[1.9.0] Tworzenie przesyłki w trybie ofertowym

 

Obiekt przesyłki wykorzystywany jest do uzyskania dostępnych ofert, a jednocześnie reprezentuje ona fizyczną paczkę (lub paczki), która będzie przesłana pomiędzy określonymi adresami.

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Tworzenie przesyłki w trybie ofertowym

Aby utworzyć przesyłkę w ramach określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem.

Po utworzeniu przesyłki nie zwracamy cen dla klientów debetowych. Atrybut rate przyjmuje wartość null

Po utworzeniu przesyłki zostanie uruchomiony asynchroniczny proces przygotowywania ofert, manifestacji oraz kupienia oferty.

1 POST /v1/organizations/:organization_id/shipments

Parametry

Wszystkie poniższe parametry powinny być zawarte w obiekcie shipment.

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

receiver

ReceiverForm

Dane odbiorcy paczki.

Atrybut jest wymagany.

 • Jeśli ma być przedstawiona oferta usługi kurierskiej, należy podać co najmniej receiver.company_name i/lub receiver.first_name i receiver.last_name oraz obiekt address,

 • Jeśli ma być przedstawiona oferta Paczkomat® należy podać receiver.phone_number i receiver.email,

 • Podanie wszystkich danych umożliwi przedstawienie ofert obu typów.

 • Jeśli w additional_services podane zostaną "sms", lub "email", to analigocznie wymagane jest podanie phone, lub email

 • Jeśli zostanie przekazany atrybut is_return = true, atrybut receiver nie będzie wymagany

sender

SenderForm

Dane nadawcy paczki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Jeśli nie zostaną podane żadne dane, domyślnie zostaną użyte dane organizacji, w ramach której tworzona jest przesyłka.

parcels

Array[ParcelsSimpleForm]

Dane paczek zawartych w przesyłce.

Atrybut jest wymagany.

 • Kolekcja minimum 1, maksimum 1000

custom_attributes

CustomAttributesForm

Dodatkowe atrybuty przesyłki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Lista dodatkowych atrybutów została opisana we wstępie.

 • Wymagane jest podanie Paczkomat® w przypadku przesyłki Paczkomat®.

cod

CodForm

Wartość pobrania.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Walidacja oraz wymagalność przekazania atrybutu występuje w momencie przekazania serwisu.

insurance

InsuranceForm

Kwota ubezpieczenia przesyłki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Walidacja oraz wymagalność przekazania atrybutu występuje w momencie przekazania serwisu.

reference

String

Dodatkowy opis przesyłki, np. numer zamówienia.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Minimum 3 znaki, maksimum 100 znaków, możliwość przekazania pustego atrybutu.

is_return

Bool

Określa przesyłkę jako zwrotną.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (true, false)

 • Możliwość przekazania pustego atrybutu.

 • Jeśli ustawione na true, określa przesyłkę jako zwrotną. W takiej sytuacji dane nadawcy i odbiorcy zostaną automatycznie zamienione miejscami.

additional_services

Array[String]

Usługi dodatkowe.

Dostępne usługi dodatkowe: sms, email, saturday.

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062

Atrybut nie jest wymagany.

 • Atrybut walidowany w momencie przekazania wartości.

 • Przekazując atrybut additional_services system sprawdza przekazanie atrybutu service, jeśli atrybut service nie zostanie przekazany lub przekazany atrybut additional_services nie mieści się w zakresie przekazanego serwisu, użytkownik otrzyma błąd.

external_customer_id

String

Identyfikator broker'a generującego przesyłki w ramach innej organizacji

Atrybut nie jest wymagany.

only_choice_of_offer

Boolean

Ustawienie parametru na true powoduje, że oferta we wszystkich przesyłkach zostanie wybrana dla podanego serwisu, ale nie zostanie automatycznie opłacona.
Taką przesyłkę należy opłacić przed końcem wygaśnięcia oferty, wykonując operacje https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731082
Parametr ten można ustawić również dla każdej przesyłki z osobna (w takim przypadku parametr ustawiony w przesyłce ma wyższy priorytet).

Atrybut nie jest wymagany.

 • Defoultowa wartość false

mpk

String

Nazwa miejsca powstania kosztów.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków

 • Jeśli atrybut jest podany, weryfikujemy czy przynależy do organizacji, z której wykonywane jest żądanie

 • Możliwość przekazania pustego atrybutu

Miejsce powstania kosztów musi najpierw być dodane do organizacji, aby można je było przypisać do przesyłki.

comments

String

Dowolny komentarz

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 100 znaków

 • Możliwość przekazania pustego atrybutu

 

Przykładowe zapytanie

Przykładowe zapytanie z jedną paczką:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "mpk":"miejsce_powstania_kosztow", "comments": "dowolny komentarz",   "external_customer_id": "8877xxx", "receiver": { "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "name": "Nazwa", "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "parcels": [ { "id": "small package", "template": "small", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "tracking_number": null, "is_non_standard": false } ], "custom_attributes": { "target_point": "KRA010" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "additional_services": ["email", "sms"] }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json  { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/1234567890", "id": "1234567890", "status": "created", "parcels": [ { "id": "small package", "template": "small", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "tracking_number": null, "is_non_standard": false } ], "external_customer_id": "8877xxx", "mpk": { "id": 1, "name": "miejsce_powstania_kosztow" }, "comments": "dowolny komentarz",   "custom_attributes": { "target_point": "KRA010", "open_code": null, "dropoff_point": null, "sending_method": "parcel_locker" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130, "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": "1234", "name": "Nazwa", "company_name": null, "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": null }, "created_at": "2015-09-06T19:21:00.000+02:00", "created_by_id": 3,  "cod_amount": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "additional_services": ["email", "sms"], "reference": "Order No. 12345", "is_return": false, "tracking_number": null, "offers": [], "selected_offer": null, "transactions": [], "mpk": { "id": 1, "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów." } }

Przykładowe zapytanie z wieloma paczkami (można tworzyć tylko dla inpost_courier):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "receiver@example.com", "name": "Nazwa", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "parcels": [ { "id": "small package", "template": "small", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "tracking_number": null, "is_non_standard": false }, { "id": "big package", "template": "large", "dimensions": { "length": "160", "width": "720", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "50", "unit": "kg" }, "tracking_number": null, "is_non_standard": false } ], "custom_attributes": { "target_point": "KRA010" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" } }'

Informacje o błędach

Błędy, jakie mogą wystąpić podczas tworzenia przesyłki:

 • validation_failed - przesyłane parametry są niepoprawne. Szczegóły zawarte w polu details,

 • resource_not_found - w przypadku gdy użytkownik próbuje utworzyć przesyłkę dla organizacji, która nie istnieje lub nie ma uprawnień do jej utworzenia,

 • no_carriers - w przypadku gdy organizacja nie ma podpisanej umowy z żadnym przewoźnikiem.


 

 

Asynchroniczne przygotowanie ofert

Po utworzeniu przesyłki zostanie uruchomiony asynchroniczny proces przygotowywania ofert. Przygotowane oferty ważne są przez 5 minut. Po tym czasie oferty zmienią swój status na expired i nie będzie możliwy ich zakup. Aby przygotować nowe oferty, należy wysłać żądanie edycji przesyłki nie podając żadnych danych.

Aby otrzymać informację o zakończeniu przygotowywania ofert dla przesyłki, należy zdefiniować w konfiguracji organizacji adres url, pod który mają być wysyłane informacje dla zdarzenia offers_prepared. Dzięki temu aplikacja ShipX wyśle na podany adres następujące informacje:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 POST http://{{adres_podany_w_konfiguracji}} Content-Type: application/json { "event_ts": "2015-12-09 14:55:06 +0100", "event": "offers_prepared", "organization_id": 1, "payload": { "shipment_id": 460, "offers": [ { "id": 1281, "carrier": { "id": "inpost_courier", "name": "InPost Express", "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie." }, "service": { "id": "inpost_courier_express_1200", "name": "Kurier Doręczenie 12:00", "description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 12:00 następnego dnia." }, "additional_services": ["email", "sms"], "status": "available", "expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00", "rate": 17, "currency": "PLN", "unavailability_reasons": null }, { "id": 1280, "carrier": { "id": "inpost_courier", "name": "InPost Express", "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie." }, "service": { "id": "inpost_courier_express_1700", "name": "Kurier Doręczenie 17:00", "description": "Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 17:00 następnego dnia." }, "additional_services": ["email", "sms"], "status": "available", "expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00", "rate": 17, "currency": "PLN", "unavailability_reasons": null }, { "id": 1279, "carrier": { "id": "inpost_courier", "name": "InPost Express", "description": "InPost Express - Przesyłki kurierskie." }, "service": { "id": "inpost_courier_standard", "name": "Kurier Standard", "description": "Przesyłka kurierska standardowa." }, "additional_services": ["email", "sms"], "status": "available", "expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00", "rate": 17, "currency": "PLN", "unavailability_reasons": null }, { "id": 1278, "carrier": { "id": "inpost_locker", "name": "InPost Paczkomaty", "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe." }, "service": { "id": "inpost_locker_standard", "name": "Paczkomatowa Standardowa", "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa." }, // Oferta paczkomatowa nie zawiera wybranych usług dodatkowych, ponieważ są one zawarte w usłudze podstawowej (email, sms) albo są niedostępne (saturday) "additional_services": [], "status": "available", "expires_at": "2016-06-24T12:39:43.734+02:00", "rate": 2.02, "currency": "PLN", "unavailability_reasons": null } ] } }