania backend basket-app/api/v1/izi/basket/{basketId}/binding

 

function iziGetBindingData(id, prefix, phoneNumber, bindingPlace) { return Promise.resolve({ qr_code: 'string', deep_link: 'string', deep_link_hms: 'string', }); }

 

iziGetPayData

Pobiera dane potrzebne do parowania koszyków. Parametry prefix oraz phoneNumber są nieobowiązkowe. Wywołania z 1 parametrem służą do pozyskania kodu qr. Wywołania z wszystkimi 3 parametrami służą do parowania przy pomocy numeru telefonu.
Uwaga!
Dla sytuacji, w której backend ma następujące dane:
browser_trusted = true
basket_linked = false
Backend powinien wykryć dostępny w Cookie klucz BrowserId i wykonać Basket PUT z obecnym BrowserId zamiast Binding GET.

W tej sytuacji nie wystąpi request zwrotny confirmation a poprawnymi danymi dla iziGetPayData będzie pusty array.

Parametry

prefix- prefiks numeru telefonu
phoneNumber- numer telefonu
bindingPlace- miejsce bindowania

Zwraca

Promise

Wartość

dane z zapytania backend basket-app/api/v1/izi/basket/{basketId}/binding

function iziGetPayData(prefix, phoneNumber, bindingPlace) { return Promise.resolve({ qr_code: 'string', deep_link: 'string', deep_link_hms: 'string', }); }

 

iziGetBrowserData

Funkcja zwraca informacje o przeglądarce w postaci obiektu lub zakodowanego Base64 stringu.

* możemy np. wykorzystać tą funkcję w iziGetPayData by przekazać dane przeglądarki jako dodatkowy parametr do backend

Parametry

  • base64 (boolean, opcjonalny): Określa, czy zwrócić dane jako zakodowany Base64 string. Domyślnie ustawione na false.

{ base64: true }

Zwraca

Obiekt zawierający dane przeglądarki lub zakodowany Base64 string z danymi przeglądarki.

Wartość

  • user_agent (string): Zawiera ciąg znaków reprezentujący agenta użytkownika przeglądarki.

  • description (string): Zawiera opis kodu aplikacji przeglądarki.

  • platform (string): Zawiera informacje o platformie przeglądarki.

  • architecture (string): Zawiera informacje o wersji aplikacji przeglądarki.

 

const browserData = window.iziGetBrowserData({ base64: true });

 


 

iziGetIsBound

Wywoływana po wyświetleniu qr code bądź deep link w celu sprawdzenia, czy parowanie przebiegło pomyślnie. Po stronie developera należy obsłużyć komunikację tak, żeby nie obciążać zbytnio serwera przez wykorzystanie websocket bądź long pooling.


Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

Dane otrzymane od InPost Pay na zapytanie /inpost/v1/izi/basket/{basketId}/confirmation

 

function iziGetIsBound() { return Promise.resolve({ "phone_number": { "country_prefix": "string", "phone": "string" }, "browser": { "browser_trusted": boolean, "browser_id": "string", }, "name": "string", "surname": "string" "masked_phone_number": "string" }); }

 

iziGetOrderComplete

 

Metoda wywołana po sparowaniu koszyka i na każdej stronie z koszykiem już sparowanym. Nasłuchuje na zakończenie zamówienia w aplikacji bądź odświeżenia strony. W odpowiedzi dostajemy url strony typu thank you page z podziękowaniem za zakupy bądź informację o odświeżeniu strony. Backend powinien reagować na eventy z aplikacji i wysyłając tylko akcje jak refresh czy redirect.

Uwaga!
W celu wyświetlenia podziękowania InPost na stronie docelowej musi zostać osadzony <inpost-thank-you />

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

{ action: ‘redirect’ | ‘refresh’ redirect?: ‘url’ }

 

function iziGetOrderComplete() { return Promise.resolve({ action: 'string' redirect: 'string' }) }

 

iziBindingDelete

 

Metoda wywoływana przy usuwaniu parowania.

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

void

 

function iziBindingDelete() { return Promise.resolve(); }

 

iziCanBeBound

 

Metoda określa czy produkt może zostać dodany do koszyka i sparowany. Wykorzystywane przy produktach wariacyjnych w celu określenia czy parametry produktu zostały już określone.

Parametry

productId - identyfikator produktu

Zwraca

Bool

Wartość

true || false

 

function iziCanBeBound(productId) { return true || false; }

 

iziAddToCart

Metoda wykorzystywana do dodania produktu po kliknięciu w widget. Produkt zostanie dodany tylko wtedy, kiedy parametr data-product-id" jest wypełniony.

Parametry

id - identyfikator produktu

Zwraca

void

Wartość

 

async function iziAddToCart(id) { return void; }

 

inpost-update-count

Event który pozwala nam na zaktualizowanie liczy produktów na przycisku. Event powinien być wywoływany w momencie dynamicznego dodawania produktów do koszyka (bez odświeżania strony)

Parametry

{ detail: count } // int

Zwraca

 

Wartość

{ detail: 1 }

 

Poniżej przykład implementacji:

jQuery(document.body).on(eventName, () => { const countContainer = document.getElementById(elementID); if (!countContainer) return; const count = parseInt(countContainer.textContent.trim(), 10); if (isNaN(count)) return; const event = new CustomEvent("inpost-update-count", { detail: count }); const iziButtonsCollection = Array.from(document.getElementsByTagName("inpost-izi-button")); iziButtonsCollection.forEach(el => el.dispatchEvent(event)); });

 

Metoda wykorzystywana do pobierania deeplinku (dla już sparowanego koszyka) wykorzystywana do przechodzenia do aplikacji mobilnej.

Link powinien zostać wygenerowany po stronie backendu merchanta.

InPost_basket_id otrzymujemy po sparowaniu z BA, więc powinniśmy zachować to id na czas sparowanego koszyka.

Backend:
Backend Merchanta może otrzymać wymagane dane poprzez zapis identyfikatora koszyka z API InPost (nie identyfikator koszyka Merchanta) z zapytania:
GET/v1/izi/basket/{basketId}/binding
oraz spreparowaniu linku zgodnie z pseudokodem:
switch (self::$environment) {
case self::ENVIRONMENT_PRODUCTION:
return 'inpost://izilink?basket_id=' + basketId;
case self::ENVIRONMENT_SANDBOX:
return 'inpost://izilinksandbox?basket_id=' + basketId;
default:
return 'inpost://izilinkuat?basket_id=' + basketId;
}

Parametry

brak

Zwraca

Promise

Wartość

{
link: ‘url’
}

function iziMobileLink() { return Promise.resolve({ link: 'string' }) }

 

SPA

 

Wtyczka przygotowana została z myślą o użyciu z aplikacjami SPA. W celu integracji sklepu z InPost Pay należy obsłużyć inicjowanie przycisku Pay w cyklu życia aplikacji.
Skrypt po pierwszym załadowaniu automatycznie inicjuje wszystkie znalezione w kodzie instancje <inpost-izi-button />. W celu inicjowania widgetu po aktualizacji DOM należy użyć metody:

window.handleInpostIziButtons();

Poniżej przykład dla komponentu ReactJs:

import React, { useEffect } from "react"; import { useLocation } from "react-router-dom"; export...= ({ children }) => { const location = useLocation(); useEffect(() => { window.handleInpostIziButtons(); }, [location]); return <>{children}</>; };

Istnieje tag wyświetlający podziękowanie za zakupy <inpost-thank-you /> . W celu inicjowania podziękowania po aktualizacji DOM należy użyć metody: window.handleThankYouNode();